Slovenka Zdenka žije v Toskánsku svoj sen a podniká s talianskou atmosférou

Marianna Mikešová / 19. októbra 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/Sí, Toskánsko

Keď sa po­vie Tos­kán­sko, pred­sta­víš si ne­ko­nečné vi­nice a oli­vové háje za­liate sln­kom, to naj­lep­šie víno a rus­ti­kálnu ta­lian­sku ku­chyňu. Práve za toto všetko vy­me­nila Zdenka Ja­ke­šová Slo­ven­sko a v no­vej do­mo­vine roz­behla úspešný tu­ris­tický biz­nis.

Do Ta­lian­ska je ľahké sa za­mi­lo­vať, preto niet divu, že mi­lov­níčka dob­rého jedla za­kot­vila práve tu. Zdenka vždy rada ces­to­vala a na­priek tomu, že vi­dela po­lo­vicu sveta a dlhý čas žila v Thaj­sku či na Flo­ride, nič z toho ju na ne­dos­talo tak, ako sl­nečné Tos­kán­sko. Pr­vý­krát si o ňom pre­čí­tala v ča­so­pise a po do­ko­na­lom oča­ro­vaní už s pria­te­ľom ba­lili kufre do Flo­ren­cie.


Roz­hodla sa nie­len Slo­vá­kom spro­stred­ko­vať ten ne­opí­sa­teľný zá­ži­tok, ktorý je ne­pre­ne­si­teľný slo­vami či ob­ra­zom, azda možno len chu­ťou. :) Ne­vá­hala a vy­užila svoje nie­koľ­ko­ročné skú­se­nosti s prá­cou v ho­te­loch a za­lo­žila vlastnú ces­tovku Sí Italy. Pre­mietla do nej všetko to, čo jej v ho­te­li­ér­stve vždy chý­balo. Osob­nejší prí­stup k zá­kaz­ní­kovi a spro­stred­ko­va­nie au­ten­tic­kých zá­žit­kov, nie tých ume­lých ces­tov­ko­vých.

Sny, aj tie ne­vy­po­ve­dané, tajné, sa sku­točne pl­nia, pria­te­lia :) Rada by som vám pred­sta­vila NAŠU usad­losť…miesto, na kto­rom si vy­le­jem svoje srdce, rokmi zo­zbie­rané pred­stavy pre­me­ním na sku­toč­nosť a spolu s mo­jim mi­lo­va­ným @mar­tin­za­hu­men­sky pre vás vy­tvo­ríme roz­právku ukrytú vy­soko v tos­kán­skych kop­coch :) Ooooh! Stále ne­viem, či sní­vam, či bdiem… Od pon­delka na­sa­dzu­jeme mon­térky a gu­máky, už sa vi­dím ako hlavná pred­sta­vi­teľka Fran­ces v tom na­šom bab­skom ob­ľú­be­nom filme Pod tos­kán­skym sln­kom :) Zdenka (mo­men­tálne naj­šťast­nej­šia osoba sveta :) ) #mo­je­tos­kan­sko #si­tos­kan­sko #tos­kan­sko #ta­lian­sko #dnes­ces­tu­jem #leto2017 #do­vo­lenka #ces­to­va­nie

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa #si­tos­kan­sko #mo­je­tos­kan­sko (@si_tos­kan­sko),

Keď prí­deš do cu­dzej kra­jiny, chceš predsa vi­dieť, ako žijú do­máci, čo je­dia, pijú, aké majú zvyky. Ne­pot­re­bu­ješ le­žať celý deň v ho­te­lo­vom ba­zéne a vi­dieť len mains­tre­a­mové miesta z tu­ris­tic­kých be­dek­rov. So Sí Italy za­ži­ješ Ta­lian­sko do­slova na vlast­nej koži. Ide to­tiž o zá­žit­kové a te­ma­ticky la­dené po­byty v tých najk­raj­ších čas­tiach kra­jiny, ktoré Zdenka sama ob­ja­vuje a pri­rástli jej k srdcu.

Za­budni na uhla­dené ho­tely a pen­zi­óny. Tos­kán­sko je pre­ple­tené ma­leb­nými vil­kami a usad­los­ťami s prí­be­hom a his­tó­riu. Táto ces­tovka je Zden­ki­nou naj­väč­šou váš­ňou a jej cie­ľom je vy­vo­lať u kaž­dého zá­kaz­níka úžas, šťas­tie a ne­za­bud­nu­teľné spo­mienky. Sama sa do­dnes ne­vie zba­viť oča­re­nia Tos­kán­skom, aj keď tu žije už ce­lých 5 ro­kov.

VILA ILA­RIA (Chianti/Tos­kán­sko) Len 22km od re­ne­sanč­nej Flo­ren­cie, sa mimo ruš­ných ciest na pôde sta­rých Et­rus­kov na­chá­dza ďal­šie moje ob­ľú­bené miesto – ro­man­tická VILA ILA­RIA (or­ga­ni­zá­ciou Slow Food za­ra­dená me­dzi naj­lep­šie ag­ro­tu­rizmá v Ta­lian­sku), kde vám ta­lian­ska nonna po­núkne do­mácke ra­ňajky v ro­din­nej ko­mor­nej at­mo­sfére a po­stará sa o vás ako o svoju ro­dinu:) Au­ten­tický zá­ži­tok! Vila je ob­klo­pená roz­ľah­lým par­kom s ba­zé­nom, ne­ko­neč­nými oli­vo­vými hájmi, vi­noh­radmi a lesmi. Na roz­ľah­lom po­zemku vily sa na­chá­dza veľmi vý­znamné ar­che­olo­gické ná­le­zisko – Et­ruská hrobka zo 7. sto­ro­čia pr.n.l. Ma­ji­teľka vily žije v su­sed­stve, je preto pre hostí ke­dy­koľ­vek k dis­po­zí­cii, rada vás za­ve­die do svo­jej his­to­ric­kej vín­nej piv­nice a po­núkne vám ochut­návku vín z ro­din­nej pro­duk­cie. ??R e z e r v á c i e a viac i n f o na [email protected]­i­taly.eu :) ?L i n k: http://si­i­taly.eu/vila-ila­ria Zdenka #si­tos­kan­sko #mo­je­tos­kan­sko #tos­kan­sko #ta­lian­sko #itá­lie #dnes­ces­tu­jem

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa #si­tos­kan­sko #mo­je­tos­kan­sko (@si_tos­kan­sko),

A práve vďaka tomu, že Ta­lian­sko už po­zná ako svoju vlasť, do­káže spro­stred­ko­vať jeho au­ten­tický pô­vab. Mô­žeš sa nie­len uby­to­vať v ro­man­tic­kej vilke, ale aj nav­ští­viť ro­dinné farmy, de­gus­to­vať víno či na­učiť sa va­riť po ta­lian­sky. Ne­čudo, že jej služby vy­hľa­dá­vajú aj známe osob­nosti. „Osobne vy­be­rám všetky vily, usad­losti či ag­ro­tu­rizmá v najk­raj­ších čas­tiach Ta­lian­ska, s ich ma­ji­teľmi sme dobrí pria­te­lia,,“ uviedla Zdenka na svo­jej stránke.

Zdenka je sama veľ­kou gur­mán­kou, rada varí a ab­sol­vo­vala už zo­pár škôl va­re­nia. Te­raz do sveta gas­tro­nó­mie pre­niká o to viac, že do Tos­kán­ska sa za ňou pre­sťa­ho­val jej pria­teľ, známy slo­ven­ský šéf­ku­chár Mar­tin Zá­hu­men­ský. Dlho žil v Lon­dýne a bu­do­val si ku­chár­sku ka­ri­éru, no rov­nako pod­ľa­hol Tos­kán­sku a vy­bral si ži­vot so svo­jou snú­be­ni­cou v tomto raji. V sú­čas­nosti tu re­kon­štru­ujú vlastnú vilku snov.

Tento náš do­mec je jed­ným z mo­jich spl­ne­ných snov…je tu tak roz­práv­kovo, že stačí ráno vy­sad­núť na te­rasu (ne­musí byť k tomu ani café, ani dobrá kniha) a hneď ma za­plaví ten lás­ky­plný po­cit❤️ a naši hos­tia sa tu tiež vždy s lás­kou za­bý­vajú, do­konca až tak, že pri ich od­chode všetci spolu sl­zič­ku­jeme…a tak to má byt! ⭐️ Pý­tate sa ma na v o ľ n é t e r m í n y..je­seň ešte po­riadne ne­za­čala a my už máme po­lo­vicu roka 2018 re­zer­vo­vanú, tak ak by ste radi strá­vili svoju do­vo­lenku u nás, na­píšte mi na [email protected]­i­taly.eu 😊 ⭐️ PO­PIS: Rus­ti­kálny apart­mán pre 4-6 osôb sa na­chá­dza v na­šom ka­men­nom domci, má však sa­mos­tatný vchod aj prí­jemnú te­rasu s po­se­de­ním a gri­lom. Rozp­res­tiera sa na dvoch pod­la­žiach. Vstu­puje sa doň cez prie­strannú ku­chyňu, ktorá je vy­ba­vená pl­no­hod­not­nou ku­chyn­skou lin­kou so spo­rá­kom, rú­rou, chlad­nič­kou, hrian­ko­va­čom, ká­vo­va­rom, rých­lo­var­nou kan­vi­cou, na prí­zemí sa tiež na­chá­dza to­aleta a sa­mos­tatná kú­peľňa so spr­cho­vým kú­tom, to­ale­tou a bi­de­tom, a „prá­čovňa“. Na po­schodí vstú­pite do ot­vo­re­nej obý­va­cej časti s TV a so­fa­bed pre dve osoby (pre dve deti alebo jed­ného do­spe­láka). Na­chá­dzajú sa tu tiež dve prie­stranné spálne s man­žel­skou po­ste­ľou a kú­peľňa so spr­cho­vým kú­tom, to­ale­tou a bi­de­tom. ⭐️ CENA: 01.04.-31.10.2018: 900,00€ / 7 nocí pre 4 osoby 01.11.-31.03.2018: 800,00€ / 7 nocí pre 4 osoby *(„tur­nus“ je pia­tok-pia­tok, aby ste sa vy­hli so­bot­ňaj­ším záp­cham) **ex­tra prí­plat­kom je každá ďal­šia osoba (5.ta a 6.ta)= 100,00€ / 7 nocí ***apart­mán je možné pre­na­jať si aj pre me­nej ako 4 osoby, cenu si viete pre­zis­tiť na [email protected]­i­taly.eu ****apart­mán je možné pre­na­jať si aj na me­nej ako 7 nocí (mi­ni­málne 4), cenu si viete rov­nako pre­zis­tiť na [email protected]­i­taly.eu Bu­dem sa na vás te­šiť! Zdenka ⭐️ #si­tos­kan­sko #mo­je­tos­kan­sko #tos­kan­sko #ta­lian­sko #dnes­ces­tu­jem #dnes­ces­tuji

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa #si­tos­kan­sko #mo­je­tos­kan­sko (@si_tos­kan­sko),

Skvelo si sadli nie­len po par­tner­skej, ale aj pra­cov­nej stránke. Veď čo je lep­šie ako spo­je­nie tu­rizmu a jedla? Mar­tin už nie­koľko me­sia­cov v Tos­kán­sku roz­bieha svoj vlastný biz­nis – e-shop s kva­lit­nými ta­lian­skymi po­tra­vi­nami Pappa Mia. Po­maly zís­kava do­dá­va­te­ľov pre­važne z ma­lič­kých fa­riem, ktorí vy­rá­bajú tie naj­lep­šie lo­kálne pro­dukty, a čo­skoro tak do­plní Zden­kin biz­nis s ta­lian­skou at­mo­sfé­rou.

Čo je ta­jom­stvo úspe­chu tejto mla­dej Slo­venky? Je za tým pre­dov­šet­kým od­vaha na­sle­do­vať svoje sny, to, že každý deň vstáva s ra­dos­ťou a svoju prácu jed­no­du­cho mi­luje. „Ak sa te­šíš na všetko, čo ti pri­ne­sie ďalší pra­covný deň, ro­bíš svoju prácu s ra­dos­ťou a na 110%. Ľu­dia okolo teba to ur­čite ucí­tia, budú ťa vy­hľa­dá­vať a bu­deš na ceste k tvojmu vy­tú­že­nému ži­votu,“ do­dala Zdenka.

Pridať komentár (0)