Slovenské aplikácie a tooly, ktoré uľahčia život každému freelancerovi

  • Efektivita. To je to, čo potrebuješ, pokiaľ chceš, aby tvoj malý biznis alebo živnosť rástla. Máme pre teba zoznam slovenských aplikácií, ktoré ti uľahčia byť super-extrémne efektívnym a zároveň to prežiť so zdravými nervami.
UK-freelancer-confidence-soars-despite-predicted-economic-downturn
  • Efektivita. To je to, čo potrebuješ, pokiaľ chceš, aby tvoj malý biznis alebo živnosť rástla. Máme pre teba zoznam slovenských aplikácií, ktoré ti uľahčia byť super-extrémne efektívnym a zároveň to prežiť so zdravými nervami.

miniFAKTURA/Billdu

MiniFAKTÚRA rieši to, čo ťaží asi väč­šinu pod­ni­ka­te­ľov na Slo­ven­sku, zdĺhavú a otravnú fak­tu­rá­ciu. Šikovná apli­ká­cia ponúka mož­nosť bez­platne vysta­vo­vať pro­fe­si­onálne fak­túry úplne jed­no­du­cho, cez mobil alebo tab­let. Ide o inte­li­gentné rie­še­nie, ktoré už teraz šetrí mno­hým pod­ni­ka­te­ľom množstvo času. Apli­ká­cia umož­ňuje vytvo­riť fak­túru, ktorá je okam­žite pri­pra­vená na tlač, či odo­sla­nie e-mai­lom aj bez pri­po­je­nia na inter­net, takže pre kaž­dého pou­ží­va­teľa je to až úžasne jed­no­du­ché.

Mini­fak­túra samoz­rejme ponúka aj online ver­ziu, vďaka kto­rej môžeš fak­tu­ro­vať nie len cez mobil a tab­let, ale aj note­book. Všetky vytvo­rené fak­túry sa dajú navyše synch­ro­ni­zo­vať s inými zaria­de­niami. Vďaka mini­fak­túre už nebu­deš musieť fak­túry nosiť účtov­ní­kovi a on sa nebude musieť trá­piť s ich naha­dzo­va­ním do počí­tača. S mini­fak­tú­rou je to všetko oveľa jed­no­duch­šie.

 

Slido

Vďaka Slido sa už nikdy nestane, že bude na nejakej kon­fe­ren­cii alebo pred­náške nuda. Poznáš to, po svojej prezentácii sa vždy opýtaš pub­lika, či má nejaké otázky. Kaž­dému z ľudí sedia­cich pred tebou samozrejme hneď napadne aspoň jedna vec, ktorú by sa opý­tal, avšak drvivá väč­šina svoju otázku nepo­loží. No a potom pri­chá­dza čas na využite Slido. Uži­točná apli­ká­cia ponúka mož­nosť zapo­jiť sa do diskusie bez toho, aby si pove­dal jediné slovo.

foto: slido

Cez Slido totiž môžu ľudia posie­lať otázky priamo tebe, s tým, že sa okamžite zobra­zia na tvojom disp­leji, a tak na ne v reálnom čase budeš môcť odpo­ve­dať. Stačí, ak v apli­ká­cii vytvoríš event a návštevnici sa už cez konkrétny kód eventu na teba budú vedieť “pripojiť”. Slido je teda super pomôc­kou, ktorá ti pomôže spraviť kon­fe­ren­cie či pred­nášky oveľa živ­šími.

 

HopIN

Apli­ká­cia, ktorá vytvára svet jed­no­du­chého presúvania sa pre kaž­dého freelancera. HopIN vzni­kol v roku 2012, ako prvá slo­ven­ská apli­ká­cia na objed­ná­va­nie taxí­kov cez mobil a počas svojej existencie priniesol do taxikárčiny mnoho nového. Okrem toho, že sa vďaka nemu dokážeš vyhnúť zdĺha­vému čaka­niu na linke dis­pe­čingu, keď sa práve ponáhľaš na stretnutie, ti táto apli­ká­cia ponúka hneď via­cero fun­kcií, ktoré posúvajú objednávky taxíkov na nový level.

foto: Martin Baran/HopIN

Pre firmu či freelancera, ktorý často jazdí taxíkmi HopIN navyše svojimi Firemnými jazdami minimalizuje administratívu. Firemný portál totiž neustále ukladá všetky bločky, ktoré sa potom dajú jednoducho z pohodlia kancelárie vytlačiť a založiť do účtovníctva. Takisto máš vďaka HopIN-u prehľad o každej jednej jazde, takže sa nikdy nestane, že by bol v tvojich firemných jazdách neporiadok.

 

Ver­nis­sage

Jed­no­du­chá apli­ká­cia pre vývo­já­rov, ktorá ti pomôže elegantne odpre­zen­to­vať napríklad nové apli­ká­cie či webstránky. V čom je Vernissage skvelá je, fakt že umožňuje človeku svoje pre­zen­tá­cie pri­pra­viť rýchlo a zdarma. Po vytvorení ich navyše môžeš v rámci apli­ká­cie zdie­ľať, posie­lať alebo tlačiť. Všetko je teda pripravené maximálne prakticky a efektívne.

foto: vernissage

Odovzdávanie hotovej aplikácie/webu či grafickémho návrhu klientovi, môžeš vďaka tejto šikovnej pomôcke posunúť na novú úroveň a zároveň si tak vytvoriť kvalitné firemné portfólio. Vernissage je win-win záležitosť pre klienta aj freelancera.

 

Sygic Tra­vel: Trip plan­ner and City guide

Aplikácia vhodná hlavne pre freelancerov, ktorí sú neustále v pohybe a z cestovania spravili svoj životný štýl, s tým, že svoju prácu majú stále so sebou – v notebooku. Digitálni nomádi určite ocenia počin Sygicu, ktorý sa sám o sebe radí medzi to najlepšie, čo kedy v našej malej krajine vzniklo. Sygic Travel zostáva pri mapách, no ten­to­krát ešte uži­toč­nej­ších.

Trip plan­ner ti umožní naplánovať svoju cestovateľskú budúcnosť, ale pri spontánnych nápadoch ukáže, kam v okolí sa oplatí ísť pozrieť a čo sa oplatí vidieť. V podstate sa tak stane tvojím najlepším kamarátom na cestách. No, aby som nezabudol, ďalšou výhodou je, že aplikácia je, už tradične, plne funkč­ná aj off­line.

zdroj titulnej foto: kalibrr.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK