Slo­ven­ské star­tupy zahviez­dili v Sili­con Val­ley!

Lukáš Gašparík jr. / 24. apríla 2015 / Tools a produktivita

V rámci spo­loč­ného pro­jektu kra­jín V4 “We4S­tar­tups” sa dnes v noci pred­viedli všetky star­tupy so svo­jimi finál­nymi pitchmi. We4S­tar­tups je spo­ločný pro­jekt kra­jín Višeg­rád­skej štvorky odo­hrá­va­júci sa v Sili­con Val­ley. Tento pro­jekt zdru­žil 12 vybra­ných star­tu­pov z V4, ktoré dostali mož­nosť pred­viesť svoje kva­lity v Mekke star­tu­pov, v Sili­con Val­ley.

Prog­ram We4s­tar­tups, ktorý je spo­loč­ným prog­ra­mom na pre­zen­to­va­nie lokál­nych star­tu­pov v Sili­con Val­ley, má za sebou svoje finále. Všetky star­tupy sa pred­viedli so svo­jimi finál­nymi pitchmi a my poznáme víťaza. Celý prog­ram trval 3 dni a vyvr­cho­lil práve vče­raj­ším finále, na kto­rom malo Slo­ven­sko okrem star­tu­pov aj ďal­šie zastú­pe­nie. Ako spe­akri sa pred­viedli Miro­slav Laj­čák — Minis­ter zahra­nič­ných vecí SR, Karla Wurs­te­rova — Exe­cu­tive direc­tor of Inter­na­ti­onal Viseg­rad Fund a Ken­neth Ryan — Mana­ging direc­tor of KPMG Slo­va­kia. Na podu­jatí boli takisto prí­tomní aj veľ­vys­la­nec SR v USA či veľ­vys­la­nec USA na Slo­ven­sku.

A ktoré boli tie vyvo­lené star­tupy so šan­cou pit­cho­vať v Sili­con Val­ley?

Slo­ven­skoMEN­TE­GRAMSTAF­FINODROP­PIE

Česká repub­likaBRAND EMBASSYMANTA TOOLSANGEL­CAM

Poľ­skoXTRFSESAME+ZEN­CARD

Maďar­skoSLAMBYFRE­E­LU­SIONGRA­VITY

Víťa­zom celej súťaže sa po finá­lo­vých pit­choch stal poľ­ský star­tup ZEN­CARD

Pre všetky star­tupy bol tento prog­ram obrov­skou skú­se­nos­ťou, pre­tože okrem toho, že nav­ští­vili sídla top sve­to­vých tech spo­loč­ností, ako Face­book či Google, mali mož­nosť stret­núť aj tých správ­nych ľudí, ktorí môžu ich nápady posu­núť opäť o krok ďalej.

Cie­ľom tohto prgramu bolo pod­po­riť spo­lu­prácu medzi jed­not­li­vými star­tu­po­vými eko­sys­té­mami kra­jín V4 a samoz­rejme zvý­šiť star­tu­pové pove­do­mie o našej oblasti, aby aj v Sili­com Val­ley vedeli, že sme nezas­pali na vav­rí­noch, ale aj my sa sna­žíme pri­niesť svetu niečo nové. Výsled­kom by malo byť postupné vybu­do­va­nie zastú­pe­nia star­tu­pov z kra­jín V4 v samot­nom Sili­con Val­ley.

We4s­tar­tups je orga­ni­zá­cia, na kto­rej fun­go­vaní spo­lu­pra­cujú Slo­ven­ská orga­ni­zá­cia pre výskumné a vývo­jové akti­vity, český Star­tu­pY­ardPoľ­ská kon­fe­de­rá­cia Lewia­tan a Maďar­ská aso­ciá­cia pre ino­vá­cie. Celý pro­jekt je pod­po­ro­vaný zo spo­loč­ného Medzi­ná­rod­ného Višeg­rád­skeho fondu a KPMG, ako hlav­ného súkrom­ného par­tnera. Medzi ďal­ších par­tne­rov pat­ria naprí­klad Slo­vak-Ame­ri­can Foun­da­tionMinis­ter­stvo zahra­nič­ných vecí SRMinis­ter­stvo financí SR či Neulogy.

Pridať komentár (0)