Slo­ven­ské uni­káty: Naj­vyš­šie polo­žená lat­rína či auto­bu­sová zastávka. Toto všetko náj­deš vo Vyso­kých Tat­rách

interez.sk / 29. november 2016 / Zaujímavosti

Rysy sú veľmi atrak­tív­nym a vyhľa­dá­va­ným vrchom v Tat­rách plné nád­her­ných výhľa­doch. Tro­chu niž­šie sa nachá­dza Chata pod Rysmi, ktorá veru ponúka náv­štev­ní­kovi kopu zau­jí­ma­vostí, vrá­tane lat­ríny či zastávky.

Exis­tuje vôbec nie­kto, kto by nepoz­nal oby­čajné a kla­sické lat­ríny? Takých stret­nete málo. Hoci nám moderná doba nade­lila spla­cho­va­cie záchody, pre kaž­dého dre­vené búdky už navždy zostanú zau­jí­mavé. Na Slo­ven­sku sa dokonca nachá­dza jedna veľmi zau­jí­mavá. Nie­lenže je naoko cel­kom pekne zdo­bená, jedná sa totižto o naj­vyš­šie polo­ženú lat­rínu vôbec v Tat­rách a na Slo­ven­sku a núkajú sa z nej naozaj nád­herné výhľady. Okrem toho sa v jej blíz­kosti nachá­dza aj cel­kom netra­dičná auto­bu­sová zastávka, a to všetko vo výške až 2300 met­rov nad morom.

Slo­bodné krá­ľov­stvo Rysy. Netreba dodá­vať viac slov, a aj tak každý vie, o čo ide. Turis­tami veľmi ospe­vo­vaný, nav­šte­vo­vaný a veľmi obľú­bený vrch, nachá­dza­júci sa v hlav­nom hre­beni Vyso­kých Tatier. Rysy ponú­kajú naozaj nád­herný výhľad všade navô­kol. Poko­chať sa dá nád­her­ným Slo­ven­skom, ktoré ti leží ako na dlani alebo môžeš hlavu obrá­tiť na poľ­skú stranu a pozrieť sa do sused­ného štátu. Člo­vek si tu pri­padá cel­kom maličký a svet je zrazu veľký. Tento známy tatranský vrch je tvo­rený troma vrcholmi. Vedel si, že jeden z týchto vrcho­lov, ten seve­ro­zá­padný, sa pova­žuje za naj­vyšší vrch Poľ­ska a od roku 2000 slúži ako hra­ničný peší prie­chod? Ak nie, nuž, už to vieš.

Ak by si nepoz­bie­ral dosta­tok síl či odvahy, nevadí, ten, kto by až na samý vrchol nevy­šiel, nech sa aspoň vyštverá na tak­tiež veľmi obľú­benú Chatu pod Rysmi. Táto chata s výš­kou 2250 met­rov nad morom je naj­vyš­šie polo­že­nou hor­skou cha­tou v Tat­rách a na Slo­ven­sku? A toto ani z ďaleka nie je všetko. V tejto loka­lite sa nachá­dza naozaj veľa zau­jí­ma­vostí, o ktoré by si určite nemal prísť.

Janka Sanetrikova
Janka Sanet­ri­kova

Chata pod Rysmi je sku­točne veľ­kým uni­ká­tom. V minu­losti bola bohu­žiaľ nie­koľ­ko­krát zni­čená laví­nou. Posled­ný­krát to bolo len pred pár rokmi, a to v roku 2003. Na začiatku turis­tic­kej sezóny roku 2010 však bola sláv­nostne otvo­rená vyno­vená chata, aby ju lavíny pre­stali ohro­zo­vať. Tak­tiež je jed­nou zo šty­roch vyso­ko­hor­ských chát, ktoré záso­bujú nosiči. Tí zvy­čajne nosia náklad v hmot­nosti až 90 kilo­gra­mov, čo vôbec nie je málo. Naj­lep­šie je, že aj vy im môžete pomôcť. Na ráz­cestí je pri­pra­vený náklad, ktorý treba vyniesť hore. Môžeš pri­lo­žiť ruku k dielu, niečo zobrať, a tak im aspoň tro­chu pomôcť. Odme­nou ti bude čaj s rumom a dobrý pocit z vyko­na­ného skutku.

V dis­krét­nej vzdia­le­nosti tohto malého slo­bod­ného krá­ľov­stva sa nachá­dza nád­herne zdo­bená lat­rína. Nie­lenže ide o naj­vyš­šie polo­ženú lat­rínu v celých Tat­rách či na Slo­ven­sku alebo naj­zná­mejší záchod, roz­hodne je to aj lat­rína s najk­raj­ším výhľa­dom. Veď, kde inde by sa ti nasky­tol výhľad pano­ra­ma­tický priamo na Žabie plesá a Vysoké Tatry z tvo­jej toalety? :)

Ak by bola pre teba túra veľmi náročná, využiť môžeš aj iné služby, ktoré Chata pod Rysmi posky­tuje. Medzi ne patrí naprí­klad zastávka auto­busu, ktorá sa nachá­dza v bez­pro­stred­nej blíz­kosti chaty a je na zna­me­nie. Otáz­kou však zostáva, koľko by si sa nača­kali, kým by auto­bus dora­zil aj na naj­vyš­šie polo­ženú zastávku.

Miroslav Pokrievka
Miro­slav Pokrievka

Ako tam prí­deš? Veľmi jed­no­du­cho, od Pop­rad­ského plesa cez ráz­ces­tie nad Žabím poto­kom, okolo Žabích plies a potom ku Chate pod Rysmi, odkiaľ môžeš pokra­čo­vať na Rysy alebo si oddých­nuť či vyskú­šať všetky spo­mí­nané skvosty. Tak­tiež môžeš ísť poľ­skou stra­nou okolo Mor­ského Oka a popri tom obdi­vo­vať nád­hernú tatranskú prí­rodu.

Janka Sanetrikova
Janka Sanet­ri­kova
Janka Sanetrikova
Janka Sanet­ri­kova
Miroslav Pokrievka
Miro­slav Pokrievka
interez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Miro­slav Pokrievka

Pridať komentár (0)