Slo­ven­ský Bet­viz pomáha stáv­ka­rom z celého sveta vyhrá­vať viac a čas­tej­šie

Ľudovít Nastišin / 19. apríla 2015 / Tools a produktivita

Tento slo­ven­ský pro­jekt je namie­rený na tých, ktorí radi stáv­kujú na špor­tové zápasy, pri­čom sa im nechce vyhľa­dá­vať potrebné šta­tis­tiky či tipy na via­ce­rých strán­kach, porov­ná­vať ich a strá­cať tak dra­ho­cenný čas. O tom, ako vzni­kol BET­VIZ, čo ponúka a ako sa mu darí nám poroz­prá­val jeden z jeho zakla­da­te­ľov Jozef Puchoň. 

Takže Jozef, v krát­kosti nám pred­stav seba a svo­jich kole­gov, ktorí stoja za BET­VIZ?
Jadro Bet­vizu je tvo­rené mnou a mojim spo­loč­ní­kom Tomá­šom. Tomáš je naša štruk­tú­ro­vaná hla­vička a je zod­po­vedný za celý tech­nický vývoj pro­jektu. Tomáš má nie­koľ­ko­ročné skú­se­nosti s on-line pro­duktmi, či už po vývo­jo­vej alebo biz­ni­so­vej stránke. Ak mám opí­sať jeho „nevý­hodu“, tak to určite bude kom­plex­nosť. Tomáš nie je len dobrý deve­lo­per, ale záro­veň aj veľmi kre­a­tívny člo­vek, takže naše dis­ku­sie sú nie­kedy dlh­šie a živ­šie. :)

Ak mám opí­sať seba, tak určite môžeme hovo­riť o špor­to­vom nad­šen­covi s veľ­kou záľu­bou pre ana­lýzu dát rôz­neho cha­rak­teru. V pro­jekte Bet­viz je mojou úlo­hou neus­tále ana­ly­zo­vať trh, nasta­vo­vať trendy a koor­di­no­vať vývoj pro­duktu sme­rom k pre­hľad­nej plat­forme pre tipe­rov.

Ako vzni­kol tento nápad a aká bola cesta od myš­lienky k sku­toč­nosti?
Zárodky nápadu vznikli v dáv­nej dobe, keď sme aj ja aj Tomáš boli aktívni na finanč­ných trhoch a prvá myš­lienka, s kto­rou som oslo­vil Tomáša bola vytvo­riť jed­no­du­chý nastroj na trie­de­nie infor­má­cii v štruk­tú­ro­va­nej a jed­no­du­chej podobe. Tejto myš­lienky sa stále držíme, ale samoz­rejme obo­ha­cu­jeme pro­dukt stále novými nápadmi, ktoré majú v koneč­nom dôsledku pomôcť stáv­ka­rom pri roz­ho­do­vaní.

V čom je BET­VIZ odlišný, jedi­nečný od iných podob­ných por­tá­lov? Pove­dzme si úprimne, je ich naozaj veľa a teda kon­ku­ren­cia je vysoká.
Zhod­no­til si to veľmi dobre. Slu­žieb, ktoré posky­tujú „zaru­čené tipy“ je obrov­ské množ­stvo a žiaľ, tento trend sa kaž­dým mesia­com výrazne zvy­šuje. Na dru­hej strane sa otvára pries­tor pre Bet­viz, kto­rého cie­ľom je pri­niesť službu, ktorá bude záru­kou spo­ľah­li­vosti a záro­veň pomôže tipu­jú­cim k lep­ším výsled­kom na stáv­ko­vom trhu.

Na roz­diel od kon­ku­ren­cie Bet­viz zobra­zuje infor­má­cie v šir­ších súvis­los­tiach a záro­veň pri­hliada na jed­no­du­chú a pre­hľadnú vizu­ali­zá­ciu. Ako prí­klad uve­diem zra­ne­nie hrá­čov v jed­not­li­vých tímoch. Ide o štan­dardnú infor­má­ciu, ktorú je možné dohľa­dať na rôz­nych strán­kach, ale Bet­viz poskytne aj doda­točnú infor­má­ciu o tom, či je tento hráč pre muž­stvo dôle­žitý alebo jeho výpa­dok nebude mať s vyso­kou prav­de­po­dob­nos­ťou vplyv na výsle­dok zápasu. Tak­tiež posky­tu­jeme tipe­rom infor­má­ciu, či muž­stvo hrá lep­šie v roli favo­rita alebo v roli out­si­dera, alebo či muž­stvo nepre­žíva významnú sériu a takto by sme mohli pokra­čo­vať ďalej.

Naopak pre tipe­rov, ktorí hľa­dajú len službu zaru­ču­júcu spo­ľah­li­vosť posky­to­va­ných tipov od exper­tov pri­pra­vu­jeme uni­kátnu službu. Náš ove­ro­vací sys­tém bude vysoko pro­fe­si­onálny a bude posky­to­vať kon­trolné mecha­nizmy, ktoré maxi­málne spre­hľad­nia dôve­ry­hod­nosť jed­not­li­vých exper­tov.

Ako sa vám v súčas­nosti darí? Kde všade už Bet­viz poznajú?
Krát­ko­dobé zame­ra­nie Bet­vizu je upria­mené pre­dov­šet­kým na trh vo Veľ­kej Bri­tá­nii, ale do budúcna je cie­ľom Bet­vizu byť služ­bou glo­bál­neho zame­ra­nia. Náv­štev­níci stránky Bet­viz pochá­dzajú z veľ­kého množ­stva kra­jín, ale určite chceme pop­ra­co­vať na vidi­teľ­nej­šom prie­niku v jed­not­li­vých kra­ji­nách.

Aké mate plány s BET­VI­Zom do budúcna?
Stále sme ešte vo vyso­kom stupni vývoja, ale našim cie­ľom je do dvoch mesia­cov vytvo­riť miesto, kde tiperi budú nachá­dzať hod­notné infor­má­cie a záro­veň dostanú mož­nosti inves­to­vať svoj kapi­tál pomo­cou ove­re­ných exper­tov.

Pridať komentár (0)