Slo­ven­ský Gyro­kop­ter zabo­do­val v Číne

Linda Cebrová / 11. apríla 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­skej firme Joker Trike z Topol­čian sa poda­rilo zostro­jiť lie­ta­júci stroj s futu­ris­tic­kým dizaj­nom. Ide o dvoj­miestny vír­nik. Vodi­čák si naň môžete uro­biť v prie­behu 24 hodín. 

Po lie­ta­jú­com aute tu máme ďal­šiu novinku, ktorá robí dobré meno Slo­vá­kom vo svete. Hlav­ným kon­štruk­té­rom tohto stroja pri­po­mí­na­jú­ceho heli­kop­téru je Ondrej Jan­čo­vič. Všetko od tech­nic­kého návrhu, až po výrobu kom­po­nen­tov má na sve­domí tým firmy Joker Trike. Táto firma začí­nala s výro­bou a pre­da­jom moto­ro­vých rogál. Tie sa však pre­stali tak­mer úplne pre­dá­vať.Preto pri­šiel ria­di­teľ firmy Ondrej Jan­čo­vič v roku 2013 s nápa­dom vyro­biť Gyro­ko­per.

gyro

Nový JOKER gyro­cop­ter patrí medzi elitu novej éry vír­ni­kov. Kon­štruk­téri ho vyvi­nuli tak, aby vyho­vo­val všet­kým nároč­ným požia­dav­kám na vyni­ka­júce letové vlast­nosti a dopo­siaľ neví­daný kom­fort pre posádku. Nosná kon­štruk­cia vír­nika je zva­rená z oce­ľo­vých rúr, ktoré pri níz­kej hmot­nosti zabez­pe­čujú vysokú tuhosť a bez­peč­nosť kon­štruk­cie. Pri výrobe chvos­to­vej časti a kabíny sú využité mate­riály zo sklen­ných a uhlí­ko­vých vlá­kien, ktoré majú sta­bi­li­začný aj bez­peč­nostný efekt. 

gyro2

Tak , ako aj pri Aero­mo­bile je tu dobre posta­rané o bez­peč­nosť. Pri poru­che motora dokáže pri­stáť na plo­che 50 met­rov.Pri páde pôjde k zemi rých­los­ťou, ako keď na zem padáte s padá­kom. Výho­dou tohoto lie­ta­jú­ceho stroja je aj jeho obrat­nosť , ktorá je lep­šia než pri bež­ných moto­ro­vých roga­lách alebo malých lietadlách.Vo svete sa takéto stroje pou­ží­vané polí­ciou na hliad­ko­va­nie alebo pri vzduš­ných kon­tro­lách.

joker

Skvela hmot­nosť 270 kg a pou­ži­tie motora s výko­nom 130 HP radí tento vír­nik na špičku vo svo­jej kate­gó­rii. Avšak na vzliet­nu­tie budete potre­bo­vať naj­me­nej 200 m. S plnou nádr­žou 67 l moto­ro­vého ben­zínu zvládne pre­le­tieť až 700 km pri­čom prie­merná spot­reba je 15l/hod. Vír­nik môžu pilo­to­vať obaja pasa­žieri, ktorí v ňom sedia, ale musia mať pilotné pre­ukazy. Na výcvik stačí 24 hodín. Zatiaľ je len v skú­šob­nej pre­vádzke, avšak po zís­kaní licen­cie plá­nujú výrobu naj­ne­skôr do jesene. Finálna cena by sa mala pohy­bo­vať okolo 80 tisíc eur.

jokerchina

Tým Joker Trike pre­zen­to­val svoj vyná­lez aj v Číne na pre­stíž­nej letec­kej exhi­bí­cií CIGAC 2015. Tam zožal veľký úspech. Slo­ven­ský vír­nik so svo­jím dizaj­nom a para­met­rami je sve­to­vým uni­ká­tom. Jeho vyná­lezca tvrdí, že sa  môže stať veľ­kou kon­ku­ren­ciou už zabe­hnu­tým zahra­nič­ným fir­mám, ktoré pôso­bia v letec­kej sfére.

Zdroj: jokertrike.sk  zdroj foto­gra­fií: jokertrike.sk

Pridať komentár (0)