SPOT­S10: Opus­tené miesta, ktoré opäť oží­vajú

Lucia Vojtišková / 26. november 2016 / Zaujímavosti

Ak nepoz­náš akcie SPOTS, prav­de­po­dobne si o veľa pri­šiel. Sú to obzvlášť ori­gi­nálne eventy, ktoré sa tým ostat­ným ani naj­me­nej nepo­do­bajú.

Čo je na nich také ori­gi­nálne? Miesto, ľudia, vystú­pe­nia, hudba… Všetko. Zvy­čajne sa to všetko odo­hráva na už dávno opus­te­ných mies­tach. Pla­vá­reň Gröss­ling, prázdna nemoc­nica na Zocho­vej ulici alebo aj uzav­retý a dlho nepou­ží­vaný pod­chod v Petr­žalke na Dol­no­zem­skej ulici. Na tieto miesta sa bežne nedos­ta­neš (legálne), a teda, aj keď ťa nezau­jí­majú kon­certy alebo vystú­pe­nia, ktoré sa tu konajú, záži­tok si z akcie určite odne­sieš. Spots doslova vdy­chuje život už zabud­nu­tým mies­tam. Ja som sa o tom bola pre­sved­čiť na vlastné oči!

spots_8

Posledné, už desiate SPOTS v poradí sa konali v už spo­mí­na­nej Petr­žalke. Pod­chod, ktorý je uzav­retý už nie­koľko rokov. Po rokoch teda dostal prí­jemné využi­tie, okrem toho že je domo­vom pre bez­do­mov­cov. Na jeden deň, po tom, ako ho orga­ni­zá­tori poriadne upra­tali (17m3 odpadu), sa pre­me­nil na miesto, ktoré vyrá­žalo dych. Fos­fo­res­ku­júce svetlá obklo­po­vali každú stenu spolu s krás­nymi obrazmi od maliarky Huly. Nachá­dzal sa tu aj bar a mnoho talen­to­va­ných ľudí, ktorí boli súčas­ťou prog­ramu. Taneč­níčky zo sku­piny Moving souls alebo aj prek­va­pe­nie večera – známy DJ B-COM­PLEX.

Poča­sie síce neh­ralo s orga­ni­zá­tormi SPOTS, no oni sa roz­hodli tento fakt pre­me­niť na bene­fit. Ako? Vytvo­rili pomo­cou snehu “bobovú dráhu”. A práve takéto absur­dity sú na týchto even­toch úplne bežné. Kedy si mal prí­le­ži­tosť zviesť sa po snehu do pod­chodu okolo baru na ver­ni­sáž? Počas večera si to mohol vyskú­šať každý náv­štev­ník. Ja som sa na to síce neod­vá­žila, no už samotný pre­me­nený pod­chod bol pre mňa zážit­kom.

Tento krásny, jubi­lejný SPOTS, je len dôka­zom toho, že to čo robia, robia dobre. Preto odpo­rú­čam sle­do­vať, kde sa bude konať ďal­šia z ich akcii. Vidíme sa na SPOT­S11! Počula som, že to bude už čoskoro — 2.12. 2016!

spots_6spots_1-2spots_10spots_9spots_2spots_3spots

foto: Lucia Voj­tiš­ková

Pridať komentár (0)