Staf­fino má nového inves­tora — Neulogy Ven­tu­res!

Lukáš Gašparík jr. / 19. jún 2015 / Tools a produktivita

Jeden z najam­bi­ci­óz­nej­ších slo­ven­ský star­tu­pov Staf­fino sa môže pochvá­liť novým inves­to­rom. Podľa naj­nov­ších infor­má­cii to je dobre známy Neulogy Ven­tu­res.

Staf­fino, abso­lútny víťaz minu­lo­roč­ných StartupAwards.SK má opäť ďalší dôvod na radosť. Podľa posled­ných infor­má­cií zau­jalo Staf­fino až na toľko, že Neulogy Ven­tu­res sa roz­hodlo do tohto star­tupu inves­to­vať. Presná suma inves­tí­cie zatiaľ známa nie je, avšak môžeme pred­po­kla­dať, že sa bude jed­nať s isto­tou o inves­tí­ciu vo výške nie­koľko sto tisíc eur. Dovo­lím, si tvr­diť, že pôjde o jednu z naj­vyš­ších inves­tí­cií, ktoré mohli byť na Slo­ven­sku dopo­siaľ vyko­nané.

K úspe­chu Staf­fina sa vyjad­ril aj jeho CEO Tomáš Ros­pu­tin­ský“Moment, keď sa dozviete, že váš nápad upú­tal rešpek­to­va­ného inves­tora, to sa neza­búda. Sme radi, že Neulogy verí rov­nako pro­duktu aj nášmu našliap­nu­tému tímu. Oča­ká­vame, že nám finančná inves­tí­cia, skú­se­nosti a vzťahy NV s biz­ni­so­vými špič­kami pomôžu akce­le­ro­vať a šká­lo­vať pro­jekt omnoho rých­lej­šie.”

Pôvodnú myš­lienku Staf­fina pri­nie­sol na trh súčasný par­tner KPMG Ken Ryan, ktorý je záro­veň aj jeho Angel inves­to­rom. Exe­ku­tívnu časť Staf­fina dostala na sta­rosti reklamná agen­túra This is Locco, z kto­rej sa vyčle­nil samos­tatný tím, ktorý dnes tvorí základ Staf­fina. 

Na fotke prí­tomný, aj keď nie fyzicky ale na paličke jeden z pôvod­ných spo­lu­in­ves­to­rov do Staf­fina Mar­tin Valov­ský.

Čomu sa Staf­fino venuje je dobré známe snáď kaž­dému star­tu­po­vému nad­šen­covi na Slo­ven­sku. Ich posla­ním je zvy­šo­vať kva­litu slu­žieb. Verím, že aj vďaka naj­nov­šej inves­tí­cií sa im to bude dariť ešte viac ako dote­raz. Inves­tí­cia od Neulogy nebude určite slú­žiť na roz­voj na lokál­nom trhu. Už teraz má Staf­fino ape­tít dostať sa do ďal­ších kra­jín EU. Pre Staf­fino je slo­ven­ský trh veľmi dob­rým tes­to­va­cím záze­mím a refe­ren­ciou, ktorá im bude dúfajme dosta­toč­nou aby vedeli šká­lo­vať rýchlo a efek­tívne do celého sveta.

Staf­finu gra­tu­lu­jeme a veríme, že je na dobre ceste stať sa Game­chan­ge­rom najb­liž­šej doby, mini­málne v oblasti slu­žieb. :)

Pridať komentár (0)