Start: Ovlád­nite smart­fón jed­ným ges­tom

Mirka Čechová / 3. jún 2014 / Business

Start posky­tuje pou­ží­va­te­ľom prí­stup k tomu, čo je po pre­bu­dení ich smart­fónu naj­dô­le­ži­tej­šie. Čo to v praxi zna­mená?

Pomo­cou apli­ká­cie Start spus­títe úvodnú obra­zovku, z kto­rej je možné priamo tele­fo­no­vať, posie­lať správy, foto­gra­fo­vať, vstu­po­vať do apli­ká­cií, pre­hlia­dať aktu­ali­zá­cie na sociál­nych sie­ťach, sle­do­vať správy či poča­sie. Všetko ovlá­date jedi­ným ges­tom. So Star­tom je pou­ží­va­nie tele­fónu ľahké a ušetrí kopec času. Udrží krok s RSS kanálmi alebo sociál­nymi sie­ťami. Posky­tuje rýchly prí­stup k médiám, poča­siu či hudob­ným apli­ká­ciám bez odo­mknu­tia zaria­de­nia.

Základ tvorí pás s ikon­kami pri­pnutý k ľavému okraju disp­leja a dopl­nený o via­cú­rov­ňové tla­čidlo odo­my­ka­nia v strede obra­zovky. Pás na ľavej strane umož­ňuje pre­dov­šet­kým rýchly prí­stup k sociál­nym sie­ťam a médiám. Tla­čidlo odo­my­ka­nia umož­nuje prí­stup k naj­pou­ží­va­nej­ším apli­ká­ciám zosku­pe­ným podľa podob­nej fun­kcie. Môžete priamo tele­fo­no­vať na nie­koľko posled­ných vola­ných kon­tak­tov alebo poslať správu cez nie­ktorú z apli­ká­cií na to urče­ných.

Start ponúka množ­stvo mož­ností per­so­na­li­zá­cie — upra­vo­va­nie nie­len ponuky apli­ká­cií na rýchle spus­te­nie, ale aj vzhľad samot­ného Startu. Na Google play je k dis­po­zí­cii množ­stvo voľne stia­hnu­teľ­ných tém pre úpravu vzhľadu, no môžete pou­žiť aj vlastné obrázky zo svo­jej galé­rie. Stiah­nuť si môžete tiež roz­ši­ru­júce plu­giny pre ľavý pás obra­zovky.

Obja­vili sa výčitky voči bez­peč­nosti apli­ká­cie, no s natív­nym zabez­pe­če­ním tele­fónu fun­guje bez­chybne. Okrem toho je možné nasta­viť aj ďal­šie prvky zabez­pe­če­nia ako zamknu­tie PIN kódom či iné, ktoré váš tele­fón posky­tuje.

Vývo­jári tiež sľu­bujú mini­málnu spot­rebu ener­gie. V Cell­ticku sa pri vývoji apli­ká­cie zame­rali na zní­že­nie spot­reby na naj­niž­šiu možnú mieru. Baté­ria sa spot­re­búva pou­ží­va­ním apli­ká­cií ako Face­book, Twit­ter a iné.

Mňa ako ženu oča­rili najmä krásne témy meniace vzhľad Startu, ele­gantný dizajn, jed­no­du­chosť pou­ží­va­nia, široké mož­nosti pris­pô­so­be­nia a naozaj rýchly prí­stup k obľú­be­ným apli­ká­ciám. Apli­ká­ciu si môžete vyskú­šať aj bez inšta­lo­va­nia na startscreen.com. Ja ale odpo­rú­čam rovno ju stia­hnúť z Google play a veselo pou­ží­vať.

Na záver už len dodám, že je pris­pô­so­bený Android roz­hra­niu, ktoré pomáha výrob­com zaria­dení, ope­rá­to­rom a mediál­nym spo­loč­nos­tiam posky­to­vať jedi­nečnú hod­notu pre ich uží­va­te­ľov.

Zdroj: celltick.com, play.google.com, apps-world.net

Pridať komentár (0)