STAR­TI­TUP OSLA­VUJE 15,000 FANÚ­ŠI­KOV!

Redakcia / 27. júl 2015 / Tools a produktivita

My osla­vu­jeme a vy budete odme­není!

Začiat­kom týždňa sme pre­ko­nali oča­ká­vaný míľ­nik 15,000 fanú­ši­kov na našej face­book stránke. Je to síce malý krok pre ľud­stvo, ale veľký krok pre nás. Sme vďační za kaž­dého jed­ného čita­teľa, každý like, každé zdie­ľa­nie a neuve­ri­teľné množ­stvo pod­pory. Kľú­čom k úspe­chu ste vy, naši čita­te­lia a chceme, aby ste túto prí­le­ži­tosť oslá­vili spolu s nami.

Roz­hodli sme sa pia­tich z vás odme­niť výbe­romn z 5 kníh o biz­nise a star­tu­poch. Pri tejto prí­le­ži­tosti sme oslo­vili naj­väč­šie inter­ne­tové kníh­ku­pec­tvo na Slo­ven­sku Martinus.sk, ktoré aktívne pod­po­ruje mla­dých pod­ni­ka­te­ľov a roz­hodlo sa pod­po­riť aj vás. Knižky nám s veľ­kou rados­ťou dodali: “Inter­ne­tové kníh­ku­pec­tvo Martinus.sk sa dlho­dobo snaží o pod­poru start-upo­vej komu­nity na Slo­ven­sku. Vážime si vytvá­ra­nie hod­nôt a prácu mla­dých, zdravo “dra­vých” ľudí a ich nápady, z kto­rých potom vzniknú firmy pri­ná­ša­júce prácu ďal­ším ľuďom. Preto pod­po­ru­jeme rôzne ini­cia­tívy pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, men­to­ru­jeme start-upy a cho­díme roz­prá­vať svoj prí­beh po ško­lách a kon­fe­ren­ciách. Chceli by sme inšpi­ro­vať mla­dých pro­stred­níc­tvom prí­behu našej firmy, ktorá v svo­jich začiat­koch tiež pri­po­mí­nala start-up a s inter­ne­to­vým pre­da­jom začí­nala v jed­nej malej miest­nosti s osob­ným počí­ta­čom.” Anna Porub­cová, Martinus.sk

Ku kaž­dej z kni­žiek pri­ba­líme aj skvelý Cul­Charge

Ak chceš knižku, klikni sem a daj koment na fb post.

Čaká na vás:

Lean Star­tup

Lean Star­tup je nový druh prí­stupu k pod­ni­ka­niu, ktorý začína byť popu­lárny na celom svete. Pri­náša iný pohľad na budo­va­nie nových firiem, neplytvá časom na vytvá­ra­nie kom­pli­ko­va­ných plá­nov, ponúka spô­sob, ako kon­ti­nu­álne tes­to­vať víziu a pris­pô­so­biť sa skôr, než bude prí­liš neskoro.

Beco­ming Steve Jobs

Všetci si mys­líme, že Steva poznáme. Ako sa však pre­me­nil zo zbo­hat­líka na vizi­onára a abso­lút­neho lídra v biz­nise? Knižka “Beco­ming Steve Jobs” je prvým prav­di­vým opi­som jeho kari­éry a ponúka nepo­rov­na­teľný náhľad do jeho života a jeho cesty na vrchol.

Od nuly k jed­ničce

Knižka “Od nuly k jed­ničce” je plná jedi­neč­ných prak­tic­kých postre­hov geniál­neho inves­tora rizi­ko­vého kapi­tálu Petera Thiela. Popi­suje v nej logiku vzniku firmy s jas­nou víziou a poten­ciá­lom ovplyv­niť svet. Peter Thiel je jed­ným z prvých inves­to­rov do spo­loč­nosti Pay­Pal, Lin­ke­dIn Face­book a opráv­nene sa radí po bok mno­hých rešpek­to­va­ných myš­lien­ko­vých vod­cov.

Start-Up Nation

Knižka Start-Up Nation hľadá odpo­veď na otázku v hod­note miliardy dolá­rov: Čím to je, že v Izra­eli — v kra­jine, ktorá exis­tuje iba šesť­de­siat rokov, má 7,1 mil. oby­va­te­ľov, nemá žiadne prí­rodné zdroje, je obklo­pená nepria­teľmi od svojho zalo­že­nia a je nepretr­žite vo voj­no­vom stave — vzniká oveľa väčší počet nových firiem, než vo veľ­kých, sta­bil­ných kra­ji­nách žijú­cich v mieri, ako sú Japon­sko, Čína, India, Južná Kórea, Kanada alebo Veľká Bri­tá­nia?

Star­tup za paka­tel

Doba je neľahká a vaša finančná situ­ácia sa “sama od seba” nezlepší. Na kaž­dom z nás leží ťar­cha roz­hod­nu­tia, čo so svo­jím živo­tom, čo so svo­jou obži­vou. Chris Guil­le­beau vo svo­jej knižke “Star­tup za paka­tel” — Objavte spô­sob, ako pra­co­vať na sebe a živiť sa tým, čo vás baví — pri­náša čerstvý pohľad na to, ako sa posta­viť na vlastné nohy. Autor uka­zuje, že s tro­chou vôle a entu­ziazmu je tak­mer každý dospelý člo­vek schopný vytvo­riť svoj vlastný malý biz­nis, kto­rého zmy­sel potom nie je len v príjme, ale aj v radosti, ktorú pri­náša.

Ak chceš knižku, klikni sem a daj koment na fb post.

Pridať komentár (0)