Star­tup Pira­tes — uni­kátny akce­le­račný prog­ram

Richard Bednár / 8. júna 2015 / Tools a produktivita

Con­nect Cowor­king pri­pra­vuje uni­kátny krát­ko­dobý akce­le­račný prog­ram Star­tup Pira­tes. Stretli sme sa s Naďou Strán­skou, aby nám poroz­prá­vala viac. Poviem vám, je sa na čo tešiť. 

SÚŤAŽ O LÍS­TOK NA STAR­TUP PIRA­TES

Aj ty máš teraz jedi­nečnú mož­nosť zúčast­niť sa Star­tup Pira­tes. Je to jed­no­du­ché, stačí ak zod­po­vieš správne na otázku a odpo­veď napí­šeš do komentu na Face­bo­oku. Súťaž potrvá do piatku 20:00 a víťaza vyhlá­sime v sobotu doobeda na našom FB.

Otázka: Koľko dní bude trvať uni­kátny akce­le­račný prog­ram Star­tup Pira­tes? 

Správnu odpo­veď náj­deš v článku, tak pozorne čítaj! ;)

Momen­tálne pri­pra­vu­jete podu­ja­tie Star­tup Pira­tes. O čo ide?

Star­tup Pira­tes je medzi­ná­rodný for­mát, ktorý začal svoju cestu v Por­tu­gal­sku a postupne sa roz­rás­tol do celej Európy. Cha­rak­te­ri­zo­vala by som ho ako akce­le­račný prog­ram, kde si ľudia vytvo­ria svoj tím, defi­nujú prob­lém a hľa­dajú pro­dukt – rie­še­nie. Počas 8 dňo­vého prog­ramu vytvá­rame pries­tor na to, aby sa s rie­še­ním pohral celý tím do hĺbky a na konci týždňa mal v rukách pro­to­typ.

Ako to celé bude pre­bie­hať?

Ideme step by step. Prvý deň sa odpre­zen­tujú nápady, potom bude nasle­do­vať team­bu­il­ding Tre­a­sure hunt s iPadmi po meste v spo­lu­práci s našim par­tne­rom Vox Tra­vel a na záver dňa vyfor­mu­jeme pra­covné tímy. Druhý deň bude zame­raný na design thin­king, teda pre­nik­neme hlb­šie do prob­lému a pohľa­dáme možné rie­še­nia. Následne otes­tu­jeme rie­še­nia medzi ľuďmi.

Teda dva dni sa bude pivo­to­vať idea a budú sa zís­ka­vať prvé cus­to­mer feed­backy. Chceme od účast­ní­kov, aby pri­chá­dzali s prob­lé­mami a počas ôsmych dní hľa­dali rôzne spô­soby rie­še­nia. A potom pôj­deme štan­dardne ďalej – mar­ke­ting, sales, cus­to­mer deve­lop­ment, finance & inves­tment až po sto­ry­tel­ling a príp­ravu pitch. Záve­rečný deň pre­zen­tu­jeme výsle­dok celého týždňa pred inves­tormi. 

Každý deň je tvo­rený tak, že doobeda bude works­hop, potom inten­zívny wor­king time a večer team­bul­din­gové akti­vity resp. kon­zul­tá­cie s men­tormi.

Kto budú men­tori?

Momen­tálne máme potvr­de­ných už vyše 20 men­to­rov zo Slo­ven­ska aj zahra­ni­čia. Máme tam ľudí ako Ken­neth Ryan (KPMG), Tim Cox (OPERA Con­sul­ting Group), Juraj Sasko (VISI­BI­LITY), Mar­tin Klempa (WEZEO), Pat­rik Horný (Laun­cher, Cro­wd­berry) a ďalší. Sprie­vod­com celého prog­ramu bude mana­žér­sky kon­zul­tant, coach a seed inves­tor Tim Cox, pôvo­dom z Aus­trá­lie, žijúci vo Viedni. Keď sme otvá­rali Con­nect, men­to­ro­val nás a teraz príde do zabe­hnu­tého pries­toru. Veľmi sa na neho tešíme.

Pre koho je podu­ja­tie určené?

Dá sa pri­hlá­siť aj ako tím, alebo ako jed­not­li­vec. Nábor foku­su­jeme hlavne na idea make­rov, mar­ke­ting, sales, prog­rá­ma­to­rov a gra­fi­kov. Ale keď sa pri­hlási nie­kto šikovný aj z inej oblasti, budeme radi.

Výhra pre naj­lep­šieho?

Prog­ram má glo­bál­nych par­tne­rov, ktorí poskytnú výher­covi služby v hod­note 20 000 €. Ceny sú však nie­len pre víťaza, ale aj pre prvých troch, resp. pre všet­kých zúčast­ne­ných. Con­nect dá naj­lep­ším tímom unli­mi­ted člen­stvo na 3 mesiace. Črtá sa aj lís­tok na Tedx Bra­ti­slava.

Čo to bude stáť a kde sa môžu záu­jem­co­via pri­hlá­siť?

Cena za prog­ram je 100eur a obsa­huje všetko potrebné od mate­riá­lov, men­to­ringu až po stravu. Pri­hlá­siť sa dá do 11. júna TU. Momen­tálne pre­bieha akcia – ak ste dvaja a uve­diete promo kód „wea­re­pi­ra­tes“, zís­kate zľavu 20 eur. Takže nevá­hajte a pri­hláste sa, bude to super týž­deň! 

Ďaku­jem za roz­ho­vor

Pridať komentár (0)