Stiahni si kurzy Cour­sery ešte pred­tým, ako ich vymažú

Timotej Vančo / 26. júna 2016 / Business

Cour­sera plá­nuje do konca tohto mesiaca vyma­zať 472 online kur­zov, ktoré boli dote­raz zadarmo. Takúto prí­le­ži­tosť si nemô­žeš nechať ujsť!

Takz­vané „Mas­sive Open Online Cour­ses“ už nebude možné poze­rať ani sťa­ho­vať alebo sha­ro­vať medzi sebou. Naj­dô­le­ži­tej­šie a samoz­rejme aj najp­rak­tic­kej­šie pre nás je, ak si môžeme kurz stiah­nuť a neskôr pozrieť. V tomto zozname si môžeš vybrať z mno­hých kur­zov, ktoré budú do 30.6.2016 vyma­zané z Cour­sery, takže rýchlo čítaj, vybe­raj a sťa­huj.

Najprv trošku z his­tó­rie: V roku 2014 začala Cour­sera pre­tvá­rať ich plat­formu z webu, ktorý ponú­kal široký výber asi snáď všet­kého na niečo orga­ni­zo­va­nej­šie, čo by ľudí zau­jalo. Najprv Cour­sera slú­žila pre ukla­da­nie kur­zov z uni­ver­zít pre žia­kov, ktorí nemohli prísť na pred­nášku. Keďže tam ešte neslú­žilo žiadne nača­so­va­nie, tak žiak, ktorý sa pri­hlá­sil do kurzu neve­del, či kurz ešte len začne alebo už dávno skon­čil. Tak­tiež im chý­bala infor­má­cia, či sa kurz bude ešte znovu otvá­rať.

Keď Cour­seru vylep­šili, tak sa mnoho kur­zov zo star­šej ver­zie pre­su­nulo na tú nov­šiu a teda sa ich hlavná myš­lienka zmeny reálne neu­sku­toč­nila. Takže teraz pri­šiel ten čas, kedy Cour­sera ide už na dobro vyma­zať mnoho kur­zov. Verím, že nie­koľko z nich ťa zaujme a ešte pred kon­com júna si ich stih­neš stiah­nuť.

  1. Social Psy­cho­logy – v jeden čas tento kurz obsa­ho­val triedu s naj­väč­ším počtom žia­kov.
  2. Pro­ba­bi­lis­tic Grap­hi­cal Models – zakla­da­teľka tohto kurzu tak­tiež zalo­žil aj Cour­seru, jej meno je Daphne Kol­ler.
  3. Kurz Stan­ford­ských algo­rit­mov, dizajnu a ana­lýzy je roz­de­lený na časť jedenčasť dva. Prvá časť ti pomôže lep­šie pocho­piť a zís­kať tech­nické zruč­nosti, s kto­rými by si si ľahko našiel job aj v Sili­con Val­ley. Tento kurz je tak­tiež naj­lep­šie hod­no­tený v oblasti vedy o počí­ta­čoch.
  4. Jeff­rey Ull­man vytvo­ril dva známe kurzy – Auto­mataMining Mas­sive Data­set.
  5. Keith Dev­lin má na sta­rosti kurz pre pre­sta­ve­nie a poro­zu­me­nie mate­ma­tic­kému mys­le­niu.
  6. Kurz k prob­le­ma­tike bit­co­inov a kryp­to­va­nia môžeš nájsť presne tu.
  7. A v nepo­sled­nej rade aj Prin­ce­to­nove algo­ritmy časť jeden dva. Ako lek­tori tam vystu­pujú páni Robert Sed­ge­wick a Kevin Wayne, kto­rých knihy sú pou­ží­vané v ško­lách po celom svete.
  8. A mnoho ďal­ších super kur­zov.

Na stránke Cour­sery sa ťažko zis­ťuje, ktorý kurz je na sta­rej, a ktorý na novej ver­zii stránky. Dá sa to ale zis­tiť malým tri­kom. Na sta­rej ver­zii stránky máte mož­nosť zara­de­nia sa do triedy kurzu na pra­vej strane (slo­víčko – Enroll) a na novej ver­zii máte túto mož­nosť zase na ľavej strane.

coursera

foto: coursera.com

Ale s viac ako 1 800 kur­zami, ktoré ti Cour­sera ponúka, bude veľmi ťažké vybrať tie, ktoré fakt stoja za to, aby si si ich pozrel a niečo ti aj dali. Máš ale šťas­tie, lebo v tomto zozname náj­deš pri­bližne cez 200 kur­zov, ktoré pre­šli dôklad­nou ana­lý­zou a ak sa rýchlo posna­žíš, ešte si ich stih­neš stiah­nuť.

coursera2

foto: medium.freecodecamp.com

OK, ale ako si teda stiah­neš tie kurzy?

Krok 1. Nájdi si svoj kurz

Sú dve mož­nosti, akými si môžeš stiah­nuť kurz. Buď cez Chrome Plu­gin alebo Pyt­hon Script. Viac sa o týchto mož­nos­tiach dozvieš ďalej v v článku. V tejto fáze ti ale pomô­žeme, ako si vybrať ten správny kurz.

Pred­tým, ako sa posu­nieme na Krok 2, budeš potre­bo­vať tento link — https://class.coursera.org/pgm-003/lecture, z kto­rého zís­kaš Chrome Plu­gin alebo Pyt­hon Script s náz­vom pgm-003.

coursera 3

foto: medium.freecodecamp.com

Krok 1.A – Pri­hlá­sený do kurzu

V tomto kroku vyrie­šime, v kto­rých kur­zoch si už pri­hlá­sený a z kto­rých sa dajú ešte stiah­nuť nejaké skriptá. Menej ako polo­vica zo 450 kur­zov na sta­rej webo­vej stránke Cour­sery ponúka vstú­pe­nie do kurzu a následne aj stia­hnu­tie skrípt. Takže, ak si sa dote­raz neza­re­gis­tro­val a neprih­lá­sil do kur­zov, tak sa ti pomo­cou Chrome Plu­ginu nebudú dať stiah­nuť žiadne skriptá. S pou­ži­tím Pyt­hon-u to ešte možno pôjde.

Pre zis­te­nie, v kto­rých kur­zoch už si pri­hlá­sený, klikni na sek­ciu „My Cour­ses“. V sta­rej webo­vej stránke Cour­sery náj­deš svoje kurzy v časti „Archi­ved“. Teraz keď už vidíš, v kto­rých kur­zoch si pri­hlá­sený, klikni na „bodky“ v pra­vom hor­nom rohu pre zis­te­nie viac infor­má­cií o kurze. Následne zvoľ mož­nosť „Course Archive“ a ulož si ten link. Budeš ho potre­bo­vať v Kroku 2.

coursera4

foto: Coursera.com

Ak sa v „Course Archive“ nena­chá­dza link, zna­mená to, že kurz je z nového webu.

Alter­na­tívne, pre zis­te­nie, či sa kurz nachá­dza na novej web­stránke stačí ho pohľa­dať v Class Cen­tral. Ak uvi­díš veľký čer­vený nápis „PSA“, zna­mená to, že kurz pochá­dza zo sta­rého webu.

Krok 1.B – Neprih­lá­sený do kurzu

V tomto prí­pade ti nepo­môže ani šťas­tie. Jediná mož­nosť pre teba už je len stia­hnu­tie kur­zov, ktoré sú ešte stále otvo­rené aj pre nových štu­den­tov. Pozri si web s 220 kur­zami na Class Cen­tral, ktoré sú stále otvo­rené pre pri­hlá­se­nie nových štu­den­tov. Môžeš si pre­fil­tro­vať, ktoré kurzy by sa ti via­cej páčili, pomo­cou zada­nia pred­metu alebo hod­no­te­nia kur­zov. Keď si už roz­hod­nutý, ktorý kurz by si chcel, klikni na jeho názov v Class Cen­tral. Uvi­díš pri­bližne rov­naký web, ako dolu na obrázku s veľ­kým čer­ve­ným PSA.

coursera5

foto: coursera.com

Sko­pí­ruj link, ktorý patrí kurzu (podobný tomu, ktorý je vysvie­tený na obrázku) alebo meno triedy – class z Pyt­hon Script-u v sek­cii (pgm-003) a sme pri­pra­vený na Krok 2.

Nie­ktoré kurzy môžu mať mnoho náz­vov (class names). Každý názov repre­zen­tuje inú časť kurzu. Odpo­rú­čame ti vybrať si naj­nov­šiu v zozname – je to tá posledná. Ak sa ti nebude dať otvo­riť skús ďal­šie triedy. Je možné, že s pou­ži­tím Pyt­hon Scriptu sa ti nebudú dať ale stiah­nuť mate­riály.

Tak­tiež si môžeš prejsť túto tabuľku kur­zov na Google Docs. Sko­pí­ruj si „Course Mate­rial URL“ alebo názov triedy (class).

Krok 2 – Stia­hnu­tie všet­kých mate­riá­lov ku kur­zom

Pred­tým ako sa posu­nieš ďalej, potre­bu­ješ spĺňať tieto pred­po­klady:

  1. URL kurzu alebo názov triedy (class), ktorý si si vybral v Kroku 1 je podľa pred­po­kla­dov https://class.coursera.org/pgm-003/lecture a názov triedy (class) je pgm-003
  2. Máš veľa voľ­ného miesta na disku. Pre­tože jeden kurz ti môže zabrať aj viac ako 1GB.

Sú dve mož­nosti, ako si stiah­nuť kurz, pomo­cou Chrome plu­gin-u alebo Pyt­hon Script-u:

Mož­nosť 2A – Chrome Plu­gin

Tento krok je dobrý pre menej tech­nic­kých ľudí alebo, ak chceš stiah­nuť iba zopár kur­zov. Nain­šta­luj si Course Mate­rials Down­lo­ader z Google Chrome plu­gin-u. Po inšta­lá­cii uvi­díš logo Cour­sery napravo hore.

coursera 6

foto: medium.freecodecamp.com

Teraz nav­štív stránku mate­riá­lov kur­zov z Kroku 1. Musíš byť pri­hlá­sený v Cour­sere a v nie­kto­rých prí­pa­doch aj pri­hlá­sený v kurze. Klikni na ikonku a budeš pre­sme­ro­vaný na stránku podobnú tej na obrázku:

coursera7

foto: coursera.com

Ak klik­neš na „Start Down­load“, začne sa ti sťa­ho­va­nie mate­riá­lov kurzu do pred­vo­le­ného súboru v Chrome. Ako som spo­me­nul, nie­ktoré kurzy zabe­rajú veľkú pamäť. Odpo­rú­čam pre­ma­zať disk a v Chrome pred­na­sta­viť cestu na sťa­ho­va­nie súbo­rov nie­kam, kde ti s isto­tou nebude každú chvíľku vypi­so­vať „málo pamäte na disku“. V nie­kto­rých prí­pa­doch sa môže stať, že plu­gin nebude fun­go­vať. Vtedy sa skús tro­chu pohrať s Cour­sera Down­lo­ader plu­gi­nom. Bohu­žiaľ sa cez neho ale dajú sťa­ho­vať iba videá.

Mož­nosť 2B – Pyt­hon Script

Táto mož­nosť je o niečo kom­pli­ko­va­nej­šia, ale ak sa dosta­neš cez inšta­lačný pro­ces, je to tá naj­lep­šia mož­nosť pre sťa­ho­va­nie kur­zov zo sta­rej web­stránky Cour­sery a nie len pre tie, ktoré sú otvo­rené pre regis­trá­ciu do kurzu.

Pyt­hon Script pre Cour­sera Down­lo­ader ti umož­ňuje sťa­ho­va­nie via­ce­rých kur­zov naraz. A bonus je aj v tom, ako ukladá mate­riály a videá z kur­zov. Všet­kým vytvára vlastné súbory podľa názvu a týždňa, v kto­rom sa kurz mal pre­hrá­vať štu­den­tom.

coursera8

foto: coursera.com

Pre zača­tie pou­ží­va­nia scriptu, nasle­duj inštruk­cie na Git­hub-e. Keď si inšta­lá­ciu zvlá­dol, budeš potre­bo­vať „class name“, ktorý sme si vybrali v Kroku 1 (pgm-003). Na stia­hnu­tie mate­riá­lov kurzu zadaj tento prí­kaz:

cour­sera-dl –u <cour­se­ra­_u­ser> –p <cour­se­ra­_pass> pgm-003

Ak chceš sta­ho­vať via­cej kur­zov, jed­no­du­cho pri­daj názvy tried na koniec prí­kazu.

Dúfam, že sa ti poda­rilo stiah­nuť nejaké kurzy, kto­rými sa budeš vzde­lá­vať ešte rých­lej­šie.

zdroj: medium.com/Dhawal Shah, zdroj foto­gra­fií: medium.com/Dhawal Shah, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ubyssey.ca/wikimag.com

Pridať komentár (0)