Stret­nu­tia pro­fe­si­oná­lov sú znovu v kurze

Mirka Čechová / 23. máj 2014 / Business

Online svet umož­ňuje vyhľa­dá­vať a kon­tak­to­vať pro­fe­si­oná­lov rýchlo a jed­no­du­cho. No nie vždy je tele­fó­nát alebo e-mail pre komu­ni­ká­ciu o spo­loč­nom biz­nise to pravé. Na to, aby dosiahli svoje ciele, až 80% obchod­ných mana­žé­rov dáva pred­nosť stret­nu­tiam tvá­rou v tvár. Má to svoje výhody, pre­tože “face to face” stret­nu­tia majú veľmi veľký vplyv na pre­svied­ča­nie, manaž­ment, tvorbu vzťa­hov, roz­ho­do­va­nie a inšpi­rá­ciu v pro­fe­si­onál­nom svete. 

Dnes sa pozrieme “na zúbok” dvom mobil­ným apli­ká­ciám, ktoré umož­ňujú spoz­ná­vať a stre­tá­vať odbor­ní­kov vo svo­jom okolí nie­len v online svete, ale aj priamo tvá­rou v tvár. Ponú­kajú jed­no­du­chý spô­sob oslo­ve­nia rele­vant­ných ľudí blízko vás, aby ste mohli začať komu­ni­ká­ciu či dohod­núť si stret­nu­tie.

Trendr 

Trendr ponúka jen­do­du­chý spô­sob, ako spoz­nať správ­nych ľudí v správ­nom čase. Stačí nájsť tých, ktorí sú nablízku. Pri­hláste sa cez Lin­ke­dIn konto, prej­dite zoznam dostup­ných pro­fe­si­oná­lov, vyberte koho chcete stret­núť (zvo­liť si môžete na základe dostup­nosti, vzdia­le­nosti alebo skóre) a stlačte tla­čidlo “Lets Meet Now”.

Apli­ká­cia sama navrhne miesto stret­nu­tia v blíz­kosti oboch účast­ní­kov. Môže to byť uži­točné nie­len na úrovni mesta, ale aj na rôz­nych podu­ja­tiach, kto­rých sa zúčast­ňu­jete. Apli­ká­cia vám pomôže stret­núť off­line poten­ciál­nych zamest­nan­cov, kon­zul­tan­tov, spo­loč­ní­kov, alebo iných, ktorí môžu pomôcť vášmu biz­nisu.

Networ­ker

Networ­ker je plat­forma pre budo­va­nie pro­fe­si­onál­nych sietí na firem­ných akciách v reál­nom čase. Vybe­riete si podu­ja­tie, pre­po­jíte svoj Lin­ke­dIn pro­fil alebo vypl­níte základné infor­má­cie o sebe, ktoré pomôžu “pre­lo­miť ľady” na začiatku komu­ni­ká­cie. Apli­ká­cia vám odpo­ručí naj­re­le­van­tnej­ších ľudí zúčast­ne­ných na akcii, ich popisy, pro­fe­si­onálne zruč­nosti, záujmy a dôvod účasti na podu­jatí.

Môžete jed­no­du­cho komu­ni­ko­vať s ostat­nými pro­stred­níc­tvom správ a po podu­jatí si vyme­niť elek­tro­nické vizitky. Samoz­rejme sa stret­núť sa aj osobne nie je vylú­čené, no apli­ká­cia je určená pre­dov­šet­kým na komu­ni­ká­ciu cez správy.

Orga­ni­zá­tor akcie vďaka apli­ká­cii získa šta­tis­tiky o záuj­moch, vlast­nos­tiach a inte­rak­ciách účast­ní­kov podu­ja­tia, uspo­kojí dopyt účast­ní­kov po efek­tív­nom networ­kin­go­vom rie­šení počas even­tov a na základe repor­tov môže zlep­šiť budúce podu­ja­tia. Pro­stred­níc­tvom uží­va­teľ­ského roz­hra­nia mobil­nej apli­ká­cie dokáže spro­pa­go­vať vizu­álnu iden­titu orga­ni­zo­va­ného eventu.

zdroj: getnetworker.com, trendr.com, theyec.org

Pridať komentár (0)