Takto geniálne navrhnutý byt zaručene chytí za srdce každého milovníka cestovania

Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autor interiéru: Ing. arch. Erik Pastucha / 28. októbra 2018 / Architektúra

  • Ako pri­mäť ces­to­va­teľa zo­tr­vať doma či te­šiť sa z ná­vra­tov?
  • Aj také môže byť motto za­da­nia práce ar­chi­tekta.
  • Vy­tvo­riť miesto, kam by sa ma­ji­teľ rád vra­cal, ktoré by po­va­žo­val za svoj osobný prí­stav.
  • Pre mla­dého ar­chi­tekta cel­kom zau­jí­mavá vý­zva.
zdroj: Anton Karpita
  • Ako pri­mäť ces­to­va­teľa zo­tr­vať doma či te­šiť sa z ná­vra­tov?
  • Aj také môže byť motto za­da­nia práce ar­chi­tekta.
  • Vy­tvo­riť miesto, kam by sa ma­ji­teľ rád vra­cal, ktoré by po­va­žo­val za svoj osobný prí­stav.
  • Pre mla­dého ar­chi­tekta cel­kom zau­jí­mavá vý­zva.

Správa ar­chi­tekta: Že­la­ním ma­ji­teľa bolo za­kom­po­no­vať jeho ces­to­va­teľ­ské hobby do in­te­ri­éru – v os­tat­nom sme mali voľnú ruku a plnú dô­veru. Preto je v obý­vačke na ce­lej stene mapa sveta. Je to ta­peta tla­čená na mieru, v si­vej fa­reb­nosti a s geomet­ric­kými prv­kami. Kli­ent si na ňu môže zna­čiť miesta, ktoré už nav­ští­vil.

Pre in­ves­tora sme na­vyše chceli funkč­nosť na­dov­šetko, aby byt ma­ji­te­ľom slú­žil, nie na­opak. Sú­čas­nosť in­te­ri­éru sme do­cie­lili dre­ve­nou du­bo­vou pod­la­hou, be­tó­no­vým ob­kla­dom a ka­me­ňom, no bez po­citu chladu z neho. Obý­vací pries­tor os­vet­ľuje lampa od čes­kej di­zaj­nérky Lu­cie Kol­do­vej. Me­dzi obý­vač­kou a ku­chy­ňou plní fun­kciu pre­delu krb. Bude zá­so­bo­vať tep­lom do­mova oba tieto pries­tory. Hneď vedľa krbu je oce­ľové scho­disko.

Geomet­ria má svoje miesto aj v ku­chyni. Ob­klad na zás­tene z ke­ra­miky vy­tvára mo­tív kocky. Ok­rem strop­ných bo­do­vých svie­ti­diel ku­chyn­ský pries­tor os­vet­ľujú veľ­kop­lošné strešné okná a ná­pa­ditý „lus­ter“.

Zvo­lili sme rôzne ob­jímky, kú­pili sme elek­trické laná v tex­til­nom obale a po­na­ťa­ho­vali sme ich zo stropu dru­hého pod­la­žia. Jed­no­lia­tosť la­mi­ná­to­vej ku­chyn­skej linky, na­priek dvom po­u­ži­tým vzhľa­dom dvie­rok, za­bez­pe­čuje vsta­vaný di­ges­tor. Ku­chyn­ský os­trov­ček, ktorý je možné po­u­žiť aj ako ba­rové se­de­nie, po­zvoľna pre­chá­dza do je­dá­len­ského stola. Je­dá­len­ské sto­ličky sú od slá­ve­nej dvo­j­ice Char­les & Ray Ea­mes.

zdroj: Ako pri­mäť ces­to­va­teľa zo­tr­vať doma či te­šiť sa z ná­vra­tov? Aj také môže byť motto za­da­nia práce ar­chi­tekta. Vy­tvo­riť miesto, kam by sa ma­ji­teľ rád vra­cal, ktoré by po­va­žo­val za svoj osobný prí­stav. Pre mla­dého ar­chi­tekta cel­kom zau­jí­mavá vý­zva.

Foto: An­ton Kar­pita

Na po­schodí sa na­chá­dza spálňa. Vy­tvo­rili sme rie­še­nie, v kto­rom sme mu­seli zo­hľad­niť kom­pli­ko­va­nosť šik­mín, cha­rak­te­ris­tic­kých pre pod­krovný byt. Vý­sled­kom je pries­torná man­žel­ská spálňa so šat­ní­kom a kú­peľ­ňou.

Ga­lé­ria na po­schodí je pre­cho­dom zo spálne do pra­covne. In­te­riér je vzdušný, v ce­lom byte je pries­tor na do­pl­nky, ktoré si budú ma­ji­te­lia no­siť zo svo­jich ciest, podľa ná­lady či se­zóny. Dô­veru kli­enta sme vy­užili v jeho pros­pech a na dob­rom vý­sledku sa po­die­ľal aj re­a­li­začný tím. Dô­vera, tvo­ri­vosť a pra­co­vi­tosť – ob­ľú­bené spo­je­nie :)

zdroj: Ako pri­mäť ces­to­va­teľa zo­tr­vať doma či te­šiť sa z ná­vra­tov? Aj také môže byť motto za­da­nia práce ar­chi­tekta. Vy­tvo­riť miesto, kam by sa ma­ji­teľ rád vra­cal, ktoré by po­va­žo­val za svoj osobný prí­stav. Pre mla­dého ar­chi­tekta cel­kom zau­jí­mavá vý­zva.

Foto: An­ton Kar­pita

Zdroj: ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)