Taxify po 5-tich rokoch rebranduje, mení názov na Bolt

Mária Ambrozová / 7. marca 2019 / Biznis

  • Ta­xify dáva zbo­hom po­sled­ným pia­tim ro­kom
  • Mení meno aj di­zajn
  • Stáva sa z neho bles­ku­rýchly Bolt
  • Ta­xify dáva zbo­hom po­sled­ným pia­tim ro­kom
  • Mení meno aj di­zajn
  • Stáva sa z neho bles­ku­rýchly Bolt

„Vi­díte správne! Dne­šok je pre nás veľmi dô­le­ži­tým dňom – Ta­xify je od­te­raz Bolt! Do­chá­dza síce k zmene názvu a loga, av­šak ne­mu­síte mať žiadne obavy – ap­li­ká­cia, vďaka kto­rej ste si mohli vždy ob­jed­nať rýchly a ce­novo do­stupný od­voz, je tu pre vás stále v po­dobe, v akej ju máte radi!“ píše na svo­jom blogu no­vinka Bolt. Päť ro­kov po vzniku jed­nej z naj­zná­mej­ších al­ter­na­tív­nych ta­xis­lu­žieb pri­chá­dzajú veľké zmeny.

zdroj: www.bolt.eu/sk/press/

Dnes na svo­jom blogu bý­valý Ta­xify pre­zra­dil, že ok­rem mena mení aj di­zajn a ap­li­ká­cie všet­kých uží­va­te­ľov sa po­stu­pom času budú ak­tu­ali­zo­vať. Nie je teda po­trebné stiah­nuť si ap­li­ká­ciu na­novo. Es­tón­sky gi­gant, ktorý už z áut sti­hol pre­sed­lať aj na biz­nis so zdie­ľa­nými ko­lo­bež­kami a mo­to­cy­klami sa tak roz­ho­dol pre vážny krok. „Bolt pred­sta­vuje dy­na­mický a rýchly po­hyb vy­uží­va­júci elek­trickú ener­giu,“ vy­hla­suje.

Ro­man Sy­sel, Coun­try ma­na­ger spo­loč­nosti Bolt pre Českú re­pub­liku a Slo­ven­sko po­ve­dal:„Ta­xify bolo spus­tené pred pia­timi rokmi s po­sla­ním uro­biť mest­skú do­pravu po­hodl­nej­šou a ce­novo do­stup­nej­šou. Na­ším pr­vým pro­duk­tom bolo rie­še­nie taxi dis­pe­čingu, ktorý dal spo­loč­nosti aj jej pô­vodný ná­zov. Hoci sme v na­šej mi­sii do­siahli po­krok, za­čali sme pre­ras­tať sú­časti na­šej značky, vrá­tane názvu. Vzhľa­dom na našu am­bí­ciu rie­šiť do­pravné prob­lémy v čo­raz šir­šom roz­sahu, chceme, aby značka od­rá­žala bu­dúc­nosť spo­loč­nosti a nie jej mi­nu­losť. Naše nové meno „Bolt“ zna­mená rýchly a ľahký po­hyb – presne to, aká by mala byť skú­se­nosť s pre­sú­va­ním sa v meste, či už au­tom, ko­lo­bež­kou alebo ve­rej­nou do­pra­vou. Pod­čiar­kuje aj našu vieru, že bu­dúc­nosť do­pravy bude elek­trická.“

Len ne­dávno Ta­xify Fi­nan­cial Ti­mes za­ra­dil vo svo­jom reb­ríčku FT1000 za­ra­dil na tre­tie miesto za brit­ské spo­loč­nosti Blue Mo­tor Fi­nance a De­li­ve­roo s ná­ras­tom o 12 231 % za sle­do­vané ob­do­bie ro­kov 2014 – 2017 (celý člá­nok si pre­čí­taš TU). Na Slo­ven­sku sa do­stal aj do ďal­ších miest a ok­rem Bra­ti­slavy dnes pô­sobí už na­prí­klad aj v Nitre, Ži­line, Tr­nave, Ban­skej Bys­trici, Ko­ši­ciach či Pre­šove.

Aj na­priek tomu v Európe dnes už bý­valý Ta­xify za­žíva krušné časy a kri­tike tra­dič­ných ta­xis­lu­žieb sa ne­vyhne. Svo­jim vo­di­čom u nás po prob­lé­moch Uberu zvý­šil pro­ví­zie na 20 % (viac čí­taj TU) a len pred nie­koľ­kými dňami bolo me­dia­li­zo­va­ných nie­koľko prí­pa­dov zne­uží­va­nia te­le­fón­nych čí­sel vo­dičmi na osobné účely (čí­taj TU).

Správu bu­deme ak­tu­ali­zo­vať.

Zdroj: blog.bolt.eu, Tla­čová správa

Pridať komentár (0)