Tento robo­tický chro­bák možno raz vyčistí všetku vodu na svete

Rudolf Nečas / 14. november 2015 / Tools a produktivita

V Spo­je­nom krá­ľov­stve má jeden maličký robot veľký hlad po zne­čis­te­nej vode.

Row-Bot vyvi­nutý výskum­níkmi z Uni­ver­sity of Bris­tol, pláva dni — i mesiace – počas toho zbiera vše­tok hnus z vody, nasaje ho, strávi a potom pre­mení na elek­trinu, ktorá ho poháňa.

Tento malý stroj sa skladá z dvoch hlav­ných častí – pohy­bo­vého mecha­nizmu a žalúdku. Vo vnútri žalúdka je koló­nia hlad­ných bak­té­rií, ktorá túži len po jed­nom — jesť. Row-Bot pád­luje na povr­chu vody, nasáva odpad a zne­čis­te­nie do svojho žalúdka plného bak­té­rií, ktoré mu na oplátku vyrá­bajú elek­trickú ener­giu. Je to sebes­tačný vysá­vač v malom meradle, vyro­bený aby plá­val vo vodách a žral malé kúsky odpadu, až kým žiadny nezos­tane.

Vedci našli inšpi­rá­ciu v hmyze zva­nom Cori­xi­dae, tiež zná­mom ako klieš­ťovka. Row-Bot dokáže fun­go­vať vo všet­kých dru­hoch vôd, ako je sladká voda, mor­ská voda, ale aj odpa­dová voda. Počia­toč­ným cie­ľom bolo vytvo­riť stroj, ktorý by si sám zhá­ňal krmivo ako divoké zviera a nebol závislý na ľuďoch, ale aby sa neus­tále sám dobí­jal a vlie­val si ďal­šiu ener­giu.

Pre plá­va­nie na hla­dine má tento prí­stroj štyri malé sta­bi­li­zá­tory. Na pre­sun mu slú­žia dve pádla v strede tela, ktoré majú plutvy s pruž­nými kĺbmi čo zais­ťuje, že sa budú pohy­bo­vať efek­tívne s mini­mál­nym odpo­rom.

Row-Bot bol pred­sta­vený minulý mesiac na medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii IEEE/RSJ o inte­li­gent­ných robo­toch a sys­té­moch v Ham­burgu, Nemecku. Kniha výskum­ní­kov: “Row-bot: An Ener­ge­ti­cally Auto­no­mous Arti­fi­cial Water Boat­man” detailne popi­suje vnú­torné fun­go­va­nie robota.

Táto tech­no­ló­gia je obzvlášť sľubná, pre­tože Row-Bot je schopný gene­ro­vať viac ener­gie, než spot­re­buje. To zna­mená, že robot môže pokra­čo­vať ďalej a ďalej a ďalej… Čo otvára mož­nosť, že armáda týchto „chro­bá­kov“ by jed­ného dňa v budúc­nosti mohla zožrať všetko zne­čis­te­nie z vody jed­no­du­chým a ener­ge­ticky efek­tív­nym spô­so­bom.

Zdroj: discovery.com

Pridať komentár (0)