Tie­to čís­la jed­no­du­cho nepus­tia: Star­ti­tup pod­po­ru­je štrajk uči­te­ľov!

Martin Bohunický / 24. januára 2016 / Zo Slovenska

V Star­ti­tup plne pod­po­ru­je­me uči­te­ľov v zaj­traj­šom štraj­ku.

Všet­ky zby­toč­né emo­tív­ne argu­men­ty a reči o poli­tic­kom poza­dí celé­ho štraj­ku sú úpl­ne zby­toč­né. Sta­čí totiž jedi­ný pohľad na ten­to graf a kaž­dé­mu musí byť úpl­ne jas­né, že škols­tvo potre­bu­je zme­nu. Štrajk osob­ne pova­žu­jem v súčas­nej situ­ácií za nevy­hnut­ný a hneď ti aj poviem, pre­čo.

Screen Shot 2016-01-24 at 18.49.24

Porov­ná­vať sa s Luxem­bur­skom, kde sú pla­ty uči­te­ľov o 30% vyš­šie, než vo zvyš­ku sve­ta, by nebo­lo reál­ne a objek­tív­ne. No fakt, že Slo­ven­sko je na chvos­te reb­ríč­ka a hor­šie je na tom jedi­ná kra­ji­na (Estón­sko), je alar­mu­jú­ci. A to ešte pomi­niem fakt, že základ­ný plat je opro­ti Estón­sku ešte niž­ší a našu pozí­ciu zachra­ňu­je len fakt, že u nás fun­gu­jú tabuľ­ko­vé mzdy — prí­jem sa po kaž­dom roku pra­xe nepatr­ne zvy­šu­je. V nástup­nom pla­te sme rov­na­ko dru­hí naj­hor­ší — len o chlp pred Maďar­skom.

Exis­tu­jú kra­ji­ny, kto­ré nepo­nú­ka­jú vyso­ké mzdy na úvod, no ponú­ka­jú vyso­ký poten­ciál na zvý­še­nie príj­mu. Plat uči­te­ľa v Mexi­ku je na začiat­ku 30% toho, čo môže v budúc­nos­ti reál­ne dosiah­nuť. V iných kra­ji­nách, ako napr. Nemec­ko či Dán­sko, je zase začia­toč­ný plat veľ­mi solíd­ny a hoci tam veľ­ký poten­ciál na zvý­še­nie nie je, ani to nie je potreb­né. A potom sú tu kra­ji­ny, kto­ré nema­jú ani jed­no — mimo Estón­ska je to ešte spo­mí­na­né Maďar­sko a potom pocho­pi­teľ­ne my.

Slo­ven­sko je kra­ji­nou, kde si uči­te­lia žijú prak­tic­ky naj­hor­šie na sve­te. Uči­te­lia, kto­rí majú byť zod­po­ved­ní za obraz našej budúc­nos­ti. Uči­te­lia, kto­rí tvo­ria viac ako pod­stat­nú rolu v men­tál­nom a inte­lek­tu­ál­nom roz­vo­ji kaž­dé­ho die­ťa­ťa. Byť uči­te­ľom je prav­de­po­dob­ne to naj­zod­po­ved­nej­šie a trú­fam si tvr­diť, že aj jed­no z naj­ťaž­ších pro­fe­sií. Napriek tomu všet­ký­mi mož­ný­mi spô­sob­mi odrá­dza­me mla­dých ľudí, aby sa tou­to ces­tou vyda­li. Mám celú radu kama­rá­tok, kto­ré by chce­li byť uči­teľ­ka­mi a boli by v tom fakt výbor­né, no jed­no­du­cho si život s takým pla­tom nemô­žu dovo­liť.

Pri­rá­taj k tomu ešte učeb­né pomôc­ky, kto­ré čas­to zo svo­jich níz­kych pla­tov musia finan­co­vať uči­te­lia sami. Poznám pani, kto­rá si mimo uče­nia v ško­le pri­vy­rá­ba v jazy­kov­ke. Po svo­jej “bri­gá­de” taj­ne hádže do svo­jej kabel­ky fixky, len aby v trie­de mala čím písať. 

Zau­ji­ma­vý je aj dru­hý graf. Ten hovo­rí o tom, koľ­ko bež­ný uči­teľ odpra­cu­je hodín. Tým vyvra­cia­me mýtus, kto­rý sa v posled­ných týžd­ňoch šíri spo­loč­nos­ťou, že uči­teľ je nie­kto, kto si “odke­cá” pár hodín a odchá­dza na obed domov. Počet hodín, kto­ré odpra­cu­je uči­teľ na Slo­ven­sku, pat­rí v gra­fe medzi tie vyš­šie. Je to naj­viac spo­me­dzi oko­li­tých kra­jín vrá­ta­ne Rakús­ka, kde je plat štvor­ná­sob­ný.

Screen Shot 2016-01-24 at 19.09.45

To, čo sme uro­bi­li s naši­mi uči­teľ­mi a s našim škols­tvom, je done­ba­vo­la­jú­ca han­ba. To, ako sme doká­za­li z ušľach­ti­lé­ho povo­la­nia uro­biť nie­čo, za čo sa člo­vek musí dnes “han­biť”, to je snáď sve­to­vá rari­ta. To, že si ničí­me celé nasle­du­jú­ce gene­rá­cie a s úsme­vom sa pri­tom hrá­me na súčasť západ­nej Euró­py, to ja nazý­vam pokry­tec­tvo. Zme­niť súčas­ný stav musí byť pre súčas­nú aj budú­cu vlá­du (snáď nebu­dú rov­na­ké) pri­ori­tou.

Milí uči­te­lia, sto­jí­me za vami a zaj­tra vám drží­me pal­ce!

Pridať komentár (0)