Tieto čísla jed­no­du­cho nepus­tia: Star­ti­tup pod­po­ruje štrajk uči­te­ľov!

Martin Bohunický / 24. januára 2016 / Zo Slovenska

V Star­ti­tup plne pod­po­ru­jeme uči­te­ľov v zaj­traj­šom štrajku.

Všetky zby­točné emo­tívne argu­menty a reči o poli­tic­kom pozadí celého štrajku sú úplne zby­točné. Stačí totiž jediný pohľad na tento graf a kaž­dému musí byť úplne jasné, že škols­tvo potre­buje zmenu. Štrajk osobne pova­žu­jem v súčas­nej situ­ácií za nevy­hnutný a hneď ti aj poviem, prečo.

Screen Shot 2016-01-24 at 18.49.24

Porov­ná­vať sa s Luxem­bur­skom, kde sú platy uči­te­ľov o 30% vyš­šie, než vo zvyšku sveta, by nebolo reálne a objek­tívne. No fakt, že Slo­ven­sko je na chvoste reb­ríčka a hor­šie je na tom jediná kra­jina (Estón­sko), je alar­mu­júci. A to ešte pomi­niem fakt, že základný plat je oproti Estón­sku ešte nižší a našu pozí­ciu zachra­ňuje len fakt, že u nás fun­gujú tabuľ­kové mzdy — prí­jem sa po kaž­dom roku praxe nepatrne zvy­šuje. V nástup­nom plate sme rov­nako druhí naj­horší — len o chlp pred Maďar­skom.

Exis­tujú kra­jiny, ktoré nepo­nú­kajú vysoké mzdy na úvod, no ponú­kajú vysoký poten­ciál na zvý­še­nie príjmu. Plat uči­teľa v Mexiku je na začiatku 30% toho, čo môže v budúc­nosti reálne dosiah­nuť. V iných kra­ji­nách, ako napr. Nemecko či Dán­sko, je zase začia­točný plat veľmi solídny a hoci tam veľký poten­ciál na zvý­še­nie nie je, ani to nie je potrebné. A potom sú tu kra­jiny, ktoré nemajú ani jedno — mimo Estón­ska je to ešte spo­mí­nané Maďar­sko a potom pocho­pi­teľne my.

Slo­ven­sko je kra­ji­nou, kde si uči­te­lia žijú prak­ticky naj­hor­šie na svete. Uči­te­lia, ktorí majú byť zod­po­vední za obraz našej budúc­nosti. Uči­te­lia, ktorí tvo­ria viac ako pod­statnú rolu v men­tál­nom a inte­lek­tu­ál­nom roz­voji kaž­dého die­ťaťa. Byť uči­te­ľom je prav­de­po­dobne to naj­zod­po­ved­nej­šie a trú­fam si tvr­diť, že aj jedno z naj­ťaž­ších pro­fe­sií. Napriek tomu všet­kými mož­nými spô­sobmi odrá­dzame mla­dých ľudí, aby sa touto ces­tou vydali. Mám celú radu kama­rá­tok, ktoré by chceli byť uči­teľ­kami a boli by v tom fakt výborné, no jed­no­du­cho si život s takým pla­tom nemôžu dovo­liť.

Pri­rá­taj k tomu ešte učebné pomôcky, ktoré často zo svo­jich níz­kych pla­tov musia finan­co­vať uči­te­lia sami. Poznám pani, ktorá si mimo uče­nia v škole pri­vy­rába v jazy­kovke. Po svo­jej “bri­gáde” tajne hádže do svo­jej kabelky fixky, len aby v triede mala čím písať. 

Zau­ji­mavý je aj druhý graf. Ten hovorí o tom, koľko bežný uči­teľ odpra­cuje hodín. Tým vyvra­ciame mýtus, ktorý sa v posled­ných týžd­ňoch šíri spo­loč­nos­ťou, že uči­teľ je nie­kto, kto si “odkecá” pár hodín a odchá­dza na obed domov. Počet hodín, ktoré odpra­cuje uči­teľ na Slo­ven­sku, patrí v grafe medzi tie vyš­šie. Je to naj­viac spo­me­dzi oko­li­tých kra­jín vrá­tane Rakúska, kde je plat štvor­ná­sobný.

Screen Shot 2016-01-24 at 19.09.45

To, čo sme uro­bili s našimi uči­teľmi a s našim škols­tvom, je done­ba­vo­la­júca hanba. To, ako sme doká­zali z ušľach­ti­lého povo­la­nia uro­biť niečo, za čo sa člo­vek musí dnes “han­biť”, to je snáď sve­tová rarita. To, že si ničíme celé nasle­du­júce gene­rá­cie a s úsme­vom sa pri­tom hráme na súčasť západ­nej Európy, to ja nazý­vam pokry­tec­tvo. Zme­niť súčasný stav musí byť pre súčasnú aj budúcu vládu (snáď nebudú rov­naké) pri­ori­tou.

Milí uči­te­lia, sto­jíme za vami a zaj­tra vám držíme palce!

Pridať komentár (0)