Tobias van Schne­i­der: Bra­ti­slava je krásne mesto a ja budem šťastný, ak sa mi podarí prísť znova a strá­viť tu viac času

Michaela Fiasová, Sketcher.sk / 5. júla 2016 / Rozhovory

Tobias van Schne­i­der je sve­to­známy desig­ner, spe­a­ker, pro­duct design lead v Spo­tify NYC a zakla­da­teľ Sem­plice (sys­tému na tvorbu port­fó­lií pre desig­ne­rov ). Popri svo­jom ces­to­vaní a práci si našiel chvíľu čas, aby pove­dal čosi o sebe, svo­jom živote, ale aj svo­jich plá­noch do budúc­nosti.

Ahoj Tobias, pri čom som ťa s týmto roz­ho­vo­rom vyru­šila ?

Len som odpi­so­val na maily. Viem, znie to hrozne vzru­šu­júco, že ?

Ako vyzerá tvoj oby­čajný deň ?

ŽIA­DEN deň nie je oby­čajný.

13235561_577723832405000_3459298544354203601_o

Viem, že si opus­til školu v 15-tich – prečo si sa takto roz­ho­dol ? Vedel by si si v tom čase pred­sta­viť seba samého ako sve­to­zná­meho desig­nera ?

Školu som opus­til v 15-tich jed­no­du­cho preto, lebo som nemal žiadnu inú mož­nosť. Ak by som mohol štu­do­vať, štu­do­val by som. Nebol som taký dobrý, aby ma pri­jali na akú­koľ­vek vyš­šiu školu. Žiadne zo svo­jich roz­hod­nutí však nikdy neľu­tu­jem. A či by som si seba vedel pred­sta­viť ako sve­to­zná­meho desig­nera … Mys­lím, že v 15-tich som ešte ani netu­šil, že vôbec skon­čím ako desig­ner.

Máš neja­kého men­tora alebo idol, alebo si si stále vysta­čil sám ?

Väč­ši­nou som bol na všetko sám. Nepa­mä­tám si, že by som mal špe­ciál­neho men­tora, kto­rého by som vedel meno­vať. Men­tori pri­chá­dzajú a odchá­dzajú. Nie­kedy je tvo­jím men­to­rom tvoja matka, nie­kedy to je člo­vek, ktorý už ani nemusí byť nažive. Mojím men­to­rom môže byť kto­koľ­vek na ako­koľ­vek dlho.

spotify1

Na akých pro­jek­toch momen­tálne pra­cu­ješ – na vlast­ných alebo pre kli­en­tov ? Exis­tuje podľa teba medzi nimi nejaký per­fektný pomer ?

Tou nároč­nou ces­tou som sa naučil, že žiadny per­fektný pomer neexis­tuje. Práve teraz sa sna­žím pra­co­vať najmä na svo­jich pro­jek­toch a pro­duk­toch. Sem­plice (tool na tvorbu port­fó­lií pre desig­ne­rov) je prav­de­po­dobne pro­jekt, na kto­rom trá­vim maxi­mum svojho času. Po odchode zo Spo­tify pred rokom som si sľú­bil, že už nebu­dem brať žiadne kli­ent­ske pro­jekty.

Spo­me­nul si Sem­plice – ako si pri­šiel na nápad s vytvo­re­ním podob­nej stránky ?

Sem­plice bol pro­jekt vytvo­rený s mojím par­tne­rom už pred nie­koľ­kými rokmi. V začiat­koch nám ani nena­padlo, že Sem­plice sa môže stať tým, čím je teraz. Chceli sme len vytvo­riť sys­tém na tvorbu vlast­ných port­fó­lií, ktoré by sme si mohli sami jed­no­du­cho edi­to­vať. Keď sa nám to poda­rilo, napadlo nám – prečo sa s tým nepo­de­liť s ostat­nými ľuďmi ?

Samoz­rejme v tej dobe bolo Sem­plice veľmi ďaleko od pro­duktu, ktorý by sme reálne mohli zdie­ľať s ostat­nými. Po viac ako dvoch ďal­ších rokoch tvr­dej práce sme však Sem­plice konečne spus­tili. Myš­lienka naň však prišla už v roku 2008.

se

Aké sú vaše ďal­šie plány so Sem­plice do budúc­nosti ? Zva­žo­vali ste nejaké ďal­šie roz­ší­re­nia ?

Určite. Za posledný rok a pol sme pri­niesli množ­stvo aktu­ali­zá­cii preto, aby bolo Sem­plice kaž­dým dňom lep­šie. Naším cie­ľom je vytvo­riť najf­le­xi­bil­nejší a naj­pok­ro­či­lejší tool na tvorbu port­fó­lií. Stále ino­vu­jeme – pre našich pou­ží­va­te­ľov máme pri­pra­vené skvelé vylep­še­nia, ktoré budú pri­dané už čoskoro ( stále to je tajomv­stvom, nech­cem veľa spo­ilo­vať :) )

Počas svo­jej kari­éry si sa už určite stre­tol s rôz­nymi reak­ci­ami na svoje designy. Ako rea­gu­ješ na nega­tívny feed­back a kri­tiku – prí­padne hej­te­rov ?

Nega­tívny feed­back a hej­teri ma zvy­čajne dokážu moti­vo­vať viac ako čokoľ­vek iné.

Dostať nega­tívny feed­back je dar, za ktorý by sme mali byť vďačný. Zna­mená totiž, že ľudia sa o tvoju tvorbu zau­jí­majú. Že na ňu majú nejaký názor. (citu­jem) There is not­hing worse than people who don’t give a shit about what you do.

tobias_ub_4

Kde hľa­dáš inšpi­rá­ciu na svoje práce ? Čo iné ťa ešte moti­vuje ?

Pove­dal by som, že ces­to­va­nie je moja hlavná inšpi­rá­cia. Vedieť, že každý deň mám k dis­po­zí­cii 24 hodín, ktoré môžem využiť ako­koľ­vek chcem je dar, ktorý si vážim. Moti­vo­vaný som neko­neč­nými mož­nos­ťami. Moti­vuje ma, že viem, že môžem robiť čokoľ­vek chcem. Som šťastný, pre­tože som si svoju kari­éru vybral sám a našiel som to čo milu­jem robiť.

Si teda váš­nivý ces­to­va­teľ – po prvom raze v Bra­ti­slave na By Design Con­fe­rence – zva­žu­ješ, že by si zaví­tal znova ?

Jed­no­značne! Bra­ti­slava mi veľmi pri­po­mí­nala domov. Najmä archi­tek­túra sa veľmi podo­bala na tú, odkiaľ pochá­dzam. Dokonca aj jedlá sú si veľmi podobné. Bra­ti­slava je krásne mesto a ja budem šťastný ak sa mi podarí prísť znova a strá­viť tu viac času – aj kvôli ľuďom, ktorí boli úžasne pria­teľ­ský!

bd

Je niečo, čo by si chcel odká­zať našim čita­te­ľom a ostat­ným kre­a­tív­cov ?

Pokra­čujte. Neza­sta­vujte sa. Ľudia sa vás budú sna­žiť poto­piť, no vy sa nemô­žete vzdá­vať. Je v poriadku ak nevieš čo robíš pre­tože to nikto nevie. Pár ľuďom sa to len darí dobre hrať :)

sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: By design con­fe­rence 2016, vanschneider.com, Sem­plice, behance.net/vanschneider

Pridať komentár (0)