Top 10 inšpiratívnych rozhovorov, ktoré vás v roku 2018 zaujali najviac

  • Aj tento rok sme ti priniesli množstvo rozhovorov s ľuďmi, ktorých príbehy si zaslúžia pozornosť
  • Na prelome rokov sme pre teba vybrali výber tých, ktoré čitateľov Startitup najviac zaujali
  • Pohodlne sa usaď a získaj hodnotnú motiváciu do roku 2019
vb (2)
archív:Startitup
  • Aj tento rok sme ti priniesli množstvo rozhovorov s ľuďmi, ktorých príbehy si zaslúžia pozornosť
  • Na prelome rokov sme pre teba vybrali výber tých, ktoré čitateľov Startitup najviac zaujali
  • Pohodlne sa usaď a získaj hodnotnú motiváciu do roku 2019

Michal Juhás z Revúcej odišiel do Thajska, kde založil firmu so 100-miliónovým obratom

Mi­cha­love pod­ni­ka­teľ­ské za­čiatky sia­hajú do roku 2011, kedy za­lo­žil vlastnú so­ciálnu sieť pre mi­lov­ní­kov kníh. O dva roky ne­skôr ho ka­ma­rát za­vo­lal do Thaj­ska, kde spo­ločne roz­behli dnes už sve­to­známu firmu Ho­te­lQu­ickly.

Zobraziť celú galériu (10)
zdroj: archív:Juhas

V rámci pro­jektu Ho­te­lQu­ickly sa 33-ročný Mi­chal spolu s tí­mom za­me­ral na last mi­nute re­zer­vá­cie ho­te­lov a vy­tvo­ril mo­bilnú ap­li­ká­ciu, ktorá umož­ňuje ľu­ďom v rôz­nych kra­ji­nách za­bo­oko­vať si ho­tel na po­slednú chvíľu. Túto appku si stiahlo už vyše 5 mi­li­ó­nov ľudí a ich ob­rat do­sia­hol 100 mi­li­ó­nov do­lá­rov za rok. My sme sa s ta­len­to­va­ným Slo­vá­kom po­roz­prá­vali nie­len o tom, aké je to vy­bu­do­vať pros­pe­ru­júcu firmu s ce­lo­sve­to­vým do­sa­hom, ale aj o roz­die­loch v pod­ni­kaní u nás a v Ázii či o nut­nosti ne­us­tá­leho se­ba­vzde­lá­va­nia.

Tajní agenti na každom kroku a na voľný pohyb ako na dovolenke rovno zabudni. Martin z Travelistanu rozpráva svoj výnimočný príbeh o KĽDR

Zobraziť celú galériu (10)
zdroj: travelistan.sk

Kó­rej­ská ľu­do­vo­de­mok­ra­tická re­pub­lika si svo­jou pro­pa­gan­dou zís­kala aj Slo­vá­kov. Dr­vivá väč­šina do­má­cich, ktorí sa po­kú­sili utiecť, boli buď vrá­tení Čí­nou na­s­päť do kra­jiny alebo to psy­chicky ne­z­vládli a spá­chali sa­mov­raždu. O svojich zážitkoch z tejto kontroverznej krajiny nám porozprával jeden z najscestovanejších Slovákov.

„Zažil som prípad, keď dal kuchár hosťovi tatarák z predošlého večera.“ Miro radí reštauráciám, ako robiť biznis

Miro He­re­doš je je­di­ným pro­fe­si­onál­nym šéf­ku­chár­skym po­rad­com na Slo­ven­sku. Svoje dl­ho­ročné skú­se­nosti s va­re­ním vy­užil a roz­be­hol úspešné pod­ni­ka­nie. Je ako slo­ven­ský Zde­něk Po­hl­re­ich a re­štau­rá­ciám radí, ako to ro­biť lep­šie. V rozhovore nám przradil množstvo zaujímavých postrehov zo sveta gastro biznisu, o ktorých by si mal určite vedieť.

Slovák Peter Chovanec nadizajnoval najkrajšie SUV roka, ktoré uchvátilo svet

Pe­ter Cho­va­nec je ro­dený Pop­rad­čan, ktorý mo­men­tálne pra­cuje ako ex­te­ri­é­rový di­zaj­nér pre Land Ro­ver. Do di­zajnu tohto auta, ktoré vy­vo­lalo vo svete roz­ruch, sa pus­til ešte v roku 2012 a bol to jeho úplne prvý pro­jekt, na kto­rom pra­co­val pod záš­ti­tou brit­skej značky Land Ro­ver.

Zobraziť celú galériu (10)
zdroj: archív:Peter Chovanec

Ex­te­ri­é­rový di­zaj­nér Pe­ter Cho­va­nec nám v rozhovore po­ve­dal o tom, aké to je mať zá­sluhu na ma­jes­tát­nom au­to­mo­bile, akým je Land Ro­ver Ve­lar ale aj o budúcnosti, ktorá čaka automobilový priemysel.

Lýdia ovláda sedem jazykov a tvrdí, že žiaden extra talent na to netreba

V dneš­nom glo­ba­li­zo­va­nom svete sa bez cu­dzích ja­zy­kov ne­za­obíde tak­mer nik, no mno­hým robí prob­lémy aj zá­kladná an­glič­tina. Sú však me­dzi nami aj gé­ni­ovia, ktorí tých ja­zy­kov ovlá­dajú ply­nule nie­koľko.

Zobraziť celú galériu (10)
zdroj: archív:Machová

Ho­vo­ria si po­lyg­loti a pro­fe­si­onálna tl­moč­níčka Ly­dia Ma­chová je jed­nou z nich. Ne­dávno roz­behla úspešný pro­jekt Ja­zy­kový men­to­ring, ktorý aj tebe môže po­môcť stať sa mul­ti­lin­gvál­nym maj­strom.

Peter patrí do svetovej špičky vo výrobe hodiniek a reprezentuje nás nimi vo svete

Jeho vá­šeň k ho­din­kám ho pri­viedla až k tomu, že sa po ro­koch ve­de­nia on­line ob­chodu s ho­din­kami, roz­ho­dol za­čať vy­rá­bať vlastné.

Zobraziť celú galériu (10)
zdroj: archív Biatec Watches

Na­miesto v Číne sú vy­ro­bené u nás na Slo­ven­sku, kon­krétne v Ban­skej Bys­trici. Vďaka špič­ko­vej kva­lite a ele­gant­nému di­zajnu re­pre­zen­tujú Slo­ven­sko po ce­lom svete. Jeho podnikateľský príbeh ti poslúži ako skvelá motivácia v biznise.

Pracoval na Miami v hoteli. Oliver porozprával, aký je život na mieste, kde väčšinou vládnu peniaze a drogy

Oli­ver za­čí­nal svoju stáž na Miami v ho­teli. Po troch me­sia­coch ho po­vý­šili na Gu­est ser­vice, ale to ne­bolo jeho cie­ľom. Po ďal­šom me­siaci ho preto po­vý­šili na Duty ma­na­gera.

Ria­dil dokonca celý ho­tel v čase ne­prí­tom­nosti ria­di­teľa. Práca v Miami však nemusí predstavovať americký sen ani keď si na pozícii, akú zastával mladý Slovák.

Kreatívna cestovka pre mladých z dielne mladého Slováka ťa naučí cestovať lacno a naplno

Zobraziť celú galériu (10)
zdroj: archív:Paluga

Fly­ing Ba­nana – ces­tuj za pár šu­piek, to je ná­zov ces­tov­nej kan­ce­lá­rie Pat­rika Pa­lugu. Všetko za­čalo s oby­čaj­ným blo­gom s ces­to­va­teľ­skými tipmi. Dnes sa jeho zá­jazdy vy­pre­dajú už za pár ho­dín. Nie­kto­rých zá­u­jem­cov mu­sel do­konca od jeho bláz­ni­vých zá­jaz­dov slušne od­ho­vo­riť.

Dvadsiatnik Ondrej si kúpil gymnázium, aby zmenil jeho nefunkčný školský systém

On­drej Ka­nia má svoj ma­tu­ritný dip­lom z cir­kev­nej aka­dé­mie v New Yorku. Ta­mojší vzde­lá­vací sys­tém ho na­toľko oslo­vil, že sa ho roz­ho­dol pri­niesť aj do čes­kých škôl. Va­lu­ácia jeho biz­nisu je na úrovni 9 až 10 mi­li­ó­nov eur. V kra­ji­nách V4 spro­stred­ko­vali štú­diá v za­hra­ničí za cel­kom 8 mi­li­ó­nov eur. Tento mla­dík má zá­u­jem zmo­der­ni­zo­vať škols­tvo aj vo vy­so­kej po­li­tike.

Slovenka pracujúca pre Gucci: V Rakúsku každý svoju prácu vykonáva s väčšou radosťou ako na Slovensku

Clau­dia Piet­ru­chová nám pre­zra­dila, že práca v Ra­kúsku je na roz­diel od Slo­ven­ska lep­šie ohod­no­tená a ľu­dia si to tu viac vá­žia. Každá pra­covná čin­nosť a po­zí­cia sa be­rie ako dô­le­žitá a nie me­nej­cenná, ako to ob­čas býva na Slo­ven­sku.

Zobraziť celú galériu (10)
zdroj: Archív: Claudia Pietruchová

Clau­dia ovláda tri cu­dzie ja­zyky a mo­men­tálne sa chystá na štvrtý. Po­ve­dala nám o tom, aké be­ne­fity za­mest­nan­com po­núka práca v Ra­kúsku a aké hod­noty má značka Gucci.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech