Top 5 via­noč­ných zliav

Rudolf Nečas / 23. decembra 2015 / Tools a produktivita

Via­noce sú okrem iného aj časom zliav, akcií a dar­če­ko­vých pou­ká­žok. Ak ešte stále roz­mýš­ľaš, čím obda­ro­vať blíz­keho alebo kľudne aj seba a záro­veň ušet­riť, pozri sa na týchto 5 mož­ností.

Dar­ček predsa nemusí byť len nejaká vec, ktorá po čase asi aj tak zapadne pra­chom na poličke alebo typické ponožky. Prečo namiesto toho neda­ro­vať niečo, čo môže pomôcť biz­nisu alebo zlep­šiť vedo­mosti? A nemu­síš kvôli tomu ani vytiah­nuť päty z domu a zúčast­niť sa ošiaľu, ktorý sa deje v nákup­ných cen­trách. Stačí len pár klik­nutí a dar­ček je na svete.

Ecstatic woman opening Christmas presents.

Via­nočné a novo­ročné pria­nia od vete­ri­ná­rov pre pacien­tov

Posie­la­nie via­noč­ných prianí svo­jim blíz­kym je snáď pre kaž­dého samoz­rej­mos­ťou. Ale dostať jedno od vete­ri­nára, to sa len tak nevidí. Ak si vete­ri­nár, iste chá­peš, že posie­lať pria­nie kaž­dému jed­nému pacien­tovi by bola hrozná pip­lačka a preto exis­tuje skvelá vychy­távka, ktorá to dokáže auto­ma­ticky. Dostať via­nočné pria­nie je milá pozor­nosť, kto­rej sa pote­šia zákaz­níci a okrem toho aj super reklama na biz­nis. Teraz s 20 per­cent­nou zľa­vou.

35543b2282f6139a33eb4c9d2abe6b6335991e58

Nájdi v sebe moti­vá­ciu

Dnes sa mi nechce. Začnem o 12-tej, to je pekný čas.“ Pozrieš na hodinky a je 12:02: „tak začnem o 13:00.“ A tak dookola. Poznáš to? Prok­ras­ti­ná­cia a následné (ne)stíhanie všet­kého na poslednú chvíľu dokáže pekne potrá­piť nervy. Ak sa to týka aj teba bude sa ti hodiť tento kurz, kde sa naučíš ako nájsť nové nápady a ener­giu, teraz navyše s 30 per­cent­nou zľa­vou.

iOSProgrammingBig

Nauč sa vytvá­rať appky pre iOS

Zaria­de­nia s nahryz­nu­tým jabl­kom v logu sa stále tešia veľ­kej popu­la­rite a nič nena­sved­čuje tomu, že by sa to malo zme­niť. Čo je dobrá správa pre samotný Apple, ale aj pre tvor­cov apli­ká­cií, predsa veľa pou­ží­va­te­ľov = veľa stia­hnutí = veľa peňazí. Ak ťa baví kódiť a máš nejaký nápad, kľudne môžeš byť jed­ným z takých vývo­já­rov. Stačí keď sa zúčast­níš tohto kurzu, kde teraz ušet­ríš 15 per­cent z ceny a naučíš sa všetko potrebné na vytvo­re­nie appky pre iOS.

google-ssl-helps-ranking

Via­nočná zľava na SSL cer­ti­fi­kát od Webg­lobu 

SSL cer­ti­fi­kát je naozaj uži­točná vec. Ľudia budú pri náv­števe tvo­jej stránky určite rad­šej, ak uvi­dia pri URL ikonku zámku, alebo pís­menká „https“. Zmena z oby­čaj­ného http na https nie je žiadna veda a okrem spo­koj­nosti náv­štev­ní­kov sa tvoja stránka posu­nie aj vyš­šie vo vyhľa­dá­vaní cez Google, pre­tože ten začal upred­nost­ňo­vať stránky s https, o čom sa môžeš viac dozve­dieť v tomto článku. Tak nevá­haj, 35 per­centná zľava tu nebude navždy.

cast-away

Kurz pre­ži­tia v prí­rode

Už ťa nebaví vše­tok ten stres v dneš­nej dobe? Každý sa nie­kam ponáhľa, všetci stále tele­fo­nujú, četujú… všetko sa točí okolo inter­netu. Chceš vypad­núť nie­kam do prí­rody a zre­se­to­vať si hlavu alebo si proste dob­ro­druh? Ak si zatiaľ odpo­ve­dal áno, bude sa ti hodiť kurz pre­ži­tia v prí­rode, predsa len prog­ra­mo­va­nie ťa nie­kde v džun­gli neza­chráni. 57 per­cent­nej zľave by sa pote­šil hádam aj Bear Grylls, tak smelo do toho. Aspoň budeš pri­pra­vený, keby dačo.

Pridať komentár (0)