Toto 4k video, ktoré nato­čil iba 24-ročný cha­lan z Pezinka, obdi­vuje celý svet. Kraj­šiu pre­zen­tá­ciu Tatier si ešte nevi­del

interez.sk / 1. decembra 2016 / Zaujímavosti

Snímky či videá našich veľ­hôr nás nikdy nepres­tanú udi­vo­vať. Inak to nie je ani v tomto prí­pade.

Určite s nami budeš súhla­siť ak povieme, že Vysoké Tatry pat­ria medzi jednu z naj­väč­ších pých Slo­ven­ska, ak nie aj naj­väč­šiu. Nečudo, že sa Tatry stá­vajú ter­čom foto­gra­fov a fil­má­rov zo Slo­ven­ska či dokonca celého sveta. Pred pár dňami vyšlo na svetlo sveta nové video od 24-roč­ného Mar­tina z Pezinka, ktorý jedi­neč­ným spô­so­bom zachy­til krásu Tatier z vtá­čej per­spek­tívy. Video je o to viac cen­nej­šie, že je nato­čené v kva­lite 4k, takže si ho užite v plnej kva­lite.

interez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: prtscr Spi­rit Of Slovakia/youtube

Pridať komentár (0)