Toto nená­padné dievča je vraj Eins­te­i­nom našej gene­rá­cie

Martin Bohunický / 23. januára 2016 / Tools a produktivita

Naj­ši­kov­nej­šie hlavy na MIT pra­vi­delne ove­rujú pre fede­rálnu vládu schop­nosť letec­kej spô­so­bi­losti pre lie­tadlá.

Keď teda Sab­rina Pas­ter­ski vstú­pila jedno chladné janu­árové ráno do kan­ce­lá­rie, nebolo to nič výni­močné. Lie­tadlá sch­va­ľo­vali každý deň. Až kým si neuve­do­mili, že dievča sto­jace pred nimi nie­len že vybu­do­valo lie­tadlo, ešte má aj 14 rokov.

Okej, je rok 2016 a šikovné ženy nie su rari­tou. No keď sa Sab­rina uká­zala v kan­ce­lá­rií, všetci hneď vedeli, že tu je niečo inak. Lie­tadlo jej schvá­lili a okam­žite ju vzali za naj­lep­šími pro­fe­sormi na škole.

sabrina-pasterski-2010-2-jpg-20150728

Dnes má Sab­rina Pas­ter­ski 23 rokov, má vyštu­do­vanú MIT a svet fyziky ju miluje. Pra­cuje na veciach, ktoré trá­pili hlavy takých mien ako bol Step­hen Hawking či Albert Eins­tein. Jej výskum sa dot­kol tém ako sú čierne diery, gra­vi­tá­cia či čas. Momen­tálne sa snaží zame­ria­vať na feno­mén gra­vi­tá­cie v kon­texte kvan­to­vej mecha­niky. Všetky jej objavy môžu dra­ma­ticky zme­niť svet a ves­mír, ako sme ho dopo­siaľ vní­mali. Jeff Bezos z Ama­zonu jej prácu sľú­bil už dávno. Vedci z NASA sa na ňu pýtajú každý deň.

Sab­rina je naozaj zvláštny úkaz. Nemá Face­book, Lin­ke­dIn ani Ins­ta­gram, dokonca ani smart­fón. Neus­tále aspoň aktu­ali­zuje svoju webovú stránku Phy­sics­Girl, kde náj­deš dlhý výpo­čet jej úspe­chov.

0x600

Napriek jej skve­lému živo­to­pisu naj­skôr na MIT o jej pri­jatí váhali. Pro­fe­sori Hag­gery a Mur­man sa vtedy dostali k videu, kde Sab­rina sta­via svoje lie­tadlo. “Poze­rali sme na to s otvo­re­nými ústami, jej poten­ciál je úplne nie­kde inde,” hovorí Hag­gery. Bola okam­žite pri­jatá a s naj­vyš­ším mož­ným skóre 5.00 bez prob­lé­mov pre­šla.

Možno sa to dá oča­ká­vať, no Sab­rina je záro­veň aj tro­chu zvláštna. Jej e-maily sú pomerne zvláštne a plné smaj­lí­kov. Tvrdí, že má nie­koľ­kých pria­te­ľov, no nikdy nemala fra­jera, alko­hol ani ciga­retu.

Napriek tomu že sa 30% vyštu­do­va­ných fyzi­kov neza­mest­najú, o Sab­rinu sa neboja. A sama si s tým ťažkú hlavu nerobí. “Fyzika sama o sebe je dosť zau­jí­mavá,” tvrdí. “Nie je to práca od 9 do 5. Či si una­vený, alebo nie, venu­ješ sa fyzike.”

Screen Shot 2016-01-23 at 00.27.28

zdroj: ozy.com

Pridať komentár (0)