Tých­to 10 tipov zaru­če­ne nakop­ne tvo­ju kre­a­ti­vi­tu

Henrieta Balázsová / 11. októbra 2016 / Lifehacking

Urči­te poznáš pocit, keď by si dal čokoľ­vek za ten správ­ny nápad, no on nepri­chá­dza. Skús tomu dopo­môcť a vyskú­šaj tých­to 10 tipov, kto­ré opäť poot­vo­ria dve­re prú­du tvo­jich tvo­ri­vých myš­lie­nok.

Vytvor si svoj kre­a­tív­ny pries­tor

Pokiaľ to nemô­že byť celá miest­nosť, vytvor si v rám­ci neja­kej aspoň svoj kre­a­tív­ny kútik. Zariaď si ho vyba­ve­ním, kto­ré sa ti naozaj páči a umiest­ni doň veci, kto­ré ti budú pri­po­mí­nať tvo­je záľu­by a najk­raj­šie spo­mien­ky. Pod­ľa dokto­ra Mar­ka Ban­schic­ka sa pri opa­ko­va­nom tvo­re­ní v jed­nom pries­to­re pro­ces kre­a­ti­vi­ty auto­ma­tic­ky spus­tí hneď, ako do toh­to pries­to­ru vstú­piš.

Zapo­čú­vaj sa do hud­by

Hud­ba sti­mu­lu­je tie čas­ti moz­gu, kto­ré sú zod­po­ved­né za moto­ri­ku, emó­cie a kre­a­ti­vi­tu. Výber je samoz­rej­me na tebe, mno­hé štú­die sa však zho­du­jú v tom, že kre­a­ti­vi­tu doká­že riad­ne „vybur­co­vať“ pre­dov­šet­kým kla­sic­ká hud­ba.

Zahlaď sa na nie­čo mod­rej ale­bo zele­nej far­by

Výsku­my potvr­di­li, že pohľad na mod­rú a zele­nú far­bu zvy­šu­je schop­nosť mys­lieť kre­a­tív­ne. Je to spô­so­be­né tým, čo tie­to far­by v ľud­skej mys­li evo­ku­jú – mod­rá far­ba nám pri­po­mí­na nespú­ta­nosť oce­ánu a neko­neč­nú oblo­hu, zele­ná zas pred­sta­vu­je far­bu prí­ro­dy a s ňou spo­je­ný neus­tá­ly rast.

Ľah­ni si

Ved­com, kto­rí priš­li na ten­to tip, by sme naozaj mali vzdať hold. Sku­toč­ne sa doká­za­lo, že ležia­ci ľudia rie­ši­li nároč­né úlo­hy ľah­šie a rých­lej­šie, než ľudia, kto­rí sede­li. Na pora­de to fun­go­vať asi nebu­de, ale skú­siť to v pohod­lí domo­va, urči­te sto­jí za to.

654140528-couch-table-awaken-hipster-hot-beverage

Zdroj: footage.framepool.com

Rozo­ber nie­čo na már­ne kusy

Samoz­rej­me, nie doslov­ne (snáď si sa sem sti­hol dostať). Je totiž pre­uká­za­né, že rozo­bra­tie neja­ké­ho pred­me­tu na jed­not­li­vé čas­ti v tvo­jej mys­li doká­že pred­sta­vi­vosť riad­ne nakop­núť. Na čím viac detai­lov si doká­žeš spo­me­núť, tým bude výsle­dok efek­tív­nej­ší.

Roz­hýb svo­je oči

Podob­ne ako expe­ri­ment s leža­ním, aj ten­to skú­šaj rad­šej v súkro­mí. Ide v ňom o to, že ak budeš neja­ký čas poma­ly pohy­bo­vať svo­ji­mi oča­mi zľa­va dopra­va a zho­ra nadol (pokoj­ne môžeš obo­mi rov­na­kým sme­rom :) ), ľavá a pra­vá hemi­sfé­ra tvoj­ho moz­gu vstú­pia do inten­zív­nej­šej inte­rak­cie. To pozi­tív­ne ovplyv­ní tvo­ju schop­nosť pre­mýš­ľať kre­a­tív­ne.

sore-eyes-rub-375523

Zdroj: express.co.uk

Pou­ži svo­je ruky

Navar si, nie­čo oprav, či vytvor neja­ký DIY výro­bok – jed­no­du­cho zamest­naj svo­je ruky. Pri vytvá­ra­ní neja­ké­ho die­la ruka­mi totiž zapá­jaš via­ce­ro zmys­lov naraz, čo má na prí­lev tvo­ri­vých myš­lie­nok veľ­mi pozi­tív­ny vplyv. Aj toto je jeden z dôvo­dov, pre kto­rý sa odpo­rú­ča pou­ží­vať nestar­nú­cu dvo­j­icu: ceruz­ku a papier všet­kým kre­a­tív­com. Pri ich pou­ží­va­ní pre­cí­tiš omno­ho viac vne­mov, než je to pri note­bo­oku.

Pre­ži nie­čo nové

Ste­re­otyp môže tvo­ju kre­a­ti­vi­tu váž­ne ohro­ziť. Dopraj si pre­to neja­ký nový záži­tok – či to už bude náv­šte­va nové­ho mies­ta, jed­lo, kto­ré si chcel už dáv­no ochut­nať, či neza­bud­nu­teľ­ný adre­na­lí­no­vý záži­tok.

Zahraj si neja­kú hru

Časo­vo pri­me­ra­ná pre­stáv­ka vyme­dze­ná na video hru ťa nabi­je novou ener­gi­ou a dob­rou nála­dou. Ved­ci síce pre­fe­ru­jú Wii Ten­nis pred Mor­tal Com­bat, ale koneč­ný výber je na tebe.

gaming-console

Zdroj: lifehack.org

Pred­sta­vuj si veľ­mi vzdia­le­nú budúc­nosť

Výsku­my psy­cho­ló­gov pou­ká­za­li na zau­jí­ma­vý fakt. Doká­za­lo sa, že pred­sta­vo­va­nie si vzdia­le­nej budúc­nos­ti doká­že pred­sta­vi­vosť naštar­to­vať na plné obrát­ky. Pre mno­ho ľudí je totiž nároč­né pred­sta­viť si samé­ho seba o rok, naprí­klad na dovo­len­ke na Bali. Ale v roku 2028 by to už šlo, no nie? Neboj sa popus­tiť uzdu svo­jej fan­tá­zii, výsled­ky na seba nene­cha­jú dlho čakať.

Zdroj: greatist.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pinterest.com

Pridať komentár (0)