Týchto 10 tipov zaru­čene nakopne tvoju kre­a­ti­vitu

Henrieta Balázsová / 11. októbra 2016 / Tools a produktivita

Určite poznáš pocit, keď by si dal čokoľ­vek za ten správny nápad, no on nepri­chá­dza. Skús tomu dopo­môcť a vyskú­šaj týchto 10 tipov, ktoré opäť poot­vo­ria dvere prúdu tvo­jich tvo­ri­vých myš­lie­nok.

Vytvor si svoj kre­a­tívny pries­tor

Pokiaľ to nemôže byť celá miest­nosť, vytvor si v rámci neja­kej aspoň svoj kre­a­tívny kútik. Zariaď si ho vyba­ve­ním, ktoré sa ti naozaj páči a umiestni doň veci, ktoré ti budú pri­po­mí­nať tvoje záľuby a najk­raj­šie spo­mienky. Podľa doktora Marka Ban­schicka sa pri opa­ko­va­nom tvo­rení v jed­nom pries­tore pro­ces kre­a­ti­vity auto­ma­ticky spustí hneď, ako do tohto pries­toru vstú­piš.

Zapo­čú­vaj sa do hudby

Hudba sti­mu­luje tie časti mozgu, ktoré sú zod­po­vedné za moto­riku, emó­cie a kre­a­ti­vitu. Výber je samoz­rejme na tebe, mnohé štú­die sa však zho­dujú v tom, že kre­a­ti­vitu dokáže riadne „vybur­co­vať“ pre­dov­šet­kým kla­sická hudba.

Zahlaď sa na niečo mod­rej alebo zele­nej farby

Výskumy potvr­dili, že pohľad na modrú a zelenú farbu zvy­šuje schop­nosť mys­lieť kre­a­tívne. Je to spô­so­bené tým, čo tieto farby v ľud­skej mysli evo­kujú – modrá farba nám pri­po­mína nespú­ta­nosť oce­ánu a neko­nečnú oblohu, zelená zas pred­sta­vuje farbu prí­rody a s ňou spo­jený neus­tály rast.

Ľahni si

Ved­com, ktorí prišli na tento tip, by sme naozaj mali vzdať hold. Sku­točne sa doká­zalo, že ležiaci ľudia rie­šili náročné úlohy ľah­šie a rých­lej­šie, než ľudia, ktorí sedeli. Na porade to fun­go­vať asi nebude, ale skú­siť to v pohodlí domova, určite stojí za to.

654140528-couch-table-awaken-hipster-hot-beverage

Zdroj: footage.framepool.com

Rozo­ber niečo na márne kusy

Samoz­rejme, nie doslovne (snáď si sa sem sti­hol dostať). Je totiž pre­uká­zané, že rozo­bra­tie neja­kého pred­metu na jed­not­livé časti v tvo­jej mysli dokáže pred­sta­vi­vosť riadne nakop­núť. Na čím viac detai­lov si doká­žeš spo­me­núť, tým bude výsle­dok efek­tív­nejší.

Roz­hýb svoje oči

Podobne ako expe­ri­ment s leža­ním, aj tento skú­šaj rad­šej v súkromí. Ide v ňom o to, že ak budeš nejaký čas pomaly pohy­bo­vať svo­jimi očami zľava doprava a zhora nadol (pokojne môžeš obomi rov­na­kým sme­rom :) ), ľavá a pravá hemi­sféra tvojho mozgu vstú­pia do inten­zív­nej­šej inte­rak­cie. To pozi­tívne ovplyvní tvoju schop­nosť pre­mýš­ľať kre­a­tívne.

sore-eyes-rub-375523

Zdroj: express.co.uk

Použi svoje ruky

Navar si, niečo oprav, či vytvor nejaký DIY výro­bok – jed­no­du­cho zamest­naj svoje ruky. Pri vytvá­raní neja­kého diela rukami totiž zapá­jaš via­cero zmys­lov naraz, čo má na prí­lev tvo­ri­vých myš­lie­nok veľmi pozi­tívny vplyv. Aj toto je jeden z dôvo­dov, pre ktorý sa odpo­rúča pou­ží­vať nestar­núcu dvo­j­icu: ceruzku a papier všet­kým kre­a­tív­com. Pri ich pou­ží­vaní pre­cí­tiš omnoho viac vne­mov, než je to pri note­bo­oku.

Preži niečo nové

Ste­re­otyp môže tvoju kre­a­ti­vitu vážne ohro­ziť. Dopraj si preto nejaký nový záži­tok – či to už bude náv­števa nového miesta, jedlo, ktoré si chcel už dávno ochut­nať, či neza­bud­nu­teľný adre­na­lí­nový záži­tok.

Zahraj si nejakú hru

Časovo pri­me­raná pre­stávka vyme­dzená na video hru ťa nabije novou ener­giou a dob­rou nála­dou. Vedci síce pre­fe­rujú Wii Ten­nis pred Mor­tal Com­bat, ale konečný výber je na tebe.

gaming-console

Zdroj: lifehack.org

Pred­sta­vuj si veľmi vzdia­lenú budúc­nosť

Výskumy psy­cho­ló­gov pou­ká­zali na zau­jí­mavý fakt. Doká­zalo sa, že pred­sta­vo­va­nie si vzdia­le­nej budúc­nosti dokáže pred­sta­vi­vosť naštar­to­vať na plné obrátky. Pre mnoho ľudí je totiž náročné pred­sta­viť si samého seba o rok, naprí­klad na dovo­lenke na Bali. Ale v roku 2028 by to už šlo, no nie? Neboj sa popus­tiť uzdu svo­jej fan­tá­zii, výsledky na seba nene­chajú dlho čakať.

Zdroj: greatist.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pinterest.com

Pridať komentár (0)