Tých­to 6 skve­lých vecí sa sta­ne, ak si budeš kaž­dý večer pred spa­ním čítať

Henrieta Balázsová / 14. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: favim.com/pexels.com

Jeden dostup­ný údaj z Ame­ri­ky hovo­rí o tom, že v minu­lom roku do rúk nevza­lo ani jedi­nú kni­hu až 25% dospe­lých gra­mot­ných Ame­ri­ča­nov. Podob­ný údaj hovo­ria­ci o tom, ako je na tom Slo­ven­sko žiaľ dostup­ný nie je, no urči­te by bol zau­jí­ma­vý. Ku kto­rej sku­pi­ne ľudí pat­ríš ty? Ak si váš­ni­vým čita­te­ľom, kto­rý si svoj život bez kníh ani nevie pred­sta­viť, urči­te ťa zauj­me, čo všet­ko sa s tebou sta­ne, ak venu­ješ kaž­dý deň chví­ľu pred spa­ním prá­ve číta­niu.

#1: Budeš spať ove­ľa lep­šie

Pre­chod do fik­tív­ne­ho sve­ta ti uľah­čí zba­viť sa napä­tia z celé­ho dňa a pomô­že ti zre­la­xo­vať sa už v prie­be­hu nie­koľ­kých minút. Číta­nie v poste­li je tak jed­ným z naj­lep­ších spô­so­bov, ako dosiah­nuť naozaj pokoj­ný spá­nok. Urči­te si pred­sa ešte pamä­táš, že ako die­ťa­ťu sa ti naj­lep­šie zaspá­va­lo po pre­čí­ta­ní roz­práv­ky. Ško­da, že mno­hí dospe­lí ten­to návyk časom strá­ca­jú.

#2: Zre­du­ku­ješ svo­ju hla­di­nu stre­su

Štú­dia vyko­na­ná na uni­ver­zi­te v Sur­rey (Veľ­ká Bri­tá­nia) jas­ne pre­uká­za­la, že hla­di­na stre­su sa číta­ním výraz­ne zni­žu­je, a to pre­dov­šet­kým vte­dy, ak sa mu venu­ješ pred spa­ním. Výsled­ky výsku­mu uká­za­li, že u ľudí, kto­rí si číta­li pred spa­ním, kles­la hla­di­na stre­su až o neuve­ri­teľ­ných 68%.

#3: Budeš viac kre­a­tív­ny

Mno­hí ľudia si mys­lia, že úspeš­ní pod­ni­kav­ci číta­jú pred spa­ním výhrad­ne odbor­né kni­hy či auto­bi­o­gra­fie. Nie je to však prav­da. Tí najús­peš­nej­ší ľudia číta­jú sku­toč­ne všet­ko. Prá­ve to im dáva obrov­ský roz­hľad a doká­žu sa na svet a na ľudí vždy pozrieť iný­mi oča­mi. Čítať mno­ho žán­rov a v kaž­dom si nájsť nie­čo „svo­je“ je ako poze­rať sa na svet cez oku­lia­re, na kto­rých si far­by sklí­čok môžeš meniť pod­ľa svo­jej nála­dy.

Zdroj: pexels.com

#4: Budeš schop­ný viac sa sústre­diť

Všet­ko to hra­nie sa s mobi­lom a bez­cieľ­ne sur­fo­va­nie na inter­ne­te tvo­ju kon­cen­trá­ciu úpl­ne zabí­ja. Naša schop­nosť sústre­diť sa je čoraz men­šia a men­šia. Číta­nie ťa však núti spra­co­vá­vať všet­ky pri­jí­ma­né infor­má­cie bez akých­koľ­vek pomô­cok, aký­mi sú naprí­klad smart­fón či note­bo­ok. Tré­nu­ješ si tak svoj mozog a ten sa opäť učí, aké to je na nie­čo sa sústre­diť naozaj na 100%.

#5: Sta­neš sa viac empa­tic­kým

Číta­nie belet­rie je skve­lým spô­so­bom, ako obja­viť a pocho­piť poci­ty iných ľudí. Budeš schop­ný viac sa vcí­tiť do toho, čo prá­ve pre­ží­va­jú a tiež bude pre teba ľah­šie pred­sta­viť si, aké by to asi bolo „obuť si ich topán­ky“. To, že číta­nie belet­rie sku­toč­ne zvy­šu­je schop­nosť empa­tie bolo doká­za­né už aj via­ce­rý­mi štú­dia­mi.

#6: Vďa­ka číta­niu si vytvo­ríš oázu poho­dy a poko­ja

Aký je naj­lep­ší spô­sob, ako po nároč­nom dni úpl­ne vypnúť a oddých­nuť si? Naj­skôr si musíš vytvo­riť pokoj­ný pries­tor, kde sa budeš môcť úpl­ne uvoľ­niť. Úpl­ne eli­mi­no­vať by si mal aj svet­lo vyža­ro­va­né z obra­zov­ky počí­ta­ča či tele­ví­zie. Ak si z číta­nia pred spa­ním spra­víš ritu­ál, kto­rý ťa vždy upo­ko­jí a pri­pra­ví na spá­nok, budeš sa k nemu s rados­ťou auto­ma­tic­ky vra­cať kaž­dý deň.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)