UBER najíma v Indii aj rikše

Tomáš Kahn / 9. apríl 2015 / Tools a produktivita

Iba pár hodín po tom, čo naj­väčší kon­ku­rent Uber-u, indický Ola, zís­kal novú inves­tí­ciu, ozná­mil Uber svetu ďal­šiu novinku. V Indii bude možne využí­vať ich služby nie len pro­stred­níc­tvom kla­sic­kých taxí­kov, ale svoje uplat­ne­nie tu nájdu aj rikše.

Pri tejto prí­le­ži­tosti spúšťa Uber novú službu s náz­vom Ube­rAuto, ktorá bude slú­žiť na pri­vo­la­nie rikše a využi­teľná bude iba v New Delhi. Jed­nou z naj­väč­ších pre­ká­žok pre zave­de­nie tejto služby bolo pla­te­nie, keďže kla­sický spô­sob pla­te­nia v Uber taxí­koch by bol v tomto prí­pade nepou­ži­teľný. A tak sa Uber roz­ho­dol zaviesť mož­nosť pla­te­nia cash. Táto služba fun­guje úplne rov­nako ako všetky ostatné od Uber-u. Uží­va­teľ otvorí jed­no­du­cho apli­ká­ciu, z mož­ností vybe­rie fun­kciu Ube­rAuto a už mu zostáva len počkať na potvr­de­nie objed­návky od vodiča a na jeho následný prí­chod.

Pokiaľ ide o ces­to­va­nie v New Delhi, tak rikše sú tam úpl­ným zákla­dom. Sme si vedomí his­tó­riou a hod­no­tou tohto vozidla pre Indiu a aj preto sme sa roz­hodli ich zara­diť medzi naše služby. Pre nás je to ďalší spô­sob, ako roz­ší­riť naše služby a ponúk­nuť ich väč­šiemu množ­stvu ľudí”, vyhlá­sil Uber na svo­jom blogu.

V dôsledku nedáv­neho zná­sil­ne­nia kli­entky vodi­čom Uber-u v New Delhi fun­guje Uber v tejto kra­jine na “non-pro­fit” modely, čo zna­mená, že nemu­síte dopredu pla­tiť rezer­vačný popla­tok za taxík. Pre­prava pro­stred­níc­tvom rikše patrí v Indií k tej naj­lac­nej­šej a vša­dep­rí­tom­nej, čo sú ďal­šie dôvody, prečo sa Uber roz­ho­dol pre tento krok. V Indii pôsobí Uber už cel­kovo v 11-tich mes­tách, čo je druhý naj­väčší počet hneď po USA. Aj keď Uber nie je naj­väč­ším taxi pre­prav­com v Indií, prven­stvo tam patrí domá­cemu Ola, jeho kva­lita slu­žieb je na oveľa vyš­šej úrovni.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)