Umelá inte­li­gen­cia od Googlu si vytvo­rila vlastný jazyk, máme sa obá­vať?

Patrik Tarics / 25. novembra 2016 / Zaujímavosti

Je vše­obecne známe, že vyhľa­dá­vací, soft­vé­rový a dokonca aj tech­no­lo­gický gigant, spo­loč­nosť Google, usi­lovne pra­cuje na vytvo­rení ume­lej inte­li­gen­cie. Všetko to začalo v sep­tem­bri tohto roka, kedy Google ozná­mil, že sa mu poda­rilo vytvo­riť neuró­novú sieť, ktorá slúži na pre­kla­da­nie z jed­ného jazyka do dru­hého. Táto sieť dokáže využí­vať hlboké uče­nie pre zefek­tív­ne­nie a zlep­še­nie samot­ných pre­kla­dov.

Naj­nov­šie správy však naz­na­čujú, že táto neuró­nová sieť toho dokáže omnoho viac ako vedci z ame­ric­kej spo­loč­nosti pred­po­kla­dali. Potvr­dil to jeden z via­ce­rých tes­tov, ktorý pre­bie­hal v dvoch fázach. V tej prvej vedci naučili umelú inte­li­gen­ciu pre­kla­dať jazyk z anglič­tiny do kórej­činy a japon­činy, pri­čom pre­klad bol rea­li­zo­va­teľný aj naopak. Druhá fáza bola fázou tes­to­va­cou, kedy bol pre­kla­dací sys­tém požia­daný o pre­lo­že­nie jazyka z japon­činy do kórej­činy, avšak samotné kroky musel sys­tém vyko­nať sám. Zis­tilo sa, že neuró­nová sieť túto úlohu zvládla bez neja­kých prob­lé­mov a k samot­nému pre­kladu nepot­re­bo­vala využiť medzi­pre­klad do anglič­tiny, čo však viedlo k ďal­šiemu dôle­ži­tému zis­te­niu.

google-ai

foto: fonyzciny.startitup.sk

Podľa ved­cov si totižto umelá inte­li­gen­cia vytvo­rila vlastný interný jazyk. Inými slo­vami, neuró­nový pre­kla­dací sys­tém si doká­zal vytvo­riť vlastný „mate­rin­ský“ jazyk, ktorý využíva pri pre­kla­daní cudzích jazy­kov. Vďaka tomu sys­tém zvládne pre­lo­žiť aké­koľ­vek dva jazyky aj napriek tomu, že medzi nimi nie je expli­citná súvis­losť. Zará­ža­júce však je, že túto dom­nienku nie je možné 100 % potvr­diť, nakoľko pro­cesy pre­bie­ha­júce v neuró­no­vej sieti sa nedajú vhodne zre­pro­du­ko­vať. Môže teda ísť o zlo­žitý pro­ces pre­kladu, kde sys­tém využíva sofis­ti­ko­vané pro­cesy, ale naopak sa môže jed­nať aj o hľa­da­nie jed­no­du­chej spo­ji­tosti medzi slo­vami. Fak­tom však zostáva, že umelá inte­li­gen­cia je schopná komu­ni­ko­vať jazy­kom, kto­rému žiadny člo­vek nemusí roz­umieť.

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)