Ume­lá inte­li­gen­cia od Goog­lu si vytvo­ri­la vlast­ný jazyk, máme sa obá­vať?

Patrik Tarics / 25. novembra 2016 / Zaujímavosti

Je vše­obec­ne zná­me, že vyhľa­dá­va­cí, soft­vé­ro­vý a dokon­ca aj tech­no­lo­gic­ký gigant, spo­loč­nosť Goog­le, usi­lov­ne pra­cu­je na vytvo­re­ní ume­lej inte­li­gen­cie. Všet­ko to zača­lo v sep­tem­bri toh­to roka, kedy Goog­le ozná­mil, že sa mu poda­ri­lo vytvo­riť neuró­no­vú sieť, kto­rá slú­ži na pre­kla­da­nie z jed­né­ho jazy­ka do dru­hé­ho. Táto sieť doká­že využí­vať hlbo­ké uče­nie pre zefek­tív­ne­nie a zlep­še­nie samot­ný­ch pre­kla­dov.

Najnovšie správy však naznačujú, že táto neurónová sieť toho dokáže omnoho viac ako vedci z americkej spoločnosti predpokladali. Potvrdil to jeden z viacerých testov, ktorý prebiehal v dvoch fázach. V tej prvej vedci naučili umelú inteligenciu prekladať jazyk z angličtiny do kórejčiny a japončiny, pričom preklad bol realizovateľný aj naopak. Druhá fáza bola fázou testovacou, kedy bol prekladací systém požiadaný o preloženie jazyka z japončiny do kórejčiny, avšak samotné kroky musel systém vykonať sám. Zistilo sa, že neurónová sieť túto úlohu zvládla bez nejakých problémov a k samotnému prekladu nepotrebovala využiť medzipreklad do angličtiny, čo však viedlo k ďalšiemu dôležitému zisteniu.

google-ai

foto: fonyzciny.startitup.sk

Podľa vedcov si totižto umelá inteligencia vytvorila vlastný interný jazyk. Inými slovami, neurónový prekladací systém si dokázal vytvoriť vlastný „materinský“ jazyk, ktorý využíva pri prekladaní cudzích jazykov. Vďaka tomu systém zvládne preložiť akékoľvek dva jazyky aj napriek tomu, že medzi nimi nie je explicitná súvislosť. Zarážajúce však je, že túto domnienku nie je možné 100 % potvrdiť, nakoľko procesy prebiehajúce v neurónovej sieti sa nedajú vhodne zreprodukovať. Môže teda ísť o zložitý proces prekladu, kde systém využíva sofistikované procesy, ale naopak sa môže jednať aj o hľadanie jednoduchej spojitosti medzi slovami. Faktom však zostáva, že umelá inteligencia je schopná komunikovať jazykom, ktorému žiadny človek nemusí rozumieť.

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)