Uni­kátny pro­jekt, ktorý pre­pája his­tó­riu slo­ven­ského dizajnu a súčasný mar­ke­ting

Michal Sorkovský / 14. júla 2016 / Zo Slovenska

Pri­prav dizajn pre pla­gát sil­nej slo­ven­skej značky. Má to ale jeden háčik – urob to spô­so­bom, akým sa to robilo pred 43 rokmi. 

Také dostali zada­nie 3 legendy slo­ven­ského gra­fic­kého dizajnu. Pavel Choma, Karol Ros­mány a Jan Meisner boli zapo­jení do uni­kát­neho dizaj­nér­skeho pro­jektu, ktorý mal pri­niesť sku­točné retro výsledky. Pla­gáty, ktoré mali pri­pra­viť, totiž museli vyro­biť ručne, poc­tivo a s pou­ži­tím postu­pov z obdo­bia sedem­de­sia­tych rokov. Trú­fol by si si na niečo podobné? Asi ťažko.

A presne v tom spo­číva jedi­neč­nosť tohto nápadu. Nejde len o výsledný pro­dukt, pla­gát pre pivo Zlatý Bažant ’73, pri­po­mí­na­júci dobu, ktorá inšpi­ruje dneš­ných hips­te­rov, ale aj o samot­ných auto­rov. Tí sa vrá­tili k postu­pom, ktoré sami pred nie­koľ­kými deká­dami využí­vali a tak bol konečný efekt oveľa živší a rea­lis­tic­kejší.

27

Pavel Choma, Karol Ros­mány a Jan Meis­ner, ktorí v sedem­de­sia­tych rokoch tvo­rili okrem návrhov kníh a pros­pek­tov aj „pro­pa­gačnú gra­fiku“, sa pus­tili do práce. Počí­tače využí­vali iba v mini­mál­nej nevy­hnut­nej miere, pred­nosť dostala ručná kresba, koláž, vystri­ho­vačky a sie­ťo­tlač. Ako teda vyze­rali pla­gáty auto­rov, kto­rých práca ovplyv­nila vývoj slo­ven­ského gra­fic­kého dizajnu?

Ing. Arch. Karol Ros­mány

Muž, ktorý navždy zane­chal svoju stopu v deji­nách Slo­ven­ska. V novem­bri 1989 totiž vytvo­ril logo Verej­nosť proti nási­liu. Tak­tiež stojí za rea­li­zá­ciou are­álu Kamen­ného námes­tia v Bra­ti­slave a ako dizaj­nér má za sebou, okrem 3 000 kniž­ných titu­lov, aj návrhy vizu­álov pre Slo­ven­skú aso­ciá­ciu pois­ťovní, Newe­urope Fes­ti­val a Bruno Wal­ter Musik­tage. Pozri sa ako autor rea­go­val na netra­dičné zada­nie:

Akad. mal. Jan Meis­ner

Naro­dený v roku 1939 v Bra­ti­slave, vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie zís­kal v Prahe a polo­žil tak základy svo­jej dlhej a plod­nej kari­éry. Ako teda vyzerá pri práci dizaj­nér, ktorý stál pri zrode mno­hých cen­ných ilus­trá­cií (napr. M. Macou­rek: Ara­bela Rum­bu­rak, 1987), tvorbe fil­mo­vých pla­gá­tov a oba­lov platní pre Bra­ti­slav­skú lýru?

Doc. akad. mal. Pavel Choma

Uzná­vaný gra­fický dizaj­nér a autor výstav­ných expo­zí­cií pôsobí dnes ako vedúci Katedry vizu­ál­nej komu­ni­ká­cie na VŠVU v Bra­ti­slave. Vysta­vo­val na via­ce­rých indi­vi­du­ál­nych aj kolek­tív­nych výsta­vách a je drži­te­ľom pre­stíž­nych oce­není za tvorbu (Cena Mateja Benku, Master’s Eye Award, CE.ZA.AR, Zvláštna cena Minis­tra kul­túry, Najk­raj­šie knihy Slo­ven­ska).

Zo strany piva Zlatý Bažant je Pro­jekt ´73 veľmi zau­jí­ma­vou kam­pa­ňou. Na jed­nej strane pri­náša hod­notné snímky a oži­ve­nie časti his­tó­rie slo­ven­ského gra­fic­kého dizajnu, na strane dru­hej je ale aj šikov­ným mar­ke­tin­gom. Nepo­chybne ale mar­ke­tin­gom, ktorý sa nám páči – veď predsa len, kto by nech­cel vidieť maj­strov kre­a­ti­vity priamo pri práci? Takýto kon­cept nám pri­náša mož­nosť pozrieť sa na prácu ľudí, ktorí dali tvár dobe, ktorú nie­ktorí z nás poznáme už len z poču­tia, ale pozos­tatky kto­rej máme mož­nosť vidieť aj dnes. A to je samoz­rejme zau­jí­mavé.

Celý pro­ces tvorby pla­gá­tov pri­tom doku­men­to­vala mladá absol­ventka Doku­men­tár­nej tvorby na VŠMU Jana Dura­jová, ktorá s pánmi gra­fikmi trá­vila čas v ate­li­é­roch pri tvorbe, aj v ich súkromí. O Pro­jekte ´73 teda vzni­kol 10 minú­tový doku­men­tárny film, ktorý bude mať pre­mi­éru 15. 7. o 20:10 na TV DAJTO. Samotné pla­gáty budú vysta­vené a teda si ich každý môže naživo pozrieť v rámci putov­ného kina Bažant Kine­ma­to­graf, ktoré počas let­ných mesia­cov nav­štívi 31 slo­ven­ských miest.

zdroj: projekt73.sk, zdroj foto­gra­fií: projekt73.sk

Pridať komentár (0)