Úžasné online nástroje pre moder­ných spi­so­va­te­ľov

Kristína Šuvadová / 21. marca 2016 / Tools a produktivita

Venu­ješ sa písa­niu? Rád píšeš blogy prí­padne nejaký iný kon­tent? Tak tu je pre teba hneď nie­koľko nástro­jov, ktoré ti prácu nie­len urých­lia, ale aj vylep­šia.

Písa­nie

Forma: Skon­tro­lu­ješ si svoju gra­ma­tiku. Len Word vždy nestačí.

Zen­Pen: Nástroj na písa­nie pre weby.

Draft: Táto apli­ká­cia ti s písa­ním tak­tiež môže pomôcť (hoci je v anglič­tine). Ovláda sa veľmi jed­no­du­cho.

gHLGRDR

foto: npmjs.com

Stránky/blogy

Medium: Medium je skvelý nástroj na spo­lu­prácu v písaní.

Ghost: Blo­go­va­nie a zdie­ľa­nie — zadarmo a jed­no­du­cho.

WordP­ress: WordP­ress je síce starší, no zatiaľ asi naj­lepší.

Domainr: Rýchle a jed­no­du­ché hľa­da­nie voľ­ných domén.

Webf­low: Vytvor si jed­no­du­ché a pekné stránky bez aké­ho­koľ­vek kódo­va­nia.

Finan­cie

Bea­conCro­wd­fun­ding ako pre teba.

Kicks­tar­ter: Už skoro každý pozná Kicks­tar­ter, ktorý môže to byť skvelý začia­tok pre tvoj pro­jekt.

Untold: Cro­wd­fun­ding pre žur­na­lis­tov.

Con­t3nt: Možno nie­koho osloví práve tvoj kon­tent.

mini­FAK­TÚRA: Keď potre­bu­ješ jed­no­du­cho a rýchlo vyrie­šiť fak­túry.

Book in a box: Všetko čo k písa­niu knihy potre­bu­ješ.

2

foto: ajr.org

Repor­táže

Silk: Nástroj pre všet­kých žur­na­lis­tov. Od ana­lýzy a úpravy článku až po jeho finálne pub­li­ko­va­nie.

Google Alerts: Sle­duje naj­čas­tej­šie pou­ží­va­nie kľú­čo­vých slov po celom svete.

Google Trends: Zisti, čo ľudia naj­viac vyhľa­dá­vajú.

News­Diffs: Umožní ti robiť zmeny v člán­koch aj po ich pub­li­ká­cii.

The Rese­arch Bro­wser: Web zame­raný priamo na repor­táže.

Media­To­ol­kit: Infor­muj sa okam­žite, ako­náhle tvoju značku/kľúčové slovo nie­kto spo­me­nie na neja­kom webe.

Orga­ni­zá­cia

Trello: Jed­no­du­chá cesta ako sle­do­vať prís­pevky, na kto­rých pra­cuje tvoj tím.

Edi­to­rial Calen­dar: Zobrazí všetky tvoje prís­pevky a umožní ti zma­na­žo­vať tvoj blog.

Drop­box: Drop­box uschová všetky tvoje dôle­žité doku­menty.

Sun­rise: Super jed­no­du­chý kalen­dár s roz­šír­nej­šimi mož­nos­ťami.

Slack: Naj­lepší chat pre komu­ni­ká­ciu s celým tvo­jím tímom.

Rap­por­tive: Zobra­zuje pro­fily uži­va­te­ľov Lin­ke­din priamo v tvo­jom maily.

Ever­noteUlož si celú svoju životnú prácu a nestrať ani jedne člá­nok.

Novinky

ReadT­hisT­hing: Zobrazí naj­čí­ta­nej­šie články dneš­ného dňa.

Nuz­zel: Apli­ká­cia, ktorá zobra­zuje novinky a články, ktoré čítajú tvoji pria­te­lia.

Red­dit: Dostane ťa na prvé stránky.

Face­book: Nie­ktorí ľudia dote­raz nechápu, aké dôle­žité je svoje články posto­vať. Využí­vaj pro­sím aj sociálne siete, to isté platí aj pre Twit­ter.

Audio

Trans­c­ribe: Tex­tový edi­tor navr­hnutý špe­ciálne pre pre­pis roz­ho­vo­rov.

Auda­city: Upra­ve­nie tvojho audia cel­kom zadarmo.

Over­cast: Výkonný iPhone pla­yer.

Video

Meer­kat: Twe­e­tuj a stre­a­muj naživo

Peris­copePre­skú­maj svet očami nie­koho iného.

Vine: Vytvor krátke a jed­no­du­ché videá pre poba­ve­nie.

WeVi­deo: Video plat­forma na edi­to­va­nie a vytvá­ra­nie videí.

Vine-adds-direct-messaging-via-video

foto: jeffbullas.com

Obrázky

Canva: Jed­no­du­chý nástroj pre jed­no­du­chú gra­fiku.

Pixlr: Úprava fotiek rýchlo a jed­no­du­cho.

Kra­ken: Post­pro­dukčná úprava foto­gra­fií.

Unsp­lash: Tu náj­deš fotky s vyso­kým roz­lí­še­ním, ktoré môžeš s kľud­ným sve­do­mím pou­žiť.

Pozri aj ďal­šie zdroje kva­lit­ných free obráz­kov.

Zdroje

BBC Aca­demy: Mili­óny zdro­jov a pries­ku­mov od BBC.

The clues to a great story: Ako písať kva­litné články (rady od tvorcu Toy story).

Email:

Cam­paign Moni­tor: Jed­no­du­chý email mar­ke­ting.

Tiny­Let­ter: Jed­no­du­chá cesta pre vytvo­re­nie news­let­te­rov.

Mail­chimp: Rozo­sie­laj lep­šie e-maily.

Really Good Emails: Tak­tiež pár super tipov pre lep­šie maily.

foto: redak­cia

Social media:

Buf­fer: Ako písať posty pre Twit­ter, Face­book, Lin­ke­din, Google+.

Sto­rify: Ukáže ti ako oslo­viť ľudí.

SEO

Keywordtool.io: Alter­na­tíva pre Google Key­word Plan­ner, ale táto je zadarmo.

Woorank: Šikovný SEO nástroj.

Quick Sprout: Kom­pletné ana­lýzy pre tvoj web.

SEO Site Chec­kup: Skon­tro­luj si všetky svoje možné prob­lémy s web­strán­kou.

Samoz­rejme exis­tuje ešte mnoho uži­toč­ných nástro­jov, no tu sú tie naj­lep­šie z nich. Určite využi aspoň nie­ktoré, ušet­ria ti totiž nesku­točne veľa času a námahy.

5

foto: pagetrafficbuzz.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)