Užijú si Slováci viac dovolenky? Po novom by počet dní mohol narásť

  • Zamestnanci na Slovensku sa zrejme čoskoro dočkajú väčšieho počtu dní dovolenky a to bez ohľadu na ich vek
  • Navrhuje sa zvýšenie dĺžky základnej výmery dovolenky pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov a to na 5 týždňov
kano
pixabay.com
  • Zamestnanci na Slovensku sa zrejme čoskoro dočkajú väčšieho počtu dní dovolenky a to bez ohľadu na ich vek
  • Navrhuje sa zvýšenie dĺžky základnej výmery dovolenky pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov a to na 5 týždňov

Z prieskumu medzinárodného platového portálu Paylab.com vyplýva, že atraktivita dovolenky navyše ako nefinančného bonusu rastie spolu s flexibilnou pracovnou dobou. Firmy svojim zamestnancom poskytujú zväčša 1 až 5 dní plateného voľna navyše okrem zákonnej dovolenky.

Podľa Zákonníka práce má na Slovensku každý zamestnanec nárok na 4 týždne platenej dovolenky. Keď dovŕšiš 33 rokov, tento nárok ti stúpne na 5 týždňov a v prípade, ak si pedagogický zamestnanec, je tvoja dovolenka dlhá najmenej 8 týždňov. Okrem toho si môžeš voľný čas užívať aj počas 15 štátnych sviatkov.

Ľudia na Slovensku by však mohli mať od roku 2020 nárok na viac dovolenky. Do parlamentu sa dostala novela Zákonníka práce, hovoriaca o zvýšení základnej výmery dovolenky na dobu najmenej 5 týždňov zo súčasných štyroch týždňov, respektíve 20 dní.

zdroj: pixabay.com

Takýmto spôsobom by sa mala odstrániť zavedená kategorizácia zamestnancov pri ich nároku na dĺžku základnej výmery dovolenky len na základe kritéria veku zamestnanca. Tá môže byť v určitých prípadoch pre zamestnancov diskriminačná. Preto sa navrhuje zvýšiť dĺžku základnej výmery dovolenky pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov.

„V súčasnosti je to už platným sociálnym štandardom pre zamestnancov aj v iných členských štátoch Európskej únie, ako aj platným zamestnaneckým zvýhodnením pre mnohých zamestnancov na Slovensku na základe výsledkov kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľmi,“ tvrdí pre TASR predkladateľ Tibor Jančula.

Prijatie novely by podľa neho malo pozitívny vplyv na zdravie pracujúcich do 33 rokov, taktiež na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Novela má priniesť pozitívny vplyv aj na cestovný ruch, zjednodušila by sa aj administratíva pre zamestnávateľov pri určovaní základnej výmery dovolenky pre zamestnancov.

zdroj: pixabay.com

Dovolenka sa navyše v praxi poskytuje od jedného dňa až prakticky neobmedzene. Najznámejšou firmou, ktorá benefit neobmedzeného plateného voľna ponúka, je americký Netflix. Na Slovensku sa zatiaľ absolútna bevolentnosť zamestnávateľov k čerpaniu dovoleniek svojich ľudí ešte neudomácnila, no aj tu sa už objavujú prvé lastovičky. Jednou z nich je brnenská softvérová spoločnosť Artin, ktorá tento benefit ponúka aj svojim zamestnancom na Slovensku.

Po­li­tiku ne­ob­me­dze­nej do­vo­lenky si však v konečnom dôsledku osvo­jilo iba malé per­cento spo­loč­ností. Tie zvyšné sa brá­nia ar­gu­men­tom, že za­mest­nanci by ta­kýto be­ne­vo­lentný prí­stup zne­uží­vali. Av­šak spo­loč­nosti ako Ne­tf­lix, ktoré ta­kýto sys­tém vy­skú­šali, majú cel­kom opačné skú­se­nosti. Veď na­po­kon, od za­ve­de­nia ne­ob­me­dze­nej do­vo­lenky stúpla tr­hová ka­pi­ta­li­zá­cia Ne­tf­lixu na 51 mi­liárd do­lá­rov.

zdroj: pixabay.com

Za­mest­nanci sú šťast­nejší, viac sa im darí a tým pá­dom sa darí aj spo­loč­nosti. Slo­boda tak­tiež dáva za­mest­nan­com po­cit vlast­nej dô­le­ži­tosti a zod­po­ved­nosti, čo často končí tým, že sa sprá­vajú ako ma­ji­te­lia fi­riem, a na­ko­niec si do­vo­lenku ne­zo­berú vô­bec.

Zdá sa, že nú­tiť za­mest­nan­cov se­dieť v kan­ce­lá­rii a po­čí­tať im „od­pra­co­vané“ ho­diny už v dneš­nej dobe nemá zmy­sel. Ši­kovné spo­loč­nosti by sa preto mali v pr­vom rade sna­žiť o to, aby boli ich za­mest­nanci slo­bod­nejší, a teda aj kre­a­tív­nejší a pro­duk­tív­nejší.

zdroj:TASR,entrepreneur.com,paylab.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech