V Oaklande vyrastie unikátna ekologická lanovka, ktorú mu pravdepodobne bude závidieť celý svet

Nastasia Andrejkovičová / 4. marca 2019 / Architektúra

  • Ino­va­tívny spô­sob pre­pravy osôb môže po­slú­žiť ako skvelý prí­klad do bu­dúc­nosti
  • Eko­lo­gický, po­há­ňaný elek­tri­nou, šet­riaci čas a zá­ro­veň skvelá at­rak­cia. To je pro­jekt no­vej Gon­doly
  • Čas ukáže, či sa to vo svete uchytí a nájde uplat­ne­nie aj v iných kra­ji­nách
zdroj: Mlb.com
  • Ino­va­tívny spô­sob pre­pravy osôb môže po­slú­žiť ako skvelý prí­klad do bu­dúc­nosti
  • Eko­lo­gický, po­há­ňaný elek­tri­nou, šet­riaci čas a zá­ro­veň skvelá at­rak­cia. To je pro­jekt no­vej Gon­doly
  • Čas ukáže, či sa to vo svete uchytí a nájde uplat­ne­nie aj v iných kra­ji­nách

Dán­sky ar­chi­tek­to­nický ate­liér Bjarke In­gels Group (BIG) pred­sta­vil roz­siahly sys­tém káb­lo­vých roz­vo­dov s dvomi tran­zit­nými roz­bo­čo­vačmi, ktoré budú v Oak­lande po­sta­vené ako sú­časť plá­nov pre nový ba­se­bal­lový šta­dión. Píše o tom ser­ver De­e­zen.com

Pro­jekt ne­sie ná­zov Gon­dola a je na­vr­hnutý na pre­pravu osôb, pre­dov­šet­kým špor­to­vých fa­nú­ši­kov z cen­tra mesta do Jack Lon­don Squ­are, teda do miesta, kde sa bude na­chá­dzať nový šta­dión pre ba­se­bal­lovy tím Oak­land At­hle­tics z naj­zná­mej­šej sve­to­vej sú­ťaže Ma­jor Le­a­gue Ba­se­ball (MLB), známy ako Oak­land A´s.

Sys­tém la­nov­ko­vej pre­pravy za­čne v sta­nici mesta blízko Oak­land Con­ven­tion Cen­ter a po­kra­čo­vať bude až na nový šta­dión. Ot­vo­rené sta­nice na oboch kon­coch po­slú­žia ako kot­viace body pre káble, na kto­rých sa budú ka­bíny la­novky pre­pra­vo­vať cez bielu obruč, ktorá na dl­hej trase za­bez­pečí na­pnu­tie lán.

Sú­čas­ťou sta­níc budú na mieru na­vr­hnuté es­ka­lá­tory, ktoré budú viesť priamo k plo­ši­nám s ka­bín­kami. In­te­riér sta­nice v tvare U bude ob­lo­žený dre­vom, za­tiaľ čo ex­te­riér bude po­krá­vať ple­chový ob­klad. Podľa ná­vrhov by mala cesta la­nov­kou z cen­tra mesta na šta­dión tr­vať pri­bližne tri mi­núty. Ka­bína s ka­pa­ci­tou okolo 35 osôb po­skytne vďaka sk­le­ne­nému di­zajnu pa­no­ra­ma­tický vý­hľad na mesto. Efek­tív­nosť pre­prav­ného sys­tému by mala byť na­ozaj na vy­so­kej úrovni. Od­ha­duje sa, že za ho­dinu bude la­novka schopná pre­pra­viť až 6 000 osôb v oboch sme­roch. 


Gon­dola je ur­čená pre rých­lej­šie a ľah­šie rie­še­nie pre­pravy osôb na nové ba­se­bal­lové ih­risko. Oak­land dl­ho­dobo trpí do­prav­nými záp­chami, po­dobne ako väč­šina miest v USA, čiže sys­tém by mo­hol po­môcť zmier­niť a od­bre­me­niť pre­mávku po­čas zá­pa­sov.

Pri­oritne je síce la­novka na­vr­hnutá na po­u­ží­va­nie po­čas po­du­jatí na šta­di­óne, no zá­ro­veň môže pre­pra­vo­vať ľudí ke­dy­koľ­vek. Po­hon by bol plne elek­trický, a tak nie len že by sa od­bre­me­nila pre­mávka v meste, zá­ro­veň by išlo o ze­lené a vy­soko eko­lo­gické rie­še­nie mesta. 

Gon­dola po­sky­tune uni­kátne a dô­le­žité do­pravné rie­še­nie pre lep­šie spo­je­nie ras­tú­ceho cen­tra mesta a náb­re­žia Oak­landu.“ po­ve­dal Jeff Bel­li­sa­rio, vi­cep­re­zi­dent Hos­po­dár­skeho in­šti­tútu Bay Area Coun­cil

Plány pre vý­stavbu Gon­doly sa vy­ví­jajú v spo­ji­tosti s ná­vrhom no­vého šta­di­óna, ktorý by mal dis­po­no­vať obyt­nými, ko­merč­nými a kul­túr­nymi pries­tormi v okolí šta­di­óna. Ak všetko pôjde podľa plánu, nový šta­dión a la­novka by mali byť ot­vo­rené už v roku 2023 a cel­kové ná­klady sa vy­špl­hajú na sumu cez 100 mi­li­ó­nov eur.

V sú­čas­nosti sa po­dobná gon­dola na­chá­dza v Lon­dýne, ktorá po­nad rieku spája O2 Arénu v ob­lasti Gre­en­wich Pe­nin­sula s ExCel Cen­tre. Bo­hu­žiaľ, od ot­vo­re­nia la­novky v roku 2012 pred olym­pij­skými hrami sa jej vy­uži­tie dra­ma­ticky zní­žilo. Preto je otáz­kou, ako sa bude s od­stu­pom času da­riť tej v Oak­lande, aj keď je prav­dou, že pred­po­klad ko­na­nia rôz­nych ak­cií a ba­se­bal­lo­vých zá­pa­sov na šta­di­óne by mala udr­žia­vať la­novku do­sta­točne vy­uží­vanú, aby spĺňala svoje opod­stat­ne­nie.

zdroj: de­zeen.com; arch­daily.com; mlb.com

Pridať komentár (0)