V Trnave vzniká nový herný fes­ti­val: Chce nalá­kať you­tu­be­rov, cosp­lay a tur­naje

Michal Harvan / 12. februára 2016 / Zo Slovenska

Konečne poriadny herný fes­ti­val mimo Bra­ti­slavy! Slo­ven­ský Rím počas valen­tín­skeho troj­d­nia pri­víta to naj­zau­jí­ma­vej­šie, čo tunajší herný prie­my­sel ponúka. Môžeš sa tešiť na nadu­paný prog­ram v podaní zná­mych you­tu­be­rov, nons­top gej­mer­ský tur­naj o hod­notné ceny. Rodi­čov môžeš zatiaľ odviesť na zau­jí­mavé pred­nášky a ségru môžeš dať do opa­tery Cosp­lay tímu.

Uni­con je štu­dent­ský gej­mer­ský tur­naj a herná kon­fe­ren­cia so sériou zau­jí­ma­vých works­ho­pov a pred­ná­šok v jed­nom. Celý prog­ram majú na sve­domí štu­denti Fakulty mas­me­diál­nej komu­ni­ká­cie z UCM v Trnave v spo­lu­práci s tímom zod­po­ved­ným za pra­vi­delné Koa Lan Párty. Ak si aktívny alebo iba prí­le­ži­tostný hráč a zau­jí­majú ťa kon­zoly, vir­tu­álna rea­lita alebo off­line hry, príď sa zre­ge­ne­ro­vať práve na Uni­con. Špe­cia­lit­kou fes­ti­valu bude jeho samotná game­i­fi­ká­cia. Účast­ník môže plne­ním rôz­nych výziev zís­kať zlo­so­va­teľné uni­co­iny, vďaka kto­rým môže vyhrať v tom­bole.

O svojich skúsenostiach z našich a zahraničných conov príde porozprávať aj Pauli Jelínková z česko-slovenskej party Ha Ha Cosplay.

foto: Uni­con

Celý con sa bude niesť v duchu Duke Nukem, ktorý práve tento rok osla­vuje 25 rokov. Okrem kul­to­vého Duke­mat­chu sú v prog­rame tur­naje v DOTA2, Lea­gue of Legends, CS: Go, či HearthS­tone. Nebudú chý­bať ani zápasy v kon­zo­lo­vých a sto­lo­vých hrách.

Okrem uzna­nia budú hráči bojo­vať aj o atrak­tívne ceny: naj­mo­der­nej­šie herné kon­zoly, herné PC a kom­po­nenty, ale aj iné vecičky ako napr. sto­lové hry, či drony.

Prestávku medzi vážnymi debatami o zábave príde vyplniť vtipnými rečami o vážnych veciach hviezda Stand-Up a oddaný hráč Dano Čistý.

foto: Uni­con

Hra­nie je veda

Hry a hra­nie sa, sa za posled­ných nie­koľko rokov stalo plno­hod­not­nou súčas­ťou kaž­do­den­ného života množ­stva ľudí. Vďaka tomu vzniká pries­tor pre cel­kom nové kari­érne smery, ktoré sa určite oplatí štu­do­vať. O zará­baní zába­vou si s náv­štev­níkmi v pane­lo­vej dis­ku­sii pokecá banda you­tu­be­rov na čele so Selas­siem. A neboli by to oni, keby si aj niečo nezah­rali.

Prečo sa dospe­láci hrajú hry? Túto otázku zod­po­vie ďal­šia pane­lovka, ktorá odhalí záku­tia a tajom­stvá Larpu. O kar­ne­vale ako celo­roč­nom hobby zasa prídu poroz­prá­vať slo­ven­skí Cosp­la­y­eri.

Počas festivalu si budete môcť vyskúšať aj dronie vojny od úspešného slovenského start-upu Drone'n'Base.

fotka: Uni­con

Pane­lové dis­ku­sie budú v prog­rame dopĺňať pred­nášky. Na zaspá­va­nie však môžu nad­šenci her­ného prie­myslu zabud­núť. Za reč­nícky pul­tík sa okrem zástup­cov spo­mí­na­ných oblastí posta­via naprí­klad profi hráč Hakki Junior, ktorý pre­zradí, aké je to živiť sa hra­ním hier. 

Že hry boli a sú inšpi­rá­ciou pre kine­ma­to­gra­fiu, a prečo to zväčša skon­čilo kata­stro­fálne vysvetlí Juraj Koval­čík so špe­ciál­nou edí­ciou pra­vi­del­nej fil­mo­vej pred­nášky Malého Ber­lína s náz­vom Kukadlo. Netra­dič­ným spes­tre­ním určite bude aj pred­náška zná­meho stand-upistu, ajťáka a hráča Dana Čis­tého.

V duchu hesla škola hrou budú mať návštevníci možnosť vyskúšať všetky kultové konzoly minulého storočia.

fotka: Uni­con

Škola hrou

Aj keď pred­nášky nebudú v žiad­nom prí­pade nudné, sede­nie na nich náv­štev­níci pre­s­trie­dajú účas­ťou na works­ho­poch. Tí so šikov­nými rukami môžu ušiť časť cosp­lay kos­týmu, ostat­ných zapoja lar­páci do tajov príp­ravy ich prí­be­hov a na svoje si prídu aj nádejní mladí vývo­jári, ktorí si vyskú­šajú tvorbu mobil­ných hier.

Že stolové hry už dávno nie sú len Človeče a Monopoly príde v offline sekcii pripomenúť partička prevádzkujúca trnavský Gaming Keep.

fotka: Uni­con

Posla­ním fes­ti­valu je uká­zať hry z čo naj­viac pohľa­dov a tomu budú zasvä­tené aj zvyšné sek­cie. Her­ným deje­pi­som ťa pre­ve­die putovné múzeum, v kto­rom budú k dis­po­zí­cii všetky herné zaria­de­nia od pri­mi­tív­neho pongu, až po moderné kon­zoly. Nepo­všim­nuté neos­tanú ani off­line hry vo forme menej kla­sic­kých i obvyk­lej­ších sto­lo­vých a kar­to­vých hier.

Náv­štev­níci sa naučia, ako si vybrať tú pravú a do ich tajov vás zasa radi zaško­lia skú­sení hráči. Tra­dičné hra­nie doplní hi-tech — bude sa lie­tať s dronmi, vyskú­šaš si aj naj­nov­šie pro­jekty vo svete vir­tu­ál­nej rea­lity a spoz­náš mož­nosti 3D tlače. Po skon­čení sobot­ného prog­ramu bude pries­tor aj pre networ­king na after­party.

Všetko potrebné o prog­rame a tur­na­joch náj­deš na strán­kach www.unicon.lol alebo vo FB evente. Lís­tky je možné zakú­piť tu.

Kedy: 12. feb­ru­ára — 14. feb­ru­ára 2016

Kde: Trnava ‚FMK Jama

Hranie hier ako zdroj obživy už nie je len doménou betatesterov a letsplayerov. Svoje o tom vie aj náš ďalší hosť, profesionálny hráč Erik hakki Junior Leštach.

Zdroj titul­nej fotky: Uni­con

Pridať komentár (0)