V Trna­ve vzni­ká nový her­ný fes­ti­val: Chce nalá­kať you­tu­be­rov, cosp­lay a tur­na­je

Michal Harvan / 12. februára 2016 / Zo Slovenska

Koneč­ne poriad­ny her­ný fes­ti­val mimo Bra­ti­sla­vy! Slo­ven­ský Rím počas valen­tín­ske­ho troj­d­nia pri­ví­ta to naj­zau­jí­ma­vej­šie, čo tunaj­ší her­ný prie­my­sel ponú­ka. Môžeš sa tešiť na nadu­pa­ný prog­ram v poda­ní zná­mych you­tu­be­rov, nons­top gej­mer­ský tur­naj o hod­not­né ceny. Rodi­čov môžeš zatiaľ odviesť na zau­jí­ma­vé pred­náš­ky a ség­ru môžeš dať do opa­te­ry Cosp­lay tímu.

Uni­con je štu­dent­ský gej­mer­ský tur­naj a her­ná kon­fe­ren­cia so séri­ou zau­jí­ma­vých works­ho­pov a pred­ná­šok v jed­nom. Celý prog­ram majú na sve­do­mí štu­den­ti Fakul­ty mas­me­diál­nej komu­ni­ká­cie z UCM v Trna­ve v spo­lu­prá­ci s tímom zod­po­ved­ným za pra­vi­del­né Koa Lan Pár­ty. Ak si aktív­ny ale­bo iba prí­le­ži­tost­ný hráč a zau­jí­ma­jú ťa kon­zo­ly, vir­tu­ál­na rea­li­ta ale­bo off­li­ne hry, príď sa zre­ge­ne­ro­vať prá­ve na Uni­con. Špe­cia­lit­kou fes­ti­va­lu bude jeho samot­ná game­i­fi­ká­cia. Účast­ník môže plne­ním rôz­nych výziev zís­kať zlo­so­va­teľ­né uni­co­iny, vďa­ka kto­rým môže vyhrať v tom­bo­le.

O svojich skúsenostiach z našich a zahraničných conov príde porozprávať aj Pauli Jelínková z česko-slovenskej party Ha Ha Cosplay.

foto: Uni­con

Celý con sa bude niesť v duchu Duke Nukem, kto­rý prá­ve ten­to rok osla­vu­je 25 rokov. Okrem kul­to­vé­ho Duke­mat­chu sú v prog­ra­me tur­na­je v DOTA2, Lea­gue of Legends, CS: Go, či HearthS­to­ne. Nebu­dú chý­bať ani zápa­sy v kon­zo­lo­vých a sto­lo­vých hrách.

Okrem uzna­nia budú hrá­či bojo­vať aj o atrak­tív­ne ceny: naj­mo­der­nej­šie her­né kon­zo­ly, her­né PC a kom­po­nen­ty, ale aj iné vecič­ky ako napr. sto­lo­vé hry, či dro­ny.

Prestávku medzi vážnymi debatami o zábave príde vyplniť vtipnými rečami o vážnych veciach hviezda Stand-Up a oddaný hráč Dano Čistý.

foto: Uni­con

Hra­nie je veda

Hry a hra­nie sa, sa za posled­ných nie­koľ­ko rokov sta­lo plno­hod­not­nou súčas­ťou kaž­do­den­né­ho živo­ta množ­stva ľudí. Vďa­ka tomu vzni­ká pries­tor pre cel­kom nové kari­ér­ne sme­ry, kto­ré sa urči­te opla­tí štu­do­vať. O zará­ba­ní zába­vou si s náv­štev­ník­mi v pane­lo­vej dis­ku­sii poke­cá ban­da you­tu­be­rov na čele so Selas­siem. A nebo­li by to oni, keby si aj nie­čo nezah­ra­li.

Pre­čo sa dospe­lá­ci hra­jú hry? Túto otáz­ku zod­po­vie ďal­šia pane­lov­ka, kto­rá odha­lí záku­tia a tajom­stvá Lar­pu. O kar­ne­va­le ako celo­roč­nom hob­by zasa prí­du poroz­prá­vať slo­ven­skí Cosp­la­y­eri.

Počas festivalu si budete môcť vyskúšať aj dronie vojny od úspešného slovenského start-upu Drone'n'Base.

fot­ka: Uni­con

Pane­lo­vé dis­ku­sie budú v prog­ra­me dopĺňať pred­náš­ky. Na zaspá­va­nie však môžu nad­šen­ci her­né­ho prie­mys­lu zabud­núť. Za reč­níc­ky pul­tík sa okrem zástup­cov spo­mí­na­ných oblas­tí posta­via naprí­klad pro­fi hráč Hak­ki Juni­or, kto­rý pre­zra­dí, aké je to živiť sa hra­ním hier. 

Že hry boli a sú inšpi­rá­ci­ou pre kine­ma­to­gra­fiu, a pre­čo to zväč­ša skon­či­lo kata­stro­fál­ne vysvet­lí Juraj Koval­čík so špe­ciál­nou edí­ci­ou pra­vi­del­nej fil­mo­vej pred­náš­ky Malé­ho Ber­lí­na s náz­vom Kukad­lo. Netra­dič­ným spes­tre­ním urči­te bude aj pred­náš­ka zná­me­ho stand-upis­tu, ajťá­ka a hrá­ča Dana Čis­té­ho.

V duchu hesla škola hrou budú mať návštevníci možnosť vyskúšať všetky kultové konzoly minulého storočia.

fot­ka: Uni­con

Ško­la hrou 

Aj keď pred­náš­ky nebu­dú v žiad­nom prí­pa­de nud­né, sede­nie na nich náv­štev­ní­ci pre­s­trie­da­jú účas­ťou na works­ho­poch. Tí so šikov­ný­mi ruka­mi môžu ušiť časť cosp­lay kos­tý­mu, ostat­ných zapo­ja lar­pá­ci do tajov príp­ra­vy ich prí­be­hov a na svo­je si prí­du aj nádej­ní mla­dí vývo­já­ri, kto­rí si vyskú­ša­jú tvor­bu mobil­ných hier.

Že stolové hry už dávno nie sú len Človeče a Monopoly príde v offline sekcii pripomenúť partička prevádzkujúca trnavský Gaming Keep.

fot­ka: Uni­con

Posla­ním fes­ti­va­lu je uká­zať hry z čo naj­viac pohľa­dov a tomu budú zasvä­te­né aj zvyš­né sek­cie. Her­ným deje­pi­som ťa pre­ve­die putov­né múze­um, v kto­rom budú k dis­po­zí­cii všet­ky her­né zaria­de­nia od pri­mi­tív­ne­ho pon­gu, až po moder­né kon­zo­ly. Nepo­všim­nu­té neos­ta­nú ani off­li­ne hry vo for­me menej kla­sic­kých i obvyk­lej­ších sto­lo­vých a kar­to­vých hier.

Náv­štev­ní­ci sa naučia, ako si vybrať tú pra­vú a do ich tajov vás zasa radi zaško­lia skú­se­ní hrá­či. Tra­dič­né hra­nie dopl­ní hi-tech — bude sa lie­tať s dron­mi, vyskú­šaš si aj naj­nov­šie pro­jek­ty vo sve­te vir­tu­ál­nej rea­li­ty a spoz­náš mož­nos­ti 3D tla­če. Po skon­če­ní sobot­né­ho prog­ra­mu bude pries­tor aj pre networ­king na after­par­ty.

Všet­ko potreb­né o prog­ra­me a tur­na­joch náj­deš na strán­kach www.unicon.lol ale­bo vo FB even­te. Lís­t­ky je mož­né zakú­piť tu.

Kedy: 12. feb­ru­ára — 14. feb­ru­ára 2016

Kde: Trna­va ‚FMK Jama

Hranie hier ako zdroj obživy už nie je len doménou betatesterov a letsplayerov. Svoje o tom vie aj náš ďalší hosť, profesionálny hráč Erik hakki Junior Leštach.

Zdroj titul­nej fot­ky: Uni­con

Pridať komentár (0)