Vďaka kryptomenám sa stal miliardárom. Teraz si môže dovoliť tento úchvatný apartmán

Vladimír Chott / 8. júla 2018 / Architektúra

  • Ant­hony Di Iorio, muž ktorý in­ves­to­val do kryp­to­mien, vy­užil šancu a stal sa vďaka Bit­co­inu mi­liar­dá­rom.
  • Ne­dávno pre­zra­dil, že za­ro­bené pe­niaze vy­užije nie len pre svoju spo­loč­nosť De­cen­tral, ale aj pri pre­stavbe lu­xus­ného apart­mánu v ka­nad­skej met­ro­pole.
zdroj: decentral.ca
  • Ant­hony Di Iorio, muž ktorý in­ves­to­val do kryp­to­mien, vy­užil šancu a stal sa vďaka Bit­co­inu mi­liar­dá­rom.
  • Ne­dávno pre­zra­dil, že za­ro­bené pe­niaze vy­užije nie len pre svoju spo­loč­nosť De­cen­tral, ale aj pri pre­stavbe lu­xus­ného apart­mánu v ka­nad­skej met­ro­pole.

Meno Ant­hony Di Iorio je ľu­dom po­hy­bu­jú­cim sa vo svete kryp­to­mien ur­čite známe. Tento ka­nad­ský mi­liar­dár zbo­ha­tol pro­stred­níc­tvom in­ves­to­va­nia do vir­tu­ál­nej meny Bit­coin v čase jej za­čiat­kov. Ok­rem Bit­co­inu in­ves­to­val aj do ďal­šej zná­mej meny Et­he­reum, vďaka kto­rým sa jeho ma­je­tok v kryp­to­me­nách po­hy­buje na hra­nici pre­ko­náva hra­nicu mi­liardy do­lá­rov.

Di Iorio sa ne­dávno roz­ho­dol in­ves­to­vať do ne­hnu­teľ­ností. V cen­tre ka­nad­ského To­ronta kú­pil dva lu­xusné pries­tory. Prvá bu­dova s roz­lo­hou 1400 met­rov štvor­co­vých bude no­vým síd­lom jeho spo­loč­nosti De­cen­tral. Tá druhá mu po­skytne nový do­mov. Troj­pos­cho­dový lu­xusný apart­mán bude podľa jeho slov slú­žiť nie len na od­dych, ale aj na sú­kromné ak­cie. Za troj­pos­cho­dový apart­mán za­pla­til Di Iorio 21 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

Nové pries­tory spo­loč­nosti De­cen­tral majú podľa Di Ioria vy­ža­ro­vať prvky sci-fi. Roz­ho­dol sa teda v pries­to­roch vy­užiť ho­lo­gra­fické prvky, po­hyb­livé steny a tajné chodby, pod kto­rými chce ovlá­dať mini ver­zie svojho ob­ľú­be­ného au­to­mo­bilu, As­ton Mar­tin.

Po vstupe do no­vých pries­to­rov by mala hostí a kli­en­tov pri­ví­tať vir­tu­álna ho­lo­gra­fická re­cep­cia. Tá sa po po­lo­žení ur­či­tých otá­zok kli­en­tovi roz­hodne, ktoré z po­suv­ných dverí ot­vorí. To, aké otázky sa bude ho­lo­gra­fická osoba pý­tať, však nie je za­tiaľ jasné ani jej ma­ji­te­ľovi.

Jedna z pra­covní bude ob­sa­ho­vať oválny strop so za­hnu­tou 3D ob­ra­zov­kou, pre­hrá­va­jú­cou troj­roz­mernú pa­no­rámu.

Vedľa nej sa bude na­chá­dzať hlavná pra­covňa vy­ba­vená rov­na­kými 3D ob­ra­zov­kami. Podľa slov Ant­ho­nyho Di Ioria bude celý pries­tor „ne­us­tále v po­hybe“.

Do jeho hlav­nej pra­covne sa bude môcť dať do­stať ofi­ciál­nymi chod­bami ale aj taj­nými tu­nelmi.

Di Iorio plá­nuje vy­užiť za­sk­lenú pod­lahu v jed­nej z kon­fe­renč­ných miest­ností, pod kto­rou sa budú na­chá­dzať mini ver­zie au­to­mo­bi­lov As­ton Mar­tin. Práve táto značka aut je pre Di Ioria srd­co­vou zá­le­ži­tos­ťou. Sám vlastní nie­koľko ku­sov.

Troj­pos­cho­dový apart­mán chce pre­me­niť na pries­tor, ktorý bude viac ako len do­mov. „Plá­nu­jem tu vy­tvo­riť pries­tory vhodné na rôzne uda­losti, celý pries­tor bude slú­žiť na expe­ri­men­to­va­nie.“ do­dal Do Iorio.

Naj­vyš­šie po­scho­die po­núka vý­hľad na celé oko­lie do­tvo­rené vy­so­kým stro­pom pri­po­mí­na­jú­cim ka­ted­rálu. Roz­hod­nu­tie kú­piť si dva gi­gan­tické pries­tory priamo v cen­tre To­ronta ko­men­tuje Di Iorio ako kro­kom, vďaka kto­rému „zmení Ka­nadu a To­ronto na cen­trum sve­to­vej tech­niky.“

zdroj: de­cen­tral.ca / bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)