Veľký brat ťa vidí

LG jr. / 4. januára 2015 / Tools a produktivita

To, že Google o vás vie všetko a možno aj via­cej ako viete vy sami o sebe, je už dávno známe.

Zis­tite, čo všetko o vás Google vie

V záu­jem dosa­ho­va­nia rele­vant­nej reklamy Google zhro­maž­ďuje infor­má­cie o vás a vytvara vám dokonca aj pro­fil, podľa, kto­rého si vás zaradí. Kon­tro­lujte a ovlá­dajte tieto infor­má­cie sami:

http://www.google.com/settings/ads/

Zis­tite his­tó­riu svo­jej polohy

Ak pou­ží­vate vo vašom smartp­hone ope­račný sys­tém Android, tak ten auto­ma­ticky v pra­vi­del­ných inter­va­loch odo­siela vašu polohu, tú si potom môžete skon­tro­lo­vať tu:

https://maps.google.com/locationhistory

Zis­tite celú vašu his­tó­riu vyhľa­dá­va­nia

Google si pre svoje účely ukladá vašu kom­pletnú his­tó­riu vyhľa­dá­va­nia, dokonca zazna­me­náva aj každý váš klik na náj­dený odkaz. Tento pro­to­kol si viete sle­do­vať a je k dis­po­zí­cií v nasta­ve­niach his­tó­rie Google vyhľa­dá­va­nia:

https://www.google.com/history/

Zís­kajte mesačný bez­peč­nostný report a report o ochrane osob­ných úda­jov od Googlu

Google zazna­me­náva všetky služby, ktoré využí­vate alebo, ktoré ste kedy využili. Dokonca si môžete akti­vo­vať aj posie­la­nie mesač­ného výpisu o tom, čo ste robili:

https://www.google.com/settings/dashboard

Zis­tite, ktoré apli­ká­cie a služby pri­stu­pujú k vašim dátam na Googli

Stránka akti­vá­cia účtu ponúka aj mož­nosť zis­tiť, ktoré apli­ká­cie pri­stu­pujú k vášmu účtu. Môžete tak vidieť opráv­ne­nia pre všetky apli­ká­cie, ktoré pou­ží­vajú váš účet:

https://security.google.com/settings/security/permissions

Export všet­kých dát z Googlu

Goole umož­ňuje export všet­kých úda­jov, ktoré máte alebo sú o vás zazna­me­nané. Môžete tak zís­kať všetky záložky, kon­takty, emaily, súbory, infor­má­cie o pro­file, videá z You­tube, foto­gra­fie a mnoho ďal­šieho:

https://www.google.com/takeout 

Google tiež ucho­váva aj vašu kom­pletnú his­tó­riu pre­ze­ra­nia a vyhľa­dá­va­nia na You­tube

https://www.youtube.com/feed/history/search_history

zdroj: blog.cloudfender.com

Pridať komentár (0)