Vik­tor Miku­lá­šek: slo­ven­ské star­tupy majú dobre našliap­nuté

Luky Gašparík Sr. / 28. januára 2015 / Tools a produktivita

Star­tu­pové štú­dio Laun­cher hľadá od sep­tem­bra minu­lého roka tie naj­kva­lit­nej­šie slo­ven­ské star­tupy. Svoje skú­se­nosti z domá­ceho, ale aj zahra­nič­ného IT sveta pri­nie­sol do Laun­cheru aj jeho CEO Vik­tor Miku­lá­šek, ktorý je pre­sved­čený, že na Slo­ven­sku máme dosta­tok kva­lit­ných pro­jek­tov, kto­rým je však treba pomôcť pre­sa­diť sa hlavne v zahra­ničí. Vik­tor nám pre­zra­dil, aký je jeho pohľad na slo­ven­ské star­tupy a celú star­tu­povú scénu.

Ahoj Vik­tor, povedz nám v skratke niečo o sebe. Viem, že si pred­tým pra­co­val v jed­nej veľ­kej slo­ven­skej soft­wa­ro­vej firme. Ako si sa dostal odtiaľ ku star­tu­pom?

V skratke som CEO star­tup štú­dia Laun­cher, som v naj­lep­ších rokoch ;-) a môj backg­round je IT a Telco. Rád špor­tu­jem a v rámci tejto vášne som aj ja pre­pa­dol triat­lonu a iron­ma­novi. V súkromí sa naj­viac venu­jem svo­jim 2 malým blon­ďa­vým mod­ro­okým babám.

A áno, máš pravdu, pri­šiel som do Laun­cheru zo zná­mej slo­ven­skej IT firmy. Pôso­bil som tam 9 rokov na via­ce­rých pozí­ciách v doméne ria­de­nia IT pro­jek­tov. Posledné 2 roky som pra­co­val ako ria­di­teľ diví­zie pro­jek­to­vého manaž­mentu. Pred viac ako rokom som nastú­pil na cestu budo­va­nia star­tu­po­vého a ino­vač­ného štú­dia Laun­cher. Aj keď vtedy sme ešte netu­šili, že to bude star­tup štú­dio a že sa bude volať Laun­cher.

Čiže ako pro­jek­tový ria­di­teľ si tiež pra­co­val na nových pro­jek­toch. Dá sa to porov­nať so star­tupmi ako ich poznáme?

Ako ria­di­teľ pro­jek­to­vého manaž­mentu som už priamo na pro­jek­toch nepra­co­val, mal som na sta­rosti pro­jek­tový dohľad nad všet­kými pro­jek­tami firmy a roz­voj tímu ďal­ších 15-tich pro­jek­to­vých mana­žé­rov.

Ale pred tým som pra­co­val na via­ce­rých veľ­kých pro­jek­toch, na kto­rých som vyrás­tol. Išlo o zau­jí­mavé pra­covné skú­se­nosti v tuzem­sku ako aj v zahra­ničí. Prvé roky som robil na pro­jek­toch pre dnešný Slo­vak Tele­kom, keď sa púš­ťali do pionier­sky digi­tál­nych slu­žieb. Neskôr som viac ako 2 roky ria­dil slo­ven­skú časť vývoja nového sie­ťo­vého pro­duktu pre Cisco Sys­tems v Kali­for­nii.

Na tomto pro­jekte som reálne zažil ako gigan­tická firma rieši out­source ino­vá­cie vytvo­re­ním samos­tat­nej orga­ni­zá­cie mimo vlast­ných štruk­túr, riadi pro­jekty agilne a sme­rom k „lean“, dis­tri­bu­uje ria­de­nie a vývoj po svete a vytvára tak reálnu alter­na­tívu k ame­ric­kým star­tu­pom. S vyni­ka­jú­cim tímom to bol vtedy pre nás jedi­nečný pro­jekt a veľká skú­se­nosť. Neskôr som 2 roky ria­dil sys­té­movú integ­rá­ciu a spus­te­nie jed­ného zná­meho diaľ­nič­ného sys­tému.

Ako tieto pro­jekty kore­lujú so star­tupmi, resp. ino­vá­ciami? Vtedy sme si to neuve­do­mo­vali, ale dnes vieme, že v mno­hom hlavne v rea­li­zá­cii. Z pohľadu firmy, v kto­rej som pra­co­val, ani v jed­nom prí­pade nebola firma orga­ni­začne, ľud­sky, kapa­citne a pro­cesne pri­pra­vená rea­li­zo­vať takéto pro­jekty. Museli sme to vymys­lieť a zre­a­li­zo­vať tak, aby sme uspeli.

Preto tieto pro­jekty mali samos­tatnú orga­ni­zá­ciu, ria­de­nie, kul­túru, ľudí a postupy. Fun­go­vali v tom čase podobne ako samos­tatné firmy, na podob­ných prin­cí­poch ako dnes star­tupy. Bola to skú­se­nosť, ktorá ma veľa naučila a pris­pela do ďal­šieho sme­ro­va­nia. Takže s roz­be­hom tímov a firiem, pro­duk­to­vým manaž­men­tom, uvá­dza­ním pro­duk­tov na trh, dyna­mic­kým pro­stre­dím, SW vývo­jom a cel­kovo ria­de­ním mám dosť skú­se­ností.

Sle­do­val si slo­ven­skú star­tu­povú scénu aj pred­tým, ako si pri­šiel do Laun­cheru? Či si sa tiež musel do toho poma­oly dostať?

Sle­do­val som star­tu­povú scénu okra­jovo. Poznal som prí­behy via­ce­rých firiem, ale nebol to môj focus. Keď som sa do toho pus­til, veľa vecí mi prišlo zná­mych. Niečo som samoz­rejme musel dohnať a tiež bolo nevy­hnutné dopl­niť tím o skú­se­ných ľudí. Bola to pre mňa výzva a niečo nové, ale ja rád plá­vam v nových vodách ;-).

Ako CEO Laun­cheru sa ti určite pred­sta­vilo už mnoho star­tu­pov. V čom vidíš silné stránky slo­ven­ských star­tu­pov?

S novou iden­ti­tou star­tup štú­dia Laun­cher sme vyšli v sep­tem­bri minu­lého roka. So star­tupmi, inves­tormi, fir­mami a aj uni­ver­zi­tami komu­ni­ku­jeme od úpl­ného začiatku. Počas minu­lého roka sme aktívne komu­ni­ko­vali s desiat­kami star­tupmi a tento trend stále pokra­čuje.

Ohľa­dom sil­ných a sla­bých strá­nok, začnime asi tými sil­nými ;-). Na Slo­ven­sku máme komu­nitu a star­tup scénu, ktorá to má dobre našliap­nuté, aj keď sme podľa mňa na začiatku. Čo sa týka star­tu­pov a foun­de­rov, tak je vidieť, že mnohí sú veľmi pra­co­vití, nechýba im nad­še­nie, nasa­de­nie a nepre­káža im dyna­mika pro­stre­dia. Ohľa­dom inves­tí­cií, dobré nápady a tímy nemajú prob­lém dostať pod­poru a základný kapi­tál, čo je veľmi dobre.

Čo by si im na dru­hej strane vytkol?

Slabé stránky star­tu­pov sa podľa mňa týkajú hlavne roz­behu obchodu a pre­kra­čo­va­nia hra­níc. Veď koľ­kým star­tu­pov sa vo fáze excelu a počas vývoja pro­duktu „darilo“, ale keď prišlo k pre­daju služby, tak čísla neprišli a hypo­tézy sa nepo­tvr­dili, ani tie vali­do­vané aj napriek akce­le­rač­ným prog­ra­mom, men­to­ringu a kade čomu podob­nému.

To isté sa týka zahra­nič­nej expan­zie, ktorá sa darí len výni­močne. Ale aby sme neboli nespra­vod­liví, to sa netýka len star­tu­pov, s týmto majú prob­lémy aj veľké firmy s násob­nými roz­poč­tami. Máme tu veľa dob­rých prog­ra­má­to­rov, nemáme zväčša prob­lém s vytvo­re­ním pro­duktu, máme aj nápady a fajn mar­ke­té­rov, vieme byť veľmi „lean“ a máme prí­stup k dob­rému tes­to­va­ciemu trhu. Star­tupy sa musia viac inter­na­ci­ona­li­zo­vať, načer­pať skú­se­nosti a tak mnohé nedos­tatky odstrá­niť.

Ktoré vlastnosti/kvality sú pre teba naj­dô­le­ži­tej­šie pri posu­dzo­vaní star­tupu? Foun­der, nápad, tím…? 

Na kaž­dom star­tupe a myš­lienke sa v prvom rade sna­žíme nájsť to dobré, resp. niečo čo v kom­bi­ná­cii s našimi skú­se­nos­ťami a mož­nos­ťami dáva zmy­sel a väčší roz­mer. Nemáme presnú schému a preto, ak už dis­ku­tu­jeme so star­tu­pom alebo inou. for­mou ino­vá­cie, tak k tomu pri­stu­pu­jeme indi­vi­du­álne. Samoz­rejme pri komu­ni­ká­cii posu­dzu­jeme aj foun­drov, ich zame­ra­nie, skú­se­nosti, cie­ľa­ve­do­mosť, schop­nosť plniť, čo sľú­bia, samoz­rejme aj tím, myš­lienku, oblasť biz­nisu, poten­ciál a ďal­šie. Pre nás sú dôle­žité aj syner­gie a preto vždy zva­žu­jeme, či a ako vieme pomôcť a využiť spo­ločný poten­ciál. Pre­fe­ru­jeme foun­drov s roz­siah­lymi skú­se­nos­ťami z oblasti, v kto­rej chcú pod­ni­kať.

Stalo sa ti nie­kedy, že sa ti naprí­klad nápad páčil, ale tím nie a naopak? Ako to potom rie­šiš?

Jasné, to sa stáva pra­vi­delne. Je to väč­šina prí­pa­dov. Ako som už spo­mí­nal, ak sa nám niečo páči, sna­žíme sa ísť v takom prí­pade viac do hĺbky. Väč­ši­nou až potom sa ukáže, či spo­lu­práca dáva zmy­sel. Myš­lienky samos­tatne nepre­be­ráme, aj keď vnú­torne by sme kapa­city na to možno mali. Ak star­tupu niečo chýba, napr. časť vývo­jo­vého tímu, pre­vádzka, majú tech­no­lo­gické prob­lémy, prob­lém s B2B pre­da­jom, s kto­rým vieme pomôcť, v takom prí­pade hľa­dáme spo­ločnú reč. Ak sa nám pozdá­vajú iba ľudia, tak sa sna­žíme s nimi roz­vi­núť spo­lu­prácu alebo aspoň zostať v kon­takte. Už sme rie­šili aj také, že sa k nám po čase vrá­tili a s nie­kto­rými dodnes spo­lu­pra­cu­jeme, resp. u nás pra­cujú.

Ako by si cel­kovo zhod­no­til slo­ven­skú star­tu­povú scénu? Mys­líš, že sa uberá správ­nym sme­rom alebo by si niečo zme­nil?

Pred nedáv­nom som si vypo­čul zopár názo­rov na českú scénu, pri kto­rých sa mi potvr­dilo, že je to u nás dobre našliap­nuté. Máme tu via­cero vzo­rov z radov firiem a ľudí, ktorí sa o to zaslu­hujú. Štát s pria­mou pod­po­rou star­tu­pov je nečinný, ale na to sa podľa mňa nedá spo­lie­hať. Skôr by pomohli lep­šie vysoké školy, legis­la­tívne zmeny pri zakla­daní firiem pod­po­ru­júce rizi­kový kapi­tál a spo­lu­práca so zahra­ni­čím. Vidíme neus­tále vzni­kať star­tupy, firmy a orga­ni­zá­cie pod­po­ru­júce star­tupy a ino­vá­cie. Občas sa mi to zdá, že je to až prí­liš veľká móda, ktorá pri­náša mno­hým star­tu­pom stratu focusu.

Neme­nil by som toho veľa, treba asi len v mno­hých veciach ešte pri­dať. Potre­bu­jeme via­cej dob­rých vzo­rov, pomohli by nám ďal­šie úspešné star­tupy, ak by sa pre­sa­dili v medzi­ná­rod­nom pro­stredí, väč­šiu anga­žo­va­nosť veľ­kých firiem, prí­stup k zahra­nič­nému know-how ohľa­dom expan­zie a pri­dať na uni­ver­zi­tách.

Chcem ešte pove­dať, že na Slo­ven­sku som počas roka stre­tol zopár málo firiem, ktoré dnes nevo­láme star­tupmi, resp. oni sami sa tak nena­zý­vajú, ale mohli by byť pre mno­hých dob­rým prí­kla­dom. Nečer­pajú pod­poru zo star­tup komu­nity, ani sa nikde neob­ja­vujú, ale majú za krátky čas príjmy na úrovni sto­viek tisíc eur, prí­padne už pre­ko­nali zahra­ničnú expan­ziu. Dozve­dáme sa o nich pomerne ťažko, pre­tože sa rovno zame­ria­vajú na zahra­ni­čie, pri­padne úplný „niche mar­ket“. Je to na jed­nej strane zle pre komu­nitu, na dru­hej strane sú skvele focu­so­vaní.

V Laun­cheri máte teraz 5 – 6 star­tu­pov a vyzerá to tak, že veľa sa sem už fyzicky nezmestí. Plá­nu­jete preto pri­jí­mať ešte ďal­šie pro­jekty? Ak áno, kam ich dáte?

V Laun­cheri máme teraz 6 star­tu­pov, resp. roz­ví­ja­jú­cich sa firiem, plus ideme roz­ví­jať aj via­ceré ďal­šie. Stále sme otvo­rení novým pro­jek­tom. 5 zo súčas­ných sedí priamo u nás a jeden mimo. Pries­tory rie­šime podľa potrieb a ak bude treba nebu­deme mať prob­lém sa pre­sťa­ho­vať. U nás nie je pod­mienka, aby tu star­tup sedel. Ak príde správny čas, súčas­ťou vybu­do­va­nia samos­tat­nej firmy je aj to, že sa odsťa­huje, možno aj za hra­nice.

Kam má teda nasme­ro­vaný Laun­cher a hlavne star­tupy v ňom? 

Laun­cher má nasme­ro­vané k orga­ni­zá­cii, ktorá buduje mladé ino­va­tívne spo­loč­nosti skom­bi­no­va­ním star­tu­po­vých prin­cí­pov a skú­se­ností z reál­neho biz­nis sveta. Laun­cher určite poras­tie, pôjde do šir­šieho regi­ónu, roz­šíri svoje služby a kapa­city pre pod­poru star­tu­pov, buduje svoju schop­nosť out­sour­co­vať ino­vá­cie a spin-outy z veľ­kých spo­loč­ností, roz­ši­ruje spo­lu­prácu s uni­ver­zi­tami a mnohé ďal­šie.

Star­tupy v Laun­cheri majú jed­no­značne nasme­ro­vané do zahra­ni­čia a k novým trhom. Chceme z nich mať časom samos­tatné spo­loč­nosti tak orga­ni­začne, právne ako aj eko­no­micky. My im vytvá­rame pro­stre­die, v kto­rom sa nemu­sia báť ris­ko­vať, pomá­hame ras­tom a expan­ziou, sna­žíme sa o ich maxi­málny focus na core biz­nis.

Kla­sická otázka, ktorá nemi­nie ani teba :). Prečo by sa mal star­tup pri­hlá­siť práve ku vám, v čom je vaša pri­daná hod­nota pre star­tup?

U nás majú ľudia, star­tupy a ino­va­tívne myš­lienky dvere otvo­rené. Nemáme presné schémy a neod­mie­tame dis­ku­siu, ak vidíme poten­ciál na spo­lu­prácu a syner­gie. S našimi star­tupmi a pro­jek­tami doslova žijeme. U nás pra­cuje priamo v tíme via­cero ľudí z oblasti IT deve­lop­mentu, mana­žer­ského con­sul­tingu, mar­ke­tingu, inves­tí­cii, ana­lýz trhu, nasta­ve­nie biz­nis modelu, práva, účtov­níc­tva a ďal­šie. Všetci títo ľudia nepra­cujú len ako men­tori, ale často priamo v star­tu­poch. U nás dostane star­tup inves­tí­cie, prí­stup k špe­ci­fic­kému networku, dopl­níme jeho tím, má prí­stup k služ­bám, k dis­po­zí­cii pries­tory a pod. Z radov inves­to­rov máme za sebou ľudí z IT sveta, ktorí vybu­do­vali známe slo­ven­ské IT spo­loč­nosti. K tomuto všet­kému majú star­tupy priamy prí­stup a môžu tak čer­pať z viac ako 25 roč­ných skú­se­ností pri budo­vaní úspeš­ných firiem.

Na záver by som rád vedel to naj­pod­stat­nej­šie, čím si chcel byť, keď si bol malý :)?

Ako asi každý keď bol malý, bolo toho via­cej. Ale asi naj­viac som chcel byť neuro­chi­rurg ;-).

Ďaku­jem Vik­to­rovi za roz­ho­vor a verím, že si vybral ten lepší job ;)

Pridať komentár (0)