Vizi­onár, uči­teľ ale­bo ochran­ca. Aká osob­nosť ste vy?

Jaroslav Dodok / 15. októbra 2014 / Tools a produktivita

Nástroj, kto­rý vám pre­zra­dí o vaši­ch schop­nos­tia­ch, vlast­nos­tia­ch či sil­ný­ch a sla­bý­ch strán­ka­ch viac. Pomô­že vám správ­ne si vybrať ško­lu, zamest­na­nie, budo­vať pria­teľ­stvá či par­tner­ské vzťa­hy. Jed­no­du­chý­ch 20 ale­bo 60 otá­zok.

Test sa zameriava na základné štyri psychické funkcie, vďaka ktorým preživame svet. Ide o pocit, intuáciu, postoj a myslenie. Jedna z nich je v každom z nás dominantná…

Zistite, ktorú zo 16 typológii osobností máte vy.

 

Zdroj: jaroslavdodok.com

 

Pridať komentár (0)