Vizi­onár, uči­teľ alebo ochranca. Aká osob­nosť ste vy?

Jaroslav Dodok / 15. október 2014 / Tools a produktivita

Nástroj, ktorý vám pre­zradí o vašich schop­nos­tiach, vlast­nos­tiach či sil­ných a sla­bých strán­kach viac. Pomôže vám správne si vybrať školu, zamest­na­nie, budo­vať pria­teľ­stvá či par­tner­ské vzťahy. Jed­no­du­chých 20 alebo 60 otá­zok.

Test sa zame­riava na základné štyri psy­chické fun­kcie, vďaka kto­rým pre­ži­vame svet. Ide o pocit, intu­áciu, postoj a mys­le­nie. Jedna z nich je v kaž­dom z nás domi­nantná…

Zis­tite, ktorú zo 16 typo­ló­gii osob­ností máte vy.

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)