Vla­di­mír Hom­za navrhol futu­ris­tic­ký pro­jekt zasa­de­ný do slo­ven­ských hôr

Linda Cebrová / 17. mája 2017 / Architektúra

zdroj: behance.net

Slo­ven­ský archi­tekt Vla­di­mír Hom­za doka­zu­je, že pri pre­pá­ja­ní našich lesov s moder­nou archi­tek­tú­rou nemu­sí­me pri­már­ne uva­žo­vať len o kla­sic­kých dre­ve­ni­ciach.

Vla­di­mír Hom­za je jeden z úspeš­ných slo­ven­ských archi­tek­tov, kto­rí to už v mla­dom veku dotiah­li veľ­mi ďale­ko. Vla­di­mír má 30 rokov a pochá­dza z maleb­né­ho výcho­do­slo­ven­ské­ho mes­teč­ka Bar­de­jov. V roku 2006 sa stal štu­den­tom Fakul­ty archi­tek­tú­ry STU v Bra­ti­sla­ve, kde aj v roku 2012 svo­je štú­dium úspeš­ne ukon­čil.

Vla­di­mír bol už počas vyso­koš­kol­ské­ho štú­dia veľ­mi aktív­nym štu­den­tom, nakoľ­ko pra­co­val hneď v nie­koľ­kých archi­tek­to­nic­kých ate­li­é­roch na Slo­ven­sku. Zhru­ba po dvoch rokoch od ukon­če­nia štú­dia a prá­ci na Slo­ven­sku začal uva­žo­vať o kari­é­re v zahra­ni­čí.

V tom čase neďa­le­ká Vie­deň zaží­va­la nie­čo ako men­ší sta­veb­ný boom. Vlad­mí­ro­vi sa to zda­lo ako skve­lá prí­le­ži­tosť na pre­zen­tá­ciu jeho prá­ce, zba­lil si kuf­re, port­fó­lio a vyra­zil za hra­ni­ce.

Na začiat­ku absol­vo­val nie­koľ­ko poho­vo­rov a dostal pár men­ších angaž­má pre rôz­nych rakús­kych archi­tek­tov. Neskôr si našiel stá­lu prá­cu, v kto­rej zotrval až dodnes. Od roku 2014 tak žije vo Vied­ni a pra­cu­je na pozí­cii Desig­nAr­chi­tect v spo­loč­nos­ti HNP Archi­tects, kto­rá sa sústre­ďu­je pre­važ­ne na výstav­bu výš­ko­vých budov.

foto:behance.net

Jed­ným z jeho uni­kát­nych kús­kov port­fó­lia je pro­jekt s náz­vom “Alo­ne in the forest resi­den­ce.” Ide síce o pro­jekt sta­rý nie­koľ­ko rokov, no aj dnes pôso­bí ako moder­ný návrh, kto­rý urči­te zauj­me mno­hých milov­ní­kov mini­ma­liz­mu a prí­ro­dy.

foto:behance.net

Pre­po­je­nie panen­skej prí­ro­dy s nad­ča­so­vým dizaj­nom 

Ide skôr o ima­gi­nár­ny, futu­ris­tic­ký objekt, vlo­že­ný do typic­ké­ho hor­sko-les­né­ho pro­stre­dia Slo­ven­ska. Išlo hlav­ne o pou­ká­za­nie na kon­trast ostrých hori­zon­tál­nych línií k čis­to natu­rál­ne­mu, ver­ti­kál­ne čle­ne­né­mu pro­stre­diu panen­skej prí­ro­dy.”

foto:behance.net

Aj keď túto vilu v slo­ven­ských lesoch nenáj­deš, jej rea­li­zá­cia nie je pod­ľa archi­tek­ta žiad­ne sci-fi.

Samoz­rej­me celý pro­jekt bol vytvo­re­ný pre­dov­šet­kým pre ten­to jeden vizu­ál. Na dru­hej stra­ne, aj keď je to ima­gi­nár­ny pro­jekt, jeho kon­štrukč­no-dis­po­zič­né rie­še­nie vychá­dza z reál­nych mož­nos­tí tej­to doby, čiže je rea­li­zo­va­teľ­ný. Mojím plá­nom bolo ten­to pro­jekt kom­plet­ne dotiah­nuť na úro­veň archi­tek­to­nic­kej štú­die, avšak dote­raz k tomu nedoš­lo pre nedos­ta­tok času,” vyjad­ril sa Vla­di­mír Hom­za pre STAR­TI­TUP.

Ak aj teba zau­ja­la prá­ca a návrhy šikov­né­ho archi­tek­ta Vla­di­mí­ra Hom­zu, jeho kom­plet­né port­fó­lio si môžeš pre­zrieť na strán­ke behance.net.

Pridať komentár (0)