Vodič Uberu, ktorý pre­dáva alko­hol vo svo­jom aute, doka­zuje, že Slo­váci majú biz­nis v krvi

Jakub Jablonický / 30. novembra 2016 / Tech a inovácie

Slo­ven­sko potre­buje špe­ku­lan­tov.

Nedávno sme na face­bo­oku Star­ti­tup uve­rej­nili fotku z auta jed­ného vodiča Uberu, ktorý si popri roz­vá­žaní ľudí šikovne pri­vy­rába. Z auta si spra­vil malý pojazdný bar kde pre­dáva tak­mer všetko, po čom dobre nala­dení Bra­ti­slav­ča­nia túžia počas noč­nej jazdy.

15253604_1174944705932071_3104084921983760575_n

foto: FB/Startitup

Vyzerá to tak, že reak­cie zákaz­ní­kov na túto zau­jí­mavú „ino­vá­ciu“ sú väč­ši­nou pozi­tívne. Mini­málne sa nad tým nikto prí­liš nepo­hor­šuje, o čom svedčí aj fakt, že vodič nebol nahlá­sený Uberu.

Či už sa ti tento nápad páči alebo nie, z prí­kladu „Uber baru“ sa môžeme všetci naučiť niečo o biz­nise. Zákla­dom pod­ni­ka­nia je jed­no­du­cho pove­dané ponúk­nuť niečo, o čo majú ľudia záu­jem, v správny čas a na správ­nom mieste. No to sa vo väč­šine prí­pa­dov ľah­šie povie ako urobí.

uber

foto: digitaltrends.com

Preto sú ino­vá­tori a „špe­ku­lanti“, ktorí dokážu iden­ti­fi­ko­vať a využiť diery na trhu, takí cenní. Vodič pre­dá­va­júci alko­hol a zapa­ľo­vače je prí­kla­dom presne tohto typu člo­veka.

Pri­šiel s nie­čím, čo dáva zmy­sel keď sa na to pozrieme teraz. No bol to práve on, kto túto jed­no­du­chú myš­lienku pre­nie­sol do rea­lity. Nepri­šiel síce s ničím, čo spasí svet, no jeho služby sú pre jeho zákaz­ní­kov určite hod­notné. Inak by si od neho predsa nič nekú­pili.

Je to iba malý a v pod­state nie veľmi významný prí­klad. No na Slo­ven­sku o ino­va­tív­nych ľudí, ktorí sa neboja špe­ku­lo­vať so zau­ží­va­nými nor­mami aj vo väč­šom meradle, nie je núdza. O mno­hých z nich sa môžeš dočí­tať aj v našich člán­koch.

ecocapsule-01_1

foto: nicearchitects.com

Či už je to známe lie­ta­júce auto, obytná eko­kap­sula alebo „iba“ nový spô­sob robe­nia pala­ci­niek, Slo­váci každý deň doka­zujú, že biz­nis a ino­vá­cie im nie sú cudzie. Samoz­rejme, nie je to jed­no­du­ché. Inak by to robil každý.

No je dôle­žité, aby sa ino­vá­cie a pod­ni­ka­nie nero­bili ešte ťaž­šími, ako sú. Treba preto vytvo­riť pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die s čo naj­niž­šou mie­rou byrok­ra­cie a nezmy­sel­ných regu­lá­cií. Pre­hnaná regu­lá­cia môže poto­piť dobrý nápad ešte pred jeho zre­a­li­zo­va­ním. Neho­vo­riac o vyhá­ňaní kva­lit­ných ľudí z kra­jiny.

Vodič Uber baru je iba jed­ným z mno­hých ľudí na Slo­ven­sku, ktorí majú cit pre biz­nis a poten­ciál vytvo­riť niečo, o čo bude záu­jem. A Slo­ven­sko potre­buje presne takýchto ľudí. Nie ďalší prázdny oblek pri­le­pený ku posla­nec­kej sto­ličke. Čím skôr si to uve­do­míme, tým lep­šie.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com / digitaltrends.com

Pridať komentár (0)