Vybrali ho do prog­ramu MIT, ale Slo­ven­sko… Fakt necháme Jakuba pre­már­niť životnú šancu?!

Rišo Néveri / 24. júla 2015 / Tools a produktivita

MITx Glo­bal Entrep­re­ne­urs­hip Boot­camp je prog­ram, kde sa kaž­do­ročne hlá­sia nádejní pod­ni­ka­te­lia, aby zby­streli v oblasti pod­ni­ka­nia, nabrali skú­se­nosti od tých naj­lep­ších a zís­kali kon­takty do budúc­nosti. Pre nás, takú malú kra­jinu je to až neuve­ri­teľné, ale zo 770 zasla­ných pri­hlá­šok bol medzi pri­ja­tou 50-tkou, zvo­lený aj 18 ročný slo­ven­ský cha­la­nisko Jakub Chu­dik.

Napriek svojmu mla­dému veku sa už Jakub venuje vlast­nému tech star­tupu Pet­Ware. Jedná sa o inte­li­gentné zaria­de­nia pre domá­cich maz­líč­kov, ako obo­jok, či miska na jedlo, ktoré dokážu moni­to­ro­vať stav jedla, množ­stvo vody, tep, gps loká­ciu a mnoho ďal­šieho. Apli­ká­cia Pet­Ware dokáže auto­ma­ticky diag­nos­ti­ko­vať zdra­votný stav tvojho maz­líčka a dokonca mu odpo­ru­čiť pohy­bový tré­ning šitý na mieru. Dosť pre­ma­kaná idea na 18 roč­ného cha­lana!

Jakub by chcel tento pro­jekt posu­núť do reál­neho pod­ni­ka­nia, jeho skú­se­nosti mu na to však nesta­čia. Potre­buje sa zlep­šiť, čoho si je aj sám vedomý. Aj preto nevá­hal a napriek všet­kým pre­káž­kam, ktoré hovo­rili proti nemu, podal pri­hlášku do prog­ramu asi naj­zná­mej­šej tech uni­ver­zity sveta — MIT. Kon­krétne sa jedná o prog­ram MITx Glo­bal Entrep­re­ne­urs­hip Boot­camp, kam Jakuba pri­jali medzi 50 účast­ní­kov z vyše 700 pri­hlá­se­ných! Budem sa opa­ko­vať, ale je to životná šanca! Tento prog­ram je presne to, čo Jaku­bovi pomôže naj­viac. Úro­veň pred­ná­šok a infor­má­cií, ktoré získa sa dajú ťažko porov­ná­vať s väč­ši­nou prog­ra­mov, ktoré sa konajú u nás alebo v okolí. Jakub by doká­zal svoj pro­dukt zdo­ko­na­liť a svoje skú­se­nosti pre­dať ďal­ším okolo neho.

Takže kde je pes zako­paný?

Peniaze. Zase raz peniaze… Už iba záloha na prog­ram vyšla Jakuba 1000$, ktoré mu rodi­čia poskytli. Ich rodinný roz­po­čet, ako väč­šiny z nás však nie je neko­nečný. Aby sa Jakub prog­ramu mohol aj reálne zúčast­niť, bude potre­bo­vať mini­málne 6500$. Roz­ho­dol sa preto oslo­viť kaž­dého z nás. Mňa, teba a kaž­dého, koho zau­jíma pod­ni­ka­nie. A pove­dzme si úprimne, takých nás je na Slo­ven­sku dosť! Dokonca nepo­chy­bu­jem o tom, že by sa tých 6500$ na pod­poru tohto šikov­ného cha­lana nenašlo aj zo štát­nych — no hrozné bude o jedno par­ko­va­cie miesto pod hra­dom menej…

Na otázku, prečo Jakuba pod­po­riť a pomôcť mu prog­ramu sa zúčast­niť, by som odpo­ve­dal asi takto: “Čím viac dáš, tým viac dosta­neš.” Presne mla­díci, akým je aj Jakub, tu budú v budúc­nosti zamest­ná­vať mlá­dež, vytvá­rať pra­covné miesta a robiť dobré meno Slo­ven­sku v zahra­ničí.

Hecni sa a pod­por Jakuba v nasle­du­jú­com odkaze: Jaku­bova kam­paň na Indie­gogo.

Pridať komentár (0)