Východ­niar­sky Star­tup Wee­kend už klope na dvere

Simona Babicová / 23. marec 2015 / Tools a produktivita

Bude to už tri roky tomu, čo sa v Koši­ciach konal prvý Star­tup Wee­kend a vyzerá to tak, že si svoje miesto na východe našiel. Aj tento rok pre Vás orga­ni­zá­tori z pro­jektu AZU – Akti­vita zvy­šuje úspech a star­tup cen­tra East­cu­ba­tor pri­pra­vujú troj­dňovú namá­havú akciu, ktorá pre­verí Vaše nápady a schop­nosť rých­lej exe­kú­cie a pivo­to­va­nia iba počas 54 hodín.

Sme tu hlavne pre ľudí, ktorí už majú plné zuby sede­nia na zadku a hej­to­va­nia sys­tému a roz­hodli sa pre svoju budúc­nosť niečo spra­viť. Ich nápady môžu dať jed­ného dňa prácu mno­hým ľuďom a byť prí­kla­dom pre iných, tak ako je to dnes naprí­klad u ESET či SYGIC.“ Pove­dal Marek Lav­čák, jeden z orga­ni­zá­to­rov.

Hlav­ným cie­ľom eventu je dať mož­nosť spra­co­vať, zdo­ko­na­liť a pre­zen­to­vať svoj nápad skú­se­ným men­to­rom a odbor­nej porote. Víťazi môžu zís­kať naozaj hod­notné ceny, ktoré nie­len pote­šia, ale väč­šina z nich pomôže v začiat­koch pod­ni­ka­nia. Vďaka par­tne­rom ako Tech­nická uni­ver­zita v Koši­ciach, Web­sup­port, Slo­vak Tele­kom, KPMG, mesto Košice, Cro­wd­berry, AZU, East­cu­ba­tor, Pro­mi­seo, Mar­ti­nus, Labaš a Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska sa na východe chystá zau­jí­mavá akcia.

Určite sa máte na čo tešiť“, dodal so šibal­ským úsme­vom Marek.

Novin­kou oproti minu­lým roč­ní­kom je pre­miest­ne­nie podu­ja­tia z pries­to­rov uni­ver­zit­nej kniž­nice TUKE do moder­ných a vyno­ve­ných pries­to­rov Sta­veb­nej fakulty TUKE. Pries­tor budú mať jed­not­livé tímy v pia­tich moder­ných pre­sk­le­ných ate­li­é­roch a veľ­kom res­pí­riu. Pro­stre­die je podľa orga­ni­zá­to­rov viac ako skvelé.

Kapa­cita podu­ja­tia je 60 – 80 účast­ní­kov, 12 men­to­rov a 7 porot­cov. Podľa našich infor­má­cií je o lís­tky záu­jem a aj napriek tomu, že prin­tová kam­paň vyjde von až o 24 hodín, pre­da­ných už viac ako polo­vica lís­tkov.

Ak si práve TY, čo vstu­penku ešte stále nemáš, sprav pohyb myšou a klikni SEM — Buy­tic­kets .

Účast­níci podu­ja­tia majú jedi­nečnú šancu stret­núť sa s odbor­nými men­tormi, ktorí im ponúknu pomoc k vyla­de­niu ich nápa­dov a možno až k samot­nej doko­na­losti. Tak­tiež sa môžu tešiť na stret­nu­tie so zástup­cami inves­tič­ných fon­dov, ktorí budú aj členmi poroty počas celej akcie.

Čekuj fan­page Star­ti­tup a tak­tiež fun­page eventu, kde ti pri­ne­sieme ďalší člá­nok o hos­ťoch Star­tup­We­e­kendu Košice už čoskoro.

Roz­hodne sa je na čo tešiť.

Pridať komentár (0)