Vyhlá­sili pod­ni­ka­teľa roka 2015: Zví­ťa­zil Slo­vák, ktorý pomáha aj Pors­che a Ben­tley!

Martin Bohunický / 10. marca 2016 / Zo Slovenska

Spo­loč­nosť EY (bývalý Ernst & Young) vyhlá­sila víťa­zov tra­dič­nej pre­stíž­nej ankety Pod­ni­ka­teľ roka.

Oce­ne­nie, ktoré v minu­losti zís­kali naprí­klad Miro­slav Trnka z Esetu, Michal Štencl zo Sygicu, či Ľuboš Fell­ner z Bubo tra­vel agency sa odo­vzdá­valo už desia­ty­krát. A víťa­zom sa stal — Pat­rick Hes­sel z c2i o kto­rom si môžeš pre­čí­tať aj v našom roz­ho­vore.

Má za sebou významné školy v New Yorku, Cam­bridgi a Lon­dýne. Kari­éru mal našliap­nutú veľmi dobre – v jed­nej z najp­res­tíž­nej­ších kon­zul­tač­ných spo­loč­ností na svete. Vybral sa však iným sme­rom a zalo­žil si firmu. Dodáva kar­bó­nové kom­po­nenty takým znač­kám ako Pors­che, Ben­tley či Jaguar. Za sebou má toho veľa a ešte viac pred sebou. Je poho­dový a teší sa na nové tech­no­lo­gické výzvy, ktoré pri­náša ves­mír.

linkedin_(1)

foto: lin­ke­din

Jeho firma c2i nemá také zvučné meno. Robí však biz­nis nepo­rov­na­teľný s mno­hými takými, ktorí pod­ni­kajú “hluč­nej­šie. V c2i vyrá­bajú kar­bó­nové kom­po­nenty pre naj­zná­mej­šie superš­porty, ale aj pre Air­busy či Boeingy. 

Medzi fina­lis­tami súťaže sa ocitli aj ďal­šie zau­jí­mavé mená. O oce­ne­nie zabo­jo­vali s Pat­ric­kom aj Ján Lun­ter z Alfa Bio, bra­tia Drobný s kinami Cine­max, Miriam Poniš­tová z Deutsch­Mann Inter­na­ti­onale Spe­di­tion a Pavol Demá­ček z Medeko Cast.

Cenu za naj­lep­šiu tech­no­lo­gickú spo­loč­nosť roka si odnie­sol Bra­ni­slav Mičieta z CEIT, naj­lep­ším začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom sa stal Ľuboš Bed­nár s jeho ovoc­nými kyti­cami Fru­tia. Ján Lun­ter, kto­rého povesť minulý rok utr­pela po nespra­vod­li­vom obvi­není zo strany štátu, si odnie­sol špe­ciálne oce­ne­nie poroty za pod­ni­ka­teľ­ské srdce.

Sláv­nostné vyhlá­se­nie víťa­zov sa bude konať dnes večer.

Pridať komentár (0)