Vyhlá­si­li pod­ni­ka­te­ľa roka 2015: Zví­ťa­zil Slo­vák, kto­rý pomá­ha aj Pors­che a Ben­tley!

Martin Bohunický / 10. marca 2016 / Zo Slovenska

Spo­loč­nosť EY (býva­lý Ernst & Young) vyhlá­si­la víťa­zov tra­dič­nej pre­stíž­nej anke­ty Pod­ni­ka­teľ roka.

Oce­ne­nie, kto­ré v minu­los­ti zís­ka­li naprí­klad Miro­slav Trn­ka z Ese­tu, Michal Štencl zo Sygi­cu, či Ľuboš Fell­ner z Bubo tra­vel agen­cy sa odo­vzdá­va­lo už desia­ty­krát. A víťa­zom sa stal — Pat­rick Hes­sel z c2i o kto­rom si môžeš pre­čí­tať aj v našom roz­ho­vo­re.

Má za sebou význam­né ško­ly v New Yor­ku, Cam­brid­gi a Lon­dý­ne. Kari­é­ru mal našliap­nu­tú veľ­mi dob­re – v jed­nej z najp­res­tíž­nej­ších kon­zul­tač­ných spo­loč­nos­tí na sve­te. Vybral sa však iným sme­rom a zalo­žil si fir­mu. Dodá­va kar­bó­no­vé kom­po­nen­ty takým znač­kám ako Pors­che, Ben­tley či Jagu­ar. Za sebou má toho veľa a ešte viac pred sebou. Je poho­do­vý a teší sa na nové tech­no­lo­gic­ké výzvy, kto­ré pri­ná­ša ves­mír.

linkedin_(1)

foto: lin­ke­din

Jeho fir­ma c2i nemá také zvuč­né meno. Robí však biz­nis nepo­rov­na­teľ­ný s mno­hý­mi taký­mi, kto­rí pod­ni­ka­jú “hluč­nej­šie. V c2i vyrá­ba­jú kar­bó­no­vé kom­po­nen­ty pre naj­zná­mej­šie superš­por­ty, ale aj pre Air­bu­sy či Boein­gy. 

Medzi fina­lis­ta­mi súťa­že sa ocit­li aj ďal­šie zau­jí­ma­vé mená. O oce­ne­nie zabo­jo­va­li s Pat­ric­kom aj Ján Lun­ter z Alfa Bio, bra­tia Drob­ný s kina­mi Cine­max, Miriam Poniš­to­vá z Deutsch­Mann Inter­na­ti­ona­le Spe­di­ti­on a Pavol Demá­ček z Mede­ko Cast.

Cenu za naj­lep­šiu tech­no­lo­gic­kú spo­loč­nosť roka si odnie­sol Bra­ni­slav Mičie­ta z CEIT, naj­lep­ším začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom sa stal Ľuboš Bed­nár s jeho ovoc­ný­mi kyti­ca­mi Fru­tia. Ján Lun­ter, kto­ré­ho povesť minu­lý rok utr­pe­la po nespra­vod­li­vom obvi­ne­ní zo stra­ny štá­tu, si odnie­sol špe­ciál­ne oce­ne­nie poro­ty za pod­ni­ka­teľ­ské srd­ce.

Sláv­nost­né vyhlá­se­nie víťa­zov sa bude konať dnes večer.

Pridať komentár (0)