Yahoo — požie­rač star­tu­pov

Luky Gašparík / 13. august 2014 / Tools a produktivita

Boli časy, keď bol Yahoo jed­nou z najús­peš­nej­ších IT spo­loč­ností sveta. Niečo sa však zme­nilo? Na titulky novín sa dostá­vali hlavne správy o mega­lo­man­ských kúpach rôz­nych fir­mi­čiek a star­tu­pov. Kde sú však dnes? 

Ťažké miliardy inves­to­val Yahoo do star­tu­pov od Flic­keru až po Tum­blr. Keď si pre­zriete všetky akvi­zí­cie Yahoo od roku 1999, tak sa vám až hlava zatočí. Miliarda sem — miliarda tam, ale ktoré tieto inves­tí­cie naozaj Yahoo niečo pri­niesli? To je otázka, na ktorú sa sta­vím, že ani CEO Marissa Mayer nebude mať jed­no­značnú odpo­veď. Yahoo sa stal skôr zná­mym ako “star­tup kil­le­rom”, pre­tože mnoho krát inves­to­val do spo­loč­nosti obrov­skú sumu a neskôr vinou nespráv­neho manaž­mentu ich hod­notu abso­lútne zru­ino­vali. Iba počas May­erinho vede­nia kúpil Yahoo 38 star­tu­pov. Tip­nete si, koľko z nich ešte ponúka svoje služby? Presne 7! Pre tých, čo majú prob­lém s mate­ma­ti­kou to zna­mená, že 31 z nich museli zavrieť. 

Zoberme si to teda popo­riadku:

GeoCi­ties — 1999

Píše sa rok 1999 a Yahoo sku­puje stránku GeoCi­ties, v tom čase tre­tiu naj­nav­šte­vo­va­nej­šiu stránku na svete!!! Podľa dneš­ných štan­dar­dov by sme GeoCi­ties možno dokonca nazvali neja­kým pra­ve­kým pred­chod­com sociál­nych sietí. Fan­tas­tická akvi­zí­cia z pohľadu Yahoo (veď ich to stále aj riadnu sumu — “len” 3,5 miliardy).

Píše sa rok 2009 a GeoCi­ties ozna­muje čo? Presne, že ruší svoju čin­nosť na území USA. Cel­kom boles­tivý fail. Dodnes sa nazýva táto neslávna uda­losť ako “black hole of the social media”. Keď som si ale pozrel ako stránka vyze­rala ešte v roku 2009, ani sa tomu neču­du­jem. 

Flickr — 2005

Naj­lep­ším prí­kla­dom je už spo­me­nutý Flickr. Jed­ného času bol Flickr braný ako naj­lep­šia onli­nová foto-sha­rin­gová služba. Avšak v roku 2005 ich kúpil Yahoo a roz­právky bol koniec. Zakla­da­teľ Ste­ward But­ter­field sa musel veľmi pote­šiť, keďže Flic­ker zalo­žil len rok pred­tým a suc­cessu si asi veľmi neužil. But­ter­field sa pochvá­lil pre Busi­nes­sIn­si­der, že tieto časy boli pre neho naozaj frus­tru­júce a spo­lu­práca s Yahoo bola ozaj náročná, nakoľko komu­ni­ká­cia v rámci firmy bola kata­stro­fálna. Flickr stál síce 40 mili­ó­nov, ale v porov­naní s ostat­nými “inves­tí­ciami”, sú to len zrnká v piesku. 

Deli­ci­ous — 2005

Znova sme v roku 2005 a u Yahoo to vyzerá, že sa začína obja­vo­vať syn­dróm séri­ového vraha. Spo­loč­nosť sa zame­ria­vala na dovtedy ešte cel­kom novinku “social book­mar­king” a bola v tom cel­kom úspešná. Odbor­níci na social mar­ke­ting (ak vtedy už vôbec nejakí exis­to­vali) pred­po­ve­dali Deli­ci­ous skvelú a úspešnú budúc­nosť. Samoz­rejme pokiaľ ju nekú­pil Yahoo. Pre­važná väč­šina uží­va­te­ľom bola z Indie a neve­dela sa sto­tož­niť s novým maji­te­ľom. 2011 sa Deli­ci­ous roz­hodli kúpiť cha­lani z You­tube, ale ani to nepo­mohlo a firma pomaly zaka­pala.

2013 — rôzny trash bez jas­nej vízie

Je síce pravda, že Marissa Mayer ide tro­cha inou ces­tou ako dote­raz. Odbo­čila od naku­po­va­nia popu­lár­nych strá­nok a slu­žieb. Namiesto toho sa roz­hodla naku­po­vať malé sta­rupy, ktoré majú často krát prob­lémy a kde je len malá prav­de­po­dob­nosť, že by ponuku od Yahoo odmietli, lebo by inak možno… zomreli :). 

A čo bude ďalej robiť Yahoo? Naku­po­vať, naku­po­vať a znova naku­po­vať pokiaľ bude za čo. A keď už nebude za čo, tak ho možno kúpy Face­book za neja­kých ima­gi­nár­nych 500 miliárd :).

Zdroj: BI, readwrite.com, valleywag.gawker.com

Pridať komentár (0)