You­Tube spúšťa vlastný chat!

Rišo Néveri / 15. mája 2016 / Tools a produktivita

Face­book Mes­sen­ger, What­sApp, Google Han­gouts — to sú iba tri z naj­zná­mej­ších cha­to­va­cích apli­ká­cií, ktoré dnes vládnu svetu. Do počtu však pri­budne ďal­šia novinka — pomerne obme­dzená a špe­cia­li­zo­vaná.

freshNews

Podľa por­tálu Wired začína You­Tube tes­to­vať vlastný chat vo svo­jej apli­ká­cii. Chat sa dopo­siaľ akti­vo­val iba vybra­ným pou­ží­va­te­ľom, ktorí však môžu pozvať svo­jich zná­mych a pus­tiť sa do kon­ver­zá­cie, o kto­rej má You­Tube veľmi špe­ci­fickú pred­stavu. Ofi­ciálny rele­ase ešte známy nie je.

Video gigant vytvo­ril chat, aby zjed­no­du­šil zdie­ľa­nie videí medzi pou­ží­va­teľmi a dal im pries­tor na dis­ku­siu o videu bez toho, aby museli apli­ká­ciu opúš­ťať alebo kon­ver­zá­ciu každý videl. Zazdie­laš video a kamoši ti môžu odpo­ve­dať tex­to­vou sprá­vou, alebo ďal­ším videom. Svoje obľú­bené kon­ver­zá­cie, či videá si môžeš dokonca ozna­čiť srdieč­kom, aby si na ne určite neza­bu­dol.

Nemáme však oča­ká­vať nové fun­kci­ona­lity, akými sú zdie­ľa­nie obráz­kov a podobne. You­Tube zdô­raz­ňuje, že nový chat nemá za cieľ vybu­do­vať novú plat­formu. Slúži čisto ako ďal­šia fun­kci­ona­lita pre svo­jich pou­ží­va­te­ľov, kto­rým má zjed­no­du­šiť inte­rak­ciu s medzi sebou a s plat­for­mou.

Zdroj: wired.co, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ninetofive.me

Pridať komentár (0)