Zachráňme deti v autách – Hac­ka­ton sa blíži!

Igor Strečko / 10. august 2015 / Tools a produktivita

Pred dvomi týžd­ňami som uve­rej­nil výzvu na hľa­da­nie rie­še­nia, ktoré by zabrá­nilo zabud­nu­tiu die­ťaťa v aute. K tomu som pri­dal aj ponuku pomoci s pro­jek­tom a seed inves­tí­cie.

Rád by som vám posky­tol krátky update, ako sa od vtedy vyvi­nula situ­ácia, a či nastal nejaký pokrok vo vývoji rie­še­nia.

Zopár čísel

V prvom rade vám všet­kým, ktorí ste si pre­čí­tali moju výzvu, musím úprimne poďa­ko­vať za fan­tas­tický a pozi­tívny feed­back a veľkú aktívnu pod­poru (blog­post mal 1,7K+ zdie­ľaní na face­bo­oku), vďaka čomu sa výzva dostala k mno­hým tvo­ri­vým a moti­vo­va­ným ľuďom. Tiež ďaku­jem hlavne por­tálu Startitup.sk a ďal­ším médiám za pub­li­ko­va­nie mojej výzvy, ktoré sa o nej zmie­nili. Je vidno, že otázka bez­peč­nosti malých detí nene­cháva ľudí chlad­nými a všetci to chceme rie­šiť. Čo je skvelé zis­te­nie.

Už od prvej hodiny mi začali cho­diť návrhy na viac či menej pre­pra­co­vané tech­no­lo­gické rie­še­nia. Ku dneš­nému dňu som dostal 130+ mai­lov, fb a lin­ke­din správ, nie­ktoré s návrhmi rie­šení, nie­ktoré s pod­po­rou. Čo sa týka rie­šení – zatiaľ sa nejedná o uce­lené biz­nis plány, skôr o ide­ové tech­no­lo­gické návrhy. Takže ešte stále je pries­tor sa zapo­jiť.

Hac­kat­hon is com­ming

Naj­väč­šie prí­jemné prek­va­pe­nie ma čakalo hneď na druhý deň, po zve­rej­není výzvy. Moji pria­te­lia z agen­túry Taran­tula a star­tu­po­vého akce­le­rá­tora Rubi­xlab zor­ga­ni­zo­vali na ter­mín 15. a 16. augusta víken­dový hac­kat­hon priamo v pries­to­roch Rubi­xlabu. Cie­ľom hac­kat­honu bude vyfil­tro­vať naj­lep­šie kon­cepty, vyfor­mo­vať tímy a priamo na mieste sa pokú­siť o úvodný vývoj pro­duktu (kde to fyzicky nebude možné, tak aspoň o detailný návrh rie­še­nia). Samoz­rejme, nie sme štát a musíme tento pro­jekt navr­hnúť tak, aby si na seba aj zaro­bil. Takže cie­ľom hac­kat­ho­no­vých tímov bude na konci víkendu odpre­zen­to­vať aj reálny a funkčný biz­nis model.

Rád by som vás na tento event pozval – pro­sím príďte, odpre­zen­tujte svoj nápad a rovno ho na mieste spra­cujte do tech­nic­kého rie­še­nia a záro­veň funkč­ného biz­nis plánu. Určite na mieste náj­dete aj ďal­ších čle­nov do tímu, prí­padne už môžete hotový tím so sebou doniesť. Na mieste budú aj skú­sení men­tori, ktorí budú jed­not­li­vým tímom pomá­hať v tech­nic­kej oblasti, v oblasti medi­cíny, ale aj v oblasti biz­nis deve­lop­mentu, finan­cií a mar­ke­tingu.

Na záver pro­jekty vyhod­no­tíme, a pre naj­lep­ších sme pri­pra­vili balíčky pod­pory, ak sa roz­hodnú v pro­jekte pokra­čo­vať (cowor­kin­gové pries­tory od Rubi­xlab, web­hos­ting a cloud hos­ting od Webg­lobe-Yegon, mar­ke­tin­gová pod­pora pre cro­wd­fun­ding od Taran­tuly) a prí­stup k inves­tič­ným zdro­jom (jed­nak odomňa, ale k tomu pri­dáme aj iné zau­jí­mavé mož­nosti – príďte a dozviete sa).

Aby sme mali pred­stavu koľko reálne príde ľudí, zvo­lili sme sym­bo­lické vstupné 3€. Za to však na hac­kat­hone náj­dete pri­pra­vené občerstve­nie v násobne väč­šej hod­note.

Treba sa sústre­diť aj na biz­ni­sovú rea­li­zo­va­teľ­nosť

Na záver jeden môj postreh – pri návrhu aké­ho­koľ­vek rie­še­nia, či už gad­getu, rôz­nych detek­to­rov alebo pro­xi­mity bea­co­nov, zaria­dení integ­ro­va­ných do vozidla, do sedačky alebo stand-alone – pro­sím pamä­tajte na biz­ni­sovú stránku. Treba veno­vať veľkú pozor­nosť rea­li­zo­va­teľ­nosti, nákla­do­vosti, mar­ke­tin­go­vému poten­ciálu a finanč­nej kal­ku­lá­cii, aby mal pro­jekt aspoň teore­tickú šancu na úspech. Určite si treba pre pou­če­nie pre­štu­do­vať prí­pady pro­jek­tov, ktoré sa napo­kon buď nere­a­li­zo­vali, alebo neboli úspešné. V posled­nej dobe toho bolo na nete veľa – naprí­klad tututu alebo tu.

Teším sa na stret­nu­tie s Vami na Hac­kat­hone :)

Pridať komentár (0)