Zahrajte si Pack-Mana v Goog­le­Maps

Lukáš Gašparík jr. / 31. marec 2015 / Tools a produktivita

Zdá sa vám to ako vtip? Možno áno, ale je to sku­toč­nosť. Google vám teraz umožní zábavu priamo vo svo­jich Google Maps.

Takže ak sa počas práce budete nudiť, stačí keď si otvo­ríte stránku Google Maps a po novom v ľavom dol­nom rohu, hneď vedľa Google Earth zobra­ze­nia, náj­dete novú ikonu, pomo­cou kto­rej sa pre­pnete do Pack-Man módu. Google vám vždy vybe­rie určitú časť z vašej mapy a spraví z nej známe blu­disko z hry Pack-Man so všet­kým čo k nemu patrí. V prí­pade, že váš výber nie je vhodný na hra­nie, tak vás Google pre­miestni na najb­ližší možný bod hra­nia. Ďal­šou mož­nos­ťou je klik­nu­tie na “Skú­sim šťas­tie”, podobne ako vy vyhľa­dá­vači Google, a následne budete pre­miest­nený na náhodné miesto na Zemi.

Veľa zábavy! :)

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)