Základný prob­lém s ano­nym­nými apli­ká­ciami

Klaudia Astrabová / 3. mája 2016 / Tech a inovácie

Prob­le­ma­tika, ktorá je naozaj aktu­álna sa týka ano­nym­ných apli­ká­cií a ich schop­nosti pre­žiť v dneš­nej dobe. Aby tieto jed­not­livé pro­dukty určené na zábavu pre­žili úpa­dok, musia poskyt­núť jedi­nečný nástroj, ktorý vyví­jajú so svo­jimi zákaz­níkmi a pod­po­ruje verej­nosť.

Vanity Fair a TechC­runch ozná­mili, že Yik Yak má prob­lémy. Ide o spo­loč­nosť, ktorá zaro­bila cez 70 mili­ó­nov dolá­rov a jej hod­nota je okolo 400 mili­ó­nov dolá­rov. Pred­tým ako spo­loč­nosť začala čeliť prob­lé­mom, bola na naj­vyš­ších pozí­ciách v stia­hnu­tiach iOS a Android sto­reov.

Situ­ácia s Yik Yak-om sa zhor­šo­vala hlavne kvôli vyso­koš­kol­skej popu­lá­cii. Ale takto to fun­guje u väč­šiny pro­duk­tov urče­ných pre zábavu: novinky sa zunujú, záu­jem ubúda a pozor­nosť sa pre­su­nie.

Pro­dukty, ktoré sa stanú rýchlo popu­lár­nymi, to dokážu vďaka veľ­kému množ­stvu pou­ží­va­te­ľov a množ­stvu peňazí, ktoré sa do nich inves­tujú. Deje sa to stále rov­nako a dookola s kaž­dým takýmto pro­duk­tom: Spo­loč­nosť objaví pro­dukt, roz­šíri sa rýchlo ako požiar a potom vymrie, tak­mer rov­nako rýchlo ako sa obja­vila. Tieto pro­dukty sú ozna­čo­vané ako ano­nymné.

544667992ad05-stock-footage-man-texting-on-smartphone-and-drinking-tea-in-cafe_544667992ac411-800x445

foto: drinkmicro.com

Rov­nako ako ano­nymné apli­ká­cie, aj Yik Yak zachy­til pred­stavu mili­ó­nov ľudí a zlep­šil cel­kovú hod­notu zábavy, ale nepod­po­ruje verej­nosť spô­so­bom ako sociálne pro­dukty, ktoré to vydr­žia robiť. V mno­hých ano­nym­ných apli­ká­ciách je zako­re­nená fan­tá­zia. A rov­nako ako väč­šina zábavy aj ony sú vytvo­rené, aby sa pro­stred­níc­tvom nich uni­kalo z rea­lity.

To pred­sta­vuje dilemu. Kým ano­nymné apli­ká­cie posky­tujú únik, zdá sa, že to vytvára vlastný dátu­mom spot­reby. Letmý pohľad na grafy niž­šie uka­zuje, ako tieto apli­ká­cie majú ten­den­ciu stú­pať na popu­la­rite a potom rýchlo kles­núť často a viac­krát.

Blinds­pot a Brigh­ten majú obe značný kapi­tál a sú nová­či­ko­via v obore, ale už vyka­zujú určitý postup. Yik Yak a After School majú významné pozí­cie na špici, ktoré majú ten­den­ciu sa zho­do­vať so začiat­kom škol­ského roka a potom pomaly kle­sajú. No oba cykly sa zdajú byť slabé.

1-lpv-51aAWSBv32MZMh9eWA (1)

foto: medium.com

Zále­ži­tosti iden­tity

Bez neja­kej formy iden­tity je nemožné vytvo­riť a posil­niť trvalé vzťahy s ostat­nými. Potvr­dzujú to uží­va­te­lia, ktorí inves­tujú do „online osob­nosti“, od budo­va­nia nových vzťa­hov (pria­te­lia na Face­bo­oku), posky­to­va­nia spät­ných väzieb („like“ na fotku svo­jich pria­te­ľov na Ins­ta­grame) a zdie­ľa­nia našich kaž­do­den­ných živo­tov (vyve­se­ním foto­gra­fie na Snap­chat). Iden­tita umož­ňuje spo­ji­tosť, ano­ny­mita nie a spo­ji­tosť je potrebná na posil­ne­nie vzťa­hov.

Yik Yak si to uve­do­mil a pri­dáva fun­kcie ako zdie­ľané zdroje, uží­va­teľ­ské meno a údajne pridá aj chat. Ak by uží­va­te­lia mohli cha­to­vať s ostat­nými, potom by mohli jed­no­duch­šie for­mo­vať sku­točné vzťahy aj „off­line“, čo posky­tuje viac úžit­ko­vosti. Uvi­díme v budúc­nosti, či to naozaj zabralo.

Medzi­tým, v inom kúte sveta sociál­nych apli­ká­cií, Snap­chat pred­vie­dol, ako je to otravné.

snapchat-lenses

foto: techcrunch.com

Snap­chat začal s tým ako čo naj­rých­lej­ším spô­so­bom poslať „miz­núce fotky“, posky­tu­júc tak nový nástroj. Ten potom spus­til „Živé prí­behy“, ktoré sa vyví­jajú a budujú na ich vlast­nom úspe­chu. Zdie­ľa­ním „Našich prí­be­hov“ môžeme posil­niť spo­loč­nosť na celom svete.

Ano­nymná apli­ká­cia môže ponúk­nuť veľa zábavy a skvelý únik z rea­lity, ale nepos­ky­tuje sku­točne uži­točný cieľ v našich kaž­do­den­ných živo­tov a odvá­dza nás od rea­lity. Nemôže to však vydr­žať navždy. Nikto zatiaľ cel­kom určite nena­šiel spô­sob, ako udr­žať túto hra­nicu fan­tá­zie. Ako to môžeme s isto­tou pove­dať? Pre­tože, ak by sa tak stal, určite by sa ano­ny­mita dala udr­žať dodnes.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: shutterstock.com

Pridať komentár (0)