Základ­ný prob­lém s ano­nym­ný­mi apli­ká­cia­mi

Klaudia Astrabová / 3. mája 2016 / Tech a inovácie

Prob­le­ma­ti­ka, kto­rá je naozaj aktu­ál­na sa týka ano­nym­ných apli­ká­cií a ich schop­nos­ti pre­žiť v dneš­nej dobe. Aby tie­to jed­not­li­vé pro­duk­ty urče­né na zába­vu pre­ži­li úpa­dok, musia poskyt­núť jedi­neč­ný nástroj, kto­rý vyví­ja­jú so svo­ji­mi zákaz­ník­mi a pod­po­ru­je verej­nosť.

Vani­ty Fair a TechC­runch ozná­mi­li, že Yik Yak má prob­lé­my. Ide o spo­loč­nosť, kto­rá zaro­bi­la cez 70 mili­ó­nov dolá­rov a jej hod­no­ta je oko­lo 400 mili­ó­nov dolá­rov. Pred­tým ako spo­loč­nosť zača­la čeliť prob­lé­mom, bola na naj­vyš­ších pozí­ciách v stia­hnu­tiach iOS a Andro­id sto­re­ov.

Situ­ácia s Yik Yak-om sa zhor­šo­va­la hlav­ne kvô­li vyso­koš­kol­skej popu­lá­cii. Ale tak­to to fun­gu­je u väč­ši­ny pro­duk­tov urče­ných pre zába­vu: novin­ky sa zunu­jú, záu­jem ubú­da a pozor­nosť sa pre­su­nie.

Pro­duk­ty, kto­ré sa sta­nú rých­lo popu­lár­ny­mi, to doká­žu vďa­ka veľ­ké­mu množ­stvu pou­ží­va­te­ľov a množ­stvu peňa­zí, kto­ré sa do nich inves­tu­jú. Deje sa to stá­le rov­na­ko a dooko­la s kaž­dým takým­to pro­duk­tom: Spo­loč­nosť obja­ví pro­dukt, roz­ší­ri sa rých­lo ako požiar a potom vymrie, tak­mer rov­na­ko rých­lo ako sa obja­vi­la. Tie­to pro­duk­ty sú ozna­čo­va­né ako ano­nym­né.

544667992ad05-stock-footage-man-texting-on-smartphone-and-drinking-tea-in-cafe_544667992ac411-800x445

foto: drinkmicro.com

Rov­na­ko ako ano­nym­né apli­ká­cie, aj Yik Yak zachy­til pred­sta­vu mili­ó­nov ľudí a zlep­šil cel­ko­vú hod­no­tu zába­vy, ale nepod­po­ru­je verej­nosť spô­so­bom ako sociál­ne pro­duk­ty, kto­ré to vydr­žia robiť. V mno­hých ano­nym­ných apli­ká­ciách je zako­re­ne­ná fan­tá­zia. A rov­na­ko ako väč­ši­na zába­vy aj ony sú vytvo­re­né, aby sa pro­stred­níc­tvom nich uni­ka­lo z rea­li­ty.

To pred­sta­vu­je dile­mu. Kým ano­nym­né apli­ká­cie posky­tu­jú únik, zdá sa, že to vytvá­ra vlast­ný dátu­mom spot­re­by. Let­mý pohľad na gra­fy niž­šie uka­zu­je, ako tie­to apli­ká­cie majú ten­den­ciu stú­pať na popu­la­ri­te a potom rých­lo kles­núť čas­to a viac­krát.

Blinds­pot a Brigh­ten majú obe znač­ný kapi­tál a sú nová­či­ko­via v obo­re, ale už vyka­zu­jú urči­tý postup. Yik Yak a After Scho­ol majú význam­né pozí­cie na špi­ci, kto­ré majú ten­den­ciu sa zho­do­vať so začiat­kom škol­ské­ho roka a potom poma­ly kle­sa­jú. No oba cyk­ly sa zda­jú byť sla­bé.

1-lpv-51aAWSBv32MZMh9eWA (1)

foto: medium.com

Zále­ži­tos­ti iden­ti­ty

Bez neja­kej for­my iden­ti­ty je nemož­né vytvo­riť a posil­niť trva­lé vzťa­hy s ostat­ný­mi. Potvr­dzu­jú to uží­va­te­lia, kto­rí inves­tu­jú do „onli­ne osob­nos­ti“, od budo­va­nia nových vzťa­hov (pria­te­lia na Face­bo­oku), posky­to­va­nia spät­ných väzieb („like“ na fot­ku svo­jich pria­te­ľov na Ins­ta­gra­me) a zdie­ľa­nia našich kaž­do­den­ných živo­tov (vyve­se­ním foto­gra­fie na Snap­chat). Iden­ti­ta umož­ňu­je spo­ji­tosť, ano­ny­mi­ta nie a spo­ji­tosť je potreb­ná na posil­ne­nie vzťa­hov.

Yik Yak si to uve­do­mil a pri­dá­va fun­kcie ako zdie­ľa­né zdro­je, uží­va­teľ­ské meno a údaj­ne pri­dá aj chat. Ak by uží­va­te­lia moh­li cha­to­vať s ostat­ný­mi, potom by moh­li jed­no­duch­šie for­mo­vať sku­toč­né vzťa­hy aj „off­li­ne“, čo posky­tu­je viac úžit­ko­vos­ti. Uvi­dí­me v budúc­nos­ti, či to naozaj zabra­lo.

Medzi­tým, v inom kúte sve­ta sociál­nych apli­ká­cií, Snap­chat pred­vie­dol, ako je to otrav­né.

snapchat-lenses

foto: techcrunch.com

Snap­chat začal s tým ako čo naj­rých­lej­ším spô­so­bom poslať „miz­nú­ce fot­ky“, posky­tu­júc tak nový nástroj. Ten potom spus­til „Živé prí­be­hy“, kto­ré sa vyví­ja­jú a budu­jú na ich vlast­nom úspe­chu. Zdie­ľa­ním „Našich prí­be­hov“ môže­me posil­niť spo­loč­nosť na celom sve­te.

Ano­nym­ná apli­ká­cia môže ponúk­nuť veľa zába­vy a skve­lý únik z rea­li­ty, ale nepos­ky­tu­je sku­toč­ne uži­toč­ný cieľ v našich kaž­do­den­ných živo­tov a odvá­dza nás od rea­li­ty. Nemô­že to však vydr­žať navž­dy. Nikto zatiaľ cel­kom urči­te nena­šiel spô­sob, ako udr­žať túto hra­ni­cu fan­tá­zie. Ako to môže­me s isto­tou pove­dať? Pre­to­že, ak by sa tak stal, urči­te by sa ano­ny­mi­ta dala udr­žať dodnes.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: shutterstock.com

Pridať komentár (0)