V Žili­ne je sprí­stup­ne­ná nová bez­plat­ná Tes­la nabí­jač­ka

Jakub Jablonický / 26. septembra 2016 / Eko

Jaz­diť na elek­tro­mo­bi­le po Slo­ven­sku je čoraz jed­no­duch­šie.

Od začiat­ku roka na Slo­ven­sku pri­bud­lo nie­koľ­ko nabí­ja­čiek pre elek­tro­mo­bi­ly. Asi naj­väč­ší roz­ruch spô­so­bil ofi­ciál­ny Tes­la Super­char­ger, kto­rý bol v janu­ári spus­te­ný neďa­le­ko Zvo­le­na.

Tes­la Club Slo­ven­sko okrem toho asi pred mesia­com spus­til nabí­jač­ku v Šamo­rí­ne v rám­ci prog­ra­mu Tes­la Des­ti­na­ti­on Char­ging. Cez ten­to prog­ram chce Tes­la do Euró­py pri­niesť asi 150 pomal­ších, no bez­plat­ných nabí­ja­čiek.

Naj­nov­šie bola taká­to nabí­jač­ka sprí­stup­ne­ná verej­nos­ti v Žili­ne v rám­ci eMo­bi­li­ty Day Žili­na 2016. Adap­tér s výko­nom 22 kW sa nachá­dza v par­ko­va­com dome OC Mira­ge.

blue_tesla_model_s_zoutelande_dunes_holland

foto: wikipedia.org/Tesla Model S

Prog­ram Tes­la Des­ti­na­ti­on Char­ging je zalo­že­ný na tom, že Tes­la na požia­da­nie bez­plat­ne poskyt­ne hard­vér pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi, kto­ré­ho uzná za vhod­né­ho. Nabí­jač­ka potom ale ostá­va vo vlast­níc­tve pre­vádz­ko­va­te­ľa.

A prá­ve tu sa pri slo­víč­ku „bez­plat­né“ obja­vu­je jed­na malá poznám­ka pod čia­rou. Par­ko­va­cí dom v OC Mira­ge je síce otvo­re­ný nons­top, no bez­plat­ne sa tu dá par­ko­vať iba dve hodi­ny medzi 9:00 a 22:00. Kaž­dá ďal­šia hodi­na sto­jí 2 eurá.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: digibu.com

Hodi­na nabí­ja­nia tou­to nabí­jač­kou poskyt­ne Tes­lám asi 100km dojazd. To by malo byť dosta­ču­jú­ce na pohodl­ný dojazd ku ďal­šej nabí­jač­ke. V oko­lí Žili­ny sa totiž plá­nu­jú až tri sta­ni­ce Tes­la Des­ti­na­ti­on Char­ging. Ďal­šia by sa mala obja­viť pri blíz­kom kaš­tie­li Gbe­ľa­ny.

Oči­vid­ne ešte chví­ľu potr­vá, kým bude Tes­la pohodl­ným pros­tried­kom na dlhé tra­sy. Veľa ľudí si urči­te vie pred­sta­viť lep­šie strá­ve­ný čas ako hodi­no­vé stá­tie kvô­li 100 km dojaz­du.

No postup­né zhus­ťo­va­nie infra­štruk­tú­ry akých­koľ­vek nabí­ja­čiek urči­te pod­po­rí pou­ží­va­nie tej­to tech­no­ló­gie. A vyze­rá to tak, že ten­to trend sa nevyh­ne ani Slo­ven­sku. Pozri si mapu aj nabí­ja­čiek na Slo­ven­sku.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: inverse.com / panoramio.com

Pridať komentár (0)