V Žiline je sprí­stup­nená nová bez­platná Tesla nabí­jačka

Jakub Jablonický / 26. septembra 2016 / Eko

Jaz­diť na elek­tro­mo­bile po Slo­ven­sku je čoraz jed­no­duch­šie.

Od začiatku roka na Slo­ven­sku pri­budlo nie­koľko nabí­ja­čiek pre elek­tro­mo­bily. Asi naj­väčší roz­ruch spô­so­bil ofi­ciálny Tesla Super­char­ger, ktorý bol v janu­ári spus­tený neďa­leko Zvo­lena.

Tesla Club Slo­ven­sko okrem toho asi pred mesia­com spus­til nabí­jačku v Šamo­ríne v rámci prog­ramu Tesla Des­ti­na­tion Char­ging. Cez tento prog­ram chce Tesla do Európy pri­niesť asi 150 pomal­ších, no bez­plat­ných nabí­ja­čiek.

Naj­nov­šie bola takáto nabí­jačka sprí­stup­nená verej­nosti v Žiline v rámci eMo­bi­lity Day Žilina 2016. Adap­tér s výko­nom 22 kW sa nachá­dza v par­ko­va­com dome OC Mirage.

blue_tesla_model_s_zoutelande_dunes_holland

foto: wikipedia.org/Tesla Model S

Prog­ram Tesla Des­ti­na­tion Char­ging je zalo­žený na tom, že Tesla na požia­da­nie bez­platne poskytne hard­vér pre­vádz­ko­va­te­ľovi, kto­rého uzná za vhod­ného. Nabí­jačka potom ale ostáva vo vlast­níc­tve pre­vádz­ko­va­teľa.

A práve tu sa pri slo­víčku „bez­platné“ obja­vuje jedna malá poznámka pod čia­rou. Par­ko­vací dom v OC Mirage je síce otvo­rený nons­top, no bez­platne sa tu dá par­ko­vať iba dve hodiny medzi 9:00 a 22:00. Každá ďal­šia hodina stojí 2 eurá.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: digibu.com

Hodina nabí­ja­nia touto nabí­jač­kou poskytne Tes­lám asi 100km dojazd. To by malo byť dosta­ču­júce na pohodlný dojazd ku ďal­šej nabí­jačke. V okolí Žiliny sa totiž plá­nujú až tri sta­nice Tesla Des­ti­na­tion Char­ging. Ďal­šia by sa mala obja­viť pri blíz­kom kaš­tieli Gbe­ľany.

Oči­vidne ešte chvíľu potrvá, kým bude Tesla pohodl­ným pros­tried­kom na dlhé trasy. Veľa ľudí si určite vie pred­sta­viť lep­šie strá­vený čas ako hodi­nové stá­tie kvôli 100 km dojazdu.

No postupné zhus­ťo­va­nie infra­štruk­túry akých­koľ­vek nabí­ja­čiek určite pod­porí pou­ží­va­nie tejto tech­no­ló­gie. A vyzerá to tak, že tento trend sa nevyhne ani Slo­ven­sku. Pozri si mapu aj nabí­ja­čiek na Slo­ven­sku.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: inverse.com / panoramio.com

Pridať komentár (0)