Ako žiť každý deň na maxi­mum

Simona Hanzelová / 29. novembra 2016 / Tools a produktivita

Dne­šok môže byť presne taký, aký chceš, aby bol. Tvoj osud nie je vopred pre­dur­čený a iba ty roz­ho­du­ješ o tom, aký v koneč­nom dôsledku tvoj deň bude. Čiže skôr než: „Uvi­díme, čo sa stane,” by si mal pove­dať: „Dnes sa mi to podarí.”

Keď ideš do posilky či do fitka, je iba na tebe, ako tvrdo na sebe zapra­cu­ješ. Jedna vec je ale istá — keď z nej pôj­deš domov, a budeš vedieť, že si do toho dal všetko, budeš sa cítiť oveľa lep­šie. To isté platí aj o tvo­jom dni.

tumblr_inline_mmjqe5qakd1qz4rgp

zdroj: infectiousmagazine.com

Vždy, keď zo seba v práci dávam úplne všetko, som úplne iná osoba. Som šťast­nejší a svet je kraj­šie miesto. Druhí ľudia sa na mňa zrazu usmie­vajú, keď okolo nich pre­chá­dzam, a ja ani netu­ším prečo. Vážne. Mám pocit, že počas tých dní, keď som uro­bil všetko to, čo som chcel, sa na mňa usmieva viac ľudí. A som si istý, že ja tie úsmevy neini­ciu­jem.

Počas takýchto dní, keď žijem zmys­lu­plne, odchá­dzam z práce ešte viac ener­gický, než keď som do nej ráno pri­šiel. Keď potom pri­chá­dzam domov, moje deti za mnou vždy pri­behnú, objímu ma, a chcú sa hrať. Keď sa nich počas takých chvíľ poze­rám, vidím doko­na­losť. Moje srdce naplní láska, a ja cítim pocit maxi­mál­nej vďač­nosti a pokory za to, čo mám.

tumblr_ng2qwk0iba1sjzmpyo1_500

zdroj. 36.media.tumblr.com

Naopak, vždy, keď som v práci rozp­tý­lený a podráž­dený, domov sa vra­ciam úplne bez ener­gie. Moja rodina ma stále miluje rov­nako, no napriek tomu je pre mňa oveľa ťaž­šie dať im pozor­nosť a lásku, ktorú si zaslú­žia a potre­bujú. Počas týchto pre­mr­ha­ných a nezmy­sel­ných dní z ľudí okolo mňa vysá­vam viac ener­gie, ako im dávam.

Veľmi dobre viem, aký je to pocit, keď sa nedo­ká­žeš pohnúť z urči­tého bodu, v kto­rom si sa zase­kol. Keď sa cítiš úplne bez­mocný na to, aby si svoj život zme­nil. Keď je tvoj život ako jeden zača­ro­vaný kruh. Pocit viny za čas, ktorý si takto pre­mr­hal, ti určite nepo­môže. Ak ale zme­níš prí­stup, budeš prek­va­pený, ako sa zmení tvoje vní­ma­nie sveta. Ako rýchlo sa zme­níš ty. Začni od malič­kostí. Vyskú­šaj nie­ktorú z mojich rád, a sle­duj, čo sa stane:

1. Urob si reka­pi­tu­lá­ciu celého týždňa a naplá­nuj ten ďalší

Vyčleň si v jeden deň v týždni — ja pre­fe­ru­jem nedeľu — aspoň 10 až 30 minút na to, aby si pop­re­mýš­ľal o svo­jich posled­ných šies­tich dňoch. Skús si pri­tom polo­žiť tieto otázky:

Čo som neuro­bil?

Čo som zmeš­kal?

Čo by som mal ešte dotiah­nuť?

Po vyhod­no­tení uply­nu­lého týždňa si budeš môcť uro­biť lep­šie plány na ten nasle­du­júci. Takýto malý rituál ti určite pomôže zlep­šiť kva­litu tvo­jich dní.

img_6037zdroj: picjumbo.com

2. Na konci kaž­dého dňa si urob plán na zaj­tra

Ak máš plán, nie si zaťa­žený neroz­hod­nos­ťou, a v daný deň už presne vieš, do čoho sa treba pus­tiť. Naopak, ak sa pre­bu­díš bez plánu, budeš počas dňa iba tápať bez toho, aby si niečo poriadne uro­bil. Je oveľa efek­tív­nej­šie pre­bu­diť sa s urči­tým cie­ľom. Jed­no­du­cho len vstať a ísť. Plá­no­va­nie ďal­šieho dňa ti dnes zabe­rie možno dve minúty, no zaj­tra pri­ne­sie väčší osoh, a ušetrí možno celé hodiny.

3. Sústreď sa na dne­šok, nie na zaj­traj­šok

Počas dňa sa sústreď len na svoj plán, ktorý si si uro­bil včera večer. Neza­ťa­žuj sa ničím iným a ži dne­šok naplno. Potom, keď sa tvoj deň pri­blíži ku koncu, nájdi si dve minúty, aby si si uro­bil zaj­trajší plán. Následne to vypusti z hlavy.

tumblr_static_tumblr_static_b06lyo3ebqoswsks00oc40wso_640zdroj: secure.static.tumblr.com

4. Troj­me­sačné ener­ge­tické cykly

V dneš­nej dobe sa veci menia tak neuve­ri­teľne rýchlo, až je ťažké odhad­núť, kde budeš pove­dzme o 5 rokov. Skús sa preto v prvom rade sústre­diť na najb­liž­šie 3 mesiace (samoz­rejme, na základe toho, čo chceš dosiah­nuť dlho­dobo). Na konci kaž­dého troj­me­sač­ného cyklu neza­budni pop­re­mýš­ľať o tom nasle­du­jú­com.

5. Zor­ga­ni­zuj si život

Život je ako záh­rada, o ktorú sa treba sta­rať. Snaž sa, aby bola tvoja záh­rada kaž­dým dňom kraj­šia a plod­nej­šia. Urob si poria­dok vo svo­jich veciach. Vo finan­ciách. Vo vzťa­hoch. Nauč sa efek­tív­nej­šie pra­co­vať s časom. Ako­náhle začneš svoje veci orga­ni­zo­vať, bude pôda v tvo­jej záh­rade vhod­nej­šia pre to, čo do nej neskôr zasa­díš.

boss-fight-free-high-quality-stock-images-photos-photography-man-forest-backpackzdroj: bossfight.co

6. Vždy si zvoľ tú ťaž­šiu cestu

Cie­ľom nie je doko­na­losť. Avšak vždy sa snaž vybrať si tú správnu cestu, aj keď nie je naj­ľah­šia. To, čo potre­bu­ješ, je pohnúť sa z miesta, v kto­rom si uvia­zol. Nemaj strach o to, čo sa stane, a ako to dopadne. Namiesto toho sa snaž uro­biť všetko potrebné. Výsle­dok sa čoskoro dostaví.

Záver

Keď si sa dnes pre­bu­dil, ako si sa cítil? Čo si si pomys­lel o dni, ktorý ťa čaká? Nech to bolo čokoľ­vek, skús sa zaj­tra pre­bu­diť s týmto poci­tom: „Dne­šok môže byť tak skvelý, ako len budem chcieť.” Taký pocit ale nepríde sám od seba. Budeš sa musieť nala­diť na tú správnu vlnu. Nech už je tvo­jím hna­cím moto­rom čokoľ­vek, mal by si mať nejaký dôvod, aby si žil naplno. Možno nevieš, čo presne ten dôvod je, ale ako­náhle sa dosta­neš do pohbu, časom to zis­tíš. Uve­do­míš si, že všetko v tvo­jom živote je oveľa kraj­šie, než si si vždy mys­lel. A ak sa dosta­neš do stavu radosti a zmys­lu­pl­nosti, budeš dosť silný na to, aby si vedome pre­tvo­ril tvoju budúc­nosť na takú, akú si zaslú­žiš.

zdroj článku: medium.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: static1.squarespace.com

Pridať komentár (0)