Zomato stále rai­suje a inves­tuje. Cie­ľom sú top služby pre reštau­rá­cie a ich zákaz­ní­kov

Michal Sorkovský / 16. apríl 2015 / Tools a produktivita

Indická appka na vyhľa­dá­va­nie reštau­rá­cií a pod­ni­kov sa už pou­žíva v 22 kra­ji­nách a záu­jem o ňu stále ras­tie. Zomato okrem toho raislo 50 mili­ó­nov dolá­rov a zís­kalo pla­tobnú plat­formu Map­le­POS. Hod­nota spo­loč­nosti by teda dnes mala činiť viac ako 1 miliardu dolá­rov.

Map­le­POS stoplo všetky svoje služby a kom­pletne sa zara­dilo pod Zomato, ktoré ho plá­nuje využiť a roz­be­hnúť naplno po celom svete ešte tento rok. Co-foun­deri spo­loč­nosti z Naí Dillí Arun Tan­gri, Varun Tan­gri a Abhis­hek Rohilla sa tak­tiež všetci pri­dali k Zomato. Presná cena, za ktorú bolo Map­le­POS kúpené ale nie je známa. Zomato si tiež našlo nového inves­tora Info Edge, ktorý pod­niká v Indii v oblasti reklamy. Okrem toho do star­tupu inves­to­vali spo­loč­nosti Sequ­oia Capi­tal a Vy Capi­tal, Zomato teda od svojho vzniku (2008) už raislo okolo 164 mili­ó­nov dolá­rov.

Map­le­POS je už sied­mou akvi­zí­ciu, na ktorú sa Zomato podu­jalo. Pred­tým sa spo­loč­nosť zame­ria­vala hlavne na snahu expan­do­vať do nových kra­jín. Zomato zís­kalo v USA Urbans­poon od spo­loč­nosti IAC za 55 mili­ó­nov dolá­rov, vstú­pilo ale aj na český a slo­ven­ský trh, kde za viac ako tri mili­óny dolá­rov (kom­bi­no­vane) kúpilo Launchtime.cz a Obedovat.sk.

Maple POS sa stane súčas­ťou Zomato Base, Android POS sys­tému. Zomato sa bude sna­žiť spá­ro­vať cloud POS soft­ware s ich vlast­ným har­dware a tak­tiež s mnoho ďal­šími POS sys­té­mami reštau­rá­cií. Výsledný pro­dukt by mal obsa­ho­vať fun­kcie ako menu, správa zásob, ana­ly­tika, CRM soft­ware, správa blo­kov, off­line sup­port. Všetky tieto kroky boli pod­nik­nuté v rámci B2B snahy Zomato for Busi­ness, ktorá tiež zahŕňa aj novú mobilnú peňa­ženku, s náz­vom Cash­less.

Dee­pin­der Goyal, foun­der a CEO spo­loč­nosti sa vyjad­ril, že Zomato je jedi­nou food-tech spo­loč­nos­ťou na svete, kto­rej pro­dukty sú rov­nako nápo­mocné pre reštau­rá­cie a pod­niky, ako aj pre ich zákaz­ní­kov. Kon­ku­ren­cia ale nie je malá. Exis­tuje via­cero spo­loč­ností, ktoré sa sna­žia využiť POS pries­tor v reštau­rač­nom sek­tore. Záu­jem je naprí­klad zo strany spo­loč­nosti Grou­pon, ktorá má pod pal­com plat­formu Order­bird a tiež ponúka reštau­rá­ciám mož­nosť robiť si online reklamu. 

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)