Zosaďme si ružové oku­liare, sedíme na časo­va­nej bombe

Andrew Wilkinson / Rišo Néveri / 1. júla 2015 / Tools a produktivita

Star­tupy tla­čia trh s akci­ami do neba, veľké spo­loč­nosti ich hltajú za obrov­ské peniaze a miliarda sa stáva novým mili­ó­nom. A teraz pozor! Píše sa rok 1999! Iba rok pred prask­nu­tím zná­mej dot-com bub­liny, kedy firmy kra­cho­vali, ich akcie stra­tili hod­notu, a star­tupy sa stali zlo­mom. Dnešná situ­ácia tak­mer presne odzr­kad­ľuje rok 1999. 

Kámo, Kevin Systrom to naozaj pos*al, keď pre­dal Ins­ta­gram za miliardu.“, ozýva sa mi za chrb­tom na letisku v San Fran­ciscu. Mys­lím, že so mnou budete súhla­síť. Dnešný svet je absurdný. Miliarda v ňom stráca hod­notu. Pár rokov nazad sa firmy kupo­vali za pár mili­ó­nov a ľuďom pri tom padali sánky. Dnes? O akvi­zí­cii sa roz­práva až keď sa spo­me­nie miliarda.

Dáva to zmy­sel? Svet sa mení rých­lej­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Trh s tech­no­ló­giami, na čele s mobil­nými zaria­de­niami a inter­ne­to­vými fir­mami naberá na rých­losti každý deň. Rých­losť jeho rastu je tak­mer expo­nen­ciálna. Netreba sa čudo­vať. Firmy menia apli­ká­ciami svet. Nahra­dzujú taxi­kár­ske spo­loč­nosti, hotely, spá­jajú ľudí a výrazne menia naše životy. Začína to však vyze­rať, že tak­mer každý môže vybu­do­vať miliar­dovú spo­loč­nosť.

Ako som už spo­mí­nal, táto situ­ácia sa veľmi ponáša na rok 1999, kedy miliar­dové akvi­zí­cie boli na týž­den­nom poriadku. Star­tupy boli ako horúce rožky, často bez zisku a jas­ného cieľa. Akcie firiem dosa­ho­vali rekordné hod­noty a dva roky na to: ban­krot. Takže, späť do „budúc­nosti“… Je veľmi podobná a predsa iná. Väč­šina dneš­ných star­tu­pov má prí­jem, zriedka zisk, nehrnú sa ponú­kať akcie verej­nosti a udr­žujú spo­loč­nosť vo vlast­ných rukách, pokiaľ to je možné. Blí­žime sa však nas­päť k roku 1999. Ešte tam možno nie sme, možno to tak neskončí, ale niečo sa chystá. Ako hovo­ria slová Marka Twaina: „His­tó­ria sa neopa­kuje, ale často sa rýmuje.“ 

Zau­jí­mavé fakty

Ame­rický Super Bowl mal naj­viac nových inze­ru­jú­cich od dôb prask­nu­tia dot-com bub­liny. Boli to zväčša firmy finan­co­vané VC fondmi, rov­nako ako v 99-tom. Počet star­tu­pov s hod­no­tou pre­sa­hu­jú­cou miliardu sa z minu­lo­roč­ných 40 zvý­šil na 114! Podobne ako v roku 1999, star­tupy s mini­mál­nymi mar­žami dosa­hujú obrov­ské ohod­no­te­nia. Do tých 114 patrí dokonca via­cero star­tu­pov, kto­rých exis­ten­cia závisí od iných star­tu­pov. Šia­lené.

Minulý rok pri­budlo na reb­rí­ček boha­tých 23 čerstvých „tech“ miliar­dá­rov… Koľko ich bude kon­com roku? Výška nájom­ného v San Fran­ciscu neus­tále ras­tie… Prie­merný jed­no­iz­bový byt vychá­dza na vyše 3000$ mesačne. V porov­naní s minu­lým rokom to je 15%-ný nárast. Prie­merný ročný plat prog­ra­má­tora tu je 130 000$. Bez bonu­sov a akcií. To sú však malí hráči. Prog­ra­má­tori, po kto­rých je naj­väčší dopyt majú vlast­ných agen­tov a platy obrov­ské. Známi inves­tori, ktorí zažili dot-com bub­linu sú rov­na­kého názoru. Pomer neús­peš­ných star­tu­pov a absurdné výšky ohod­no­tení neskon­čia dobre. Mali by sme sa mať na pozore.

Star­tu­pová komu­nita, kapi­tá­lové fondy, či Sili­con Val­ley – ris­kuje sa vo veľ­kom. Situ­ácia je z istého pohľadu roz­um­nej­šia ako v 99-tom, z iného pohľadu hor­šia. Nik sa neobáva, všetci sú cham­tiví, ale raz to skončí.” – Bill Gur­ley, Bench­mark Capi­tal

V 99-tom bolo 80% nových spo­loč­ností na akci­ovom trhu bez zisku. Minulý rok to bolo 76%. Dva roky pred­tým iba 46%. Vzniká toľko star­tu­pov, že ich sle­do­va­nie sa stalo biz­ni­som — Pro­duct Hunt je hod­no­tený na 22 mili­ó­nov dolá­rov.


Nechápte ma zle, som veľký fanú­šik star­tu­pov. Uve­do­mu­jem si však množ­stvo pokro­kov a ino­vá­cií, ktoré pri­ná­šajú. Umelá inte­li­gen­cia pre­ja­vuje známky života, našimi ces­tami bráz­dia autá bez šofé­rov a drony mi čoskoro doru­čia už aj zubnú pastu. Rie­šia sa však aj dôle­žité veci, prob­lém je s finan­ciami v pozadí. Ak niečo nezme­níme, zmena nás prek­vapí sama. Obá­vam sa, že aktu­álne hod­noty spo­loč­ností nie sú udr­ža­teľné a na konci dňa si to odne­sieme sami. Inves­tori, zakla­da­te­lia, ale aj množ­stvo zamest­nan­cov… Či sa tak naozaj stane neviem. To zis­tíme časom. Možno sa nič nestane a naozaj sme už iba dosiahli úro­veň expo­nen­ciál­neho rastu. A možno sa za pár rokov iba chy­tím za hlavu, no moje obavy nemiznú.

Zdroje: medium.com, blogs.ft.com, GDS Infographics/Flickr

Pridať komentár (0)