12 vecí o manaž­mente, kari­ére a biz­nise

Ľudovít Nastišin / 21. február 2015 / Business

She­ryl Sand­berg, asi málo kto pozná toto meno. V roku 2012 bola maga­zí­nom TIME 100 vybraná medzi 100 najvp­lyv­nej­ších ľudí sveta. Vo svo­jej kari­ére stihla toho už cel­kom dosť, keďže najprv pôso­bila v Google ako vice pre­zi­dentka pre Glo­bal Online Sales and Ope­ra­ti­ons a momen­tálne pôsobí vo Face­bo­oku ako COO.

1. „Sadla som si s Eri­com Sch­mid­tom, ktorý sa práve stal CEO v Google, uká­zala som mu tabuľku a pove­dala, že táto práca nespĺňa žiadne z mojich kri­té­rií. On polo­žil ruky na tabuľky, pozrel sa na mňa a pove­dal – ‚nebuď hlúpa‘. Exce­lentná kari­érna rada. Potom dodal ‚nasadni na raketu. Keď spo­loč­nosti rastú rýchlo a majú veľký dopad, kari­éra sa o seba postará sama‘.“

Je dôle­žité dostať sa do situ­ácií vytvá­ra­jú­cich pozi­tívne mož­nosti. Keď spo­loč­nosť ras­tie, tak má potrebu robiť nové veci – pra­cov­níci sa stanú mana­žérmi, ľudia robiaci X sú tré­no­vaní robiť Y a Z, všetci sa učia niečo nové. V ras­tú­cich fir­mách je väč­šia ten­den­cia držať sa prí­le­ži­tostí ako poli­tiky.

2. „Dôvod prečo nemám žiadne denné plány je ten, že ak by som ich mala, limi­to­vali by moje mož­nosti v ten deň.“

Mnoho ľudí má ten­den­ciu striktne sa držať sce­nára. Na nie­ktoré otázky nemu­sia exis­to­vať (zatiaľ) odpo­vede, alebo aj len preto, že máte veľký prob­lém, nezna­mená to, že musíte vždy konať ihneď. Ihneď nemusí byť vždy ten správny čas.

3. „Nie je žiadna rovná čiara z miesta, kde ste dnes, do miesta kam sme­ru­jete. A nesnažte sa tu čiaru nakres­liť!“

Život nie je line­árny. Prí­le­ži­tosti pri­chá­dzajú na zvlášt­nych a neča­ka­ných mies­tach. Zvyknú sa aj zakrá­dať. To zna­mená, že musíte byť trpez­liví a záro­veň veľmi agre­sívni, keď nastane čas.

4. „Tra­dičná kari­érna meta­fora je reb­rík, ale ja si už dlh­šiu dobu nemys­lím, že je tá správna. V dneš­nom menej hie­rar­chic­kom svete to nedáva zmy­sel. … Budujte svoje zruč­nosti, nie svoje resumé. Zhod­noťte, čo môžete robiť, nie titule ktoré môžete zís­kať. Robte sku­točnú prácu. Neplá­nujte pri­veľa a rov­nako neča­kajte priamy postup hore. Ak by som si svoju kari­éru plá­no­vala vtedy, keď som ešte nebola taká známa, prav­de­po­dobne by mi kari­éra ušla.“

She­ryl tvrdí, že tra­dičný kari­érny postup je his­tó­ria. Že nie­kedy sa musíte pre­su­núť aj hori­zon­tálne na pozí­cie, kde zís­kate nové skú­se­nosti k napre­do­va­niu v živote.

5. „Každý z nás, no najmä lídri, potre­bujú hovo­riť a počú­vať pravdu. Pra­covné pro­stre­die je veľmi náročné miesto pre kaž­dého, kto hovorí pravdu, pre­tože bez ohľadu na to aká plo­chá je štruk­túra spo­loč­nosti, vždy v nej exis­tuje istá forma hie­rar­chie. Zna­mená to, že činy jed­nej osoby sú posu­dzo­vané na základe vní­ma­nia osoby inej. A to nie je práve nasta­ve­nie na otvo­re­nosť.“

Ľudia v senior manaž­mente zvyknú byť obko­le­sení ľuďmi, ktorí im hovo­ria to čo chcú počuť. Je to ako syn­dróm perz­ského posla – Per­ža­nia sku­točne zabí­jali poslov, ktorí pri­niesli zlé správy. Mys­líte si že táto prak­tika vymrela? …

6. „Vod­cov­stvo je o tom robiť ostat­ných lep­šími ako výsle­dok vášho pôso­be­nia a o uis­tení sa, že tento stav ostáva aj vtedy, keď nie ste v miest­nosti.“

Efek­tívny líder musí vedieť arti­ku­lo­vať pri­ority, ktoré umož­nia ľuďom samým robiť roz­hod­nu­tia v neprí­tom­nosti lídra, čo je dôle­žité v kaž­dom čase. Takýto ľudia vedia posil­niť svoj vplyv bez ohľadu na to, či sú prí­tomní alebo nie.

7. „Váš život nebude určo­vaný robe­ním vecí, o kto­rých ste si istí, že ich zvlád­nete. Tie veci sú ľahké. Život bude určený podľa toho, či vyskú­šate tie ťažké. Opý­tajte sa seba samých – Čo by som robil ak by som nemal z ničoho strach? A potom choďte a urobte to.“

Práve v tých oblas­tiach, kde väč­šina ľudí nehľadá sa skrý­vajú tie naj­väč­šie často neoce­ni­teľné prí­le­ži­tosti. Cena, ktorú pla­títe za budo­va­nie kari­éry pri snahe kapi­ta­li­zo­vať na prí­le­ži­tosti nie sú len peniaze, ale aj čas a ener­gia. Ak čas od času nezly­háte tak sa ani neučíte. Pokúste sa neopa­ko­vať rov­naké chyby a namiesto toho robte chyby nové. Dobrý úsu­dok je často výsled­kom prog­resu, ktorý si vyža­do­val aj nejaký ten zlý úsu­dok.

8. „Naj­dô­le­ži­tej­šia vec, ktorú Vám môžem pove­dať je aby ste sa otvo­rili čest­nosti. Prí­liš často je pravda obe­to­vaná na úkor vyhnu­tiu sa kon­fliktu.“

Nikto nevníma seba samého z tej správ­nej per­spek­tívy. Všetci potre­bu­jeme ľudí, ktorí sú schopní nám pove­dať, že sme zišli z kurzu. Je dôle­žité vyhnúť sa psy­cho­lo­gic­kému potlá­ča­niu pravdy. Rea­lita je často prí­liš boles­tivá a preto sa ju sna­žíme pris­pô­so­biť tak, aby bola pre nás únosná. Robíme to všetci a často to spô­so­buje vážne prob­lémy. 

9. „Google je od základu o algo­rit­moch a stro­jo­vom učení. Už pred časom to bolo dôle­žité a je tomu tak aj teraz. Robia skvelú prácu. Vo Face­book-u však začí­name z úplne inej per­spek­tívy. Začí­name od jedinca. Kto si? Vieš, čo chceš robiť? O čo sa chceš pode­liť? … Exis­tuje niečo, o čom si mys­lím, že je pre Face­book veľmi dôle­žité a to fakt, že sme zame­raní na robe­nie jed­nej veci neuve­ri­teľne dobre. My naozaj chceme robiť len tú jednu vec.“

Na sústre­dení záleží. Pre spo­loč­nosť vie byť exce­len­tnosť v jedi­nom obore veľmi cenná. Je veľmi urču­júce, ak má pod­nik jediný prin­cíp okolo kto­rého sa točia všetky roz­hod­nu­tia. Umož­ňuje to ľudom, dokonca aj vo veľ­kých fir­mách, aby vedeli opti­ma­li­zo­vať svoje denné roz­hod­nu­tia. V Goolge všetci vedia, že tá „jediná vec“ je pre­daj väč­šieho objemu cie­le­nej reklamy. Všetko ostatné je opti­ma­li­zo­vané na dosia­hnu­tie tohto cieľa. 

10. „Nikto nemôže mať všetko. Život a pod­ni­ka­nie si vyža­dujú kom­pro­misy. Rodina, práca, osobný život, to všetko je poten­ciál­nym zdro­jom kon­flik­tov. Nie­ktorí ľudia majú výni­močnú schop­nosť har­mo­ni­zo­vať veci v živote, ale aj tak nikto nemôže mať všetko. Ope­račná efek­ti­vita je o veciach, pri kto­rých by ste sa nemali vôbec roz­ho­do­vať. Je to o tom, čo je dobré pre všet­kých a o tom, čo by mal každý pod­nik robiť.“

Kom­pro­mi­som v práci a v živote sa nevyh­nete. Exis­tuje práca, osobný život a rodina. Správny pomer týchto troch vecí nie je ľahké dosiah­nuť.

11. „Hotové je lep­šie ako per­fektné.“

Ľudia, ktorí v živote uspejú si tí, čo veci dotiahnu do konca. Nie však hocičo, ale veci, na kto­rých záleží. Nevy­škr­tá­vajú si každý deň to-do list, vyškr­tá­vajú si to, čo je dôle­žité a ostatné ide až po tom. Tu je prí­klad: Každý týž­deň napí­šete 5000 slov. Práca nie je per­fektná, ale je hotová. Per­fektný blog je ten, ktorý ešte nikdy nebol napí­saný. Per­fektný život je taký, ktorý ešte nikto nežil.

12. „Pra­cuj tvrdo, ostaň pri tom, čo ťa baví a nevzdaj sa toho.“

Vytrva­losť a tvrdá práca často vypláca veľké divi­dendy, finančné alebo iné. Vytrva­nie v nahá­ňaní svojho cieľa a tvrdá práca sú omnoho jed­no­duch­šie a prav­de­po­dob­nej­šie, ak robíte to, čo vás baví. Tento výrok She­ryl Sand­berg nie je vždy prav­divý, pre­tože život často nie je fér, ale nepra­co­vať tvrdo, robiť to čo nezná­šate a vzdať sa toho, čo chcete vás tak­mer určite nedos­tane nikam. Nie­kto by mohol namie­tať, že je to prí­liš jed­no­du­ché a oči­vidné. Aj pod­ni­ka­nie je veľmi kom­plexné no vo svo­jej naj­hl­b­šej pod­state je vždy veľmi jed­no­du­ché.

Zdroj: 25iq.com

Pridať komentár (0)